ΔΕΗ: Μείωση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 73%

Οι ζημίες διαμορφώθηκαν στα 353,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 574,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2018 και το καθαρό χρέος στα 3,9 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 214,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρισυ. Συνεχίστηκε η αρνητική επιβάρυνση, λόγω των αυξημένων τιμών CO2 αλλά και των δημοπρασιών ενέργειας (ΝΟΜΕ).

Η αρνητική επιβάρυνση στα οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου 2019 της ΔΕΗ συνεχίστηκε, λόγω των αυξημένων τιμών για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) αλλά και των δημοπρασιών ενέργειας (ΝΟΜΕ).

Ειδικότερα, παρατηρήθηκε μείωση προσαρμοσμένου EBITDA, το οποίο έφτασε στα 96,9 εκατ. ευρώ από 359,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Ειδικότερα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), προσαρμοσμένα για την επίπτωση του ΕΛΑΠΕ (Ειδικός Λογαριασμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού καθώς και την εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ (της χρέωσης υπέρ ΑΠΕ που καταβάλλουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος) παρελθόντων ετών, συρρικνώθηκαν κατά 73%.

Οι ζημίες (μετά φόρων) διαμορφώθηκαν στα 353,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 574,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2018. Η Διοίκηση ωστόσο της εταιρείας αναμένει αντιστροφή της τάσης στα επόμενα τρίμηνα, ως αποτέλεσμα των μέτρων που λαμβάνονται από 1.9.2019 και του σχεδίου ανάταξης και εκσυγχρονισμού της εταιρείας, το οποίο θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Σε κάθε περίπτωση, καταγράφηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3,4% και μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 27,9%.

Η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, το εννεάμηνο του 2019, αυξήθηκε κατά 3,1% ενώ η αύξηση της συνολικής ζήτησης, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές, περιορίσθηκε σε 1,1% λόγω μείωσης των εξαγωγών τρίτων από το δεύτερο τρίμηνο του έτους και μετά. Η συγκεκριμένη μείωση προέκυψε σε συνέχεια απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που έθεσε περιορισμούς ως προς την εξαγωγή προθεσμιακών προϊόντων ΝΟΜΕ (δηλαδή της ενέργειας που εξαγόρασαν οι ιδιώτες προμηθευτές από τις δημοπρασίες ενέργειας). Έτσι, οι ποσότητες ΝΟΜΕ που απορροφήθηκαν περιορίστηκαν από το β’ τρίμηνο και μετά, γεγονός που καταδεικνύει ότι σημαντικό μέρος των συγκεκριμένων ποσοτήτων ενέργειας χρησιμοποιούνταν για εξαγωγές αντί για το άνοιγμα της εγχώριας λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας .

Πτώση στην αγορά προμήθειας και στην παραγωγή

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 76,1% από 82,3% το εννεάμηνο του 2018 και αντίστοιχα οι πωλήσεις της ΔΕΗ σε GWh μειώθηκαν κατά 5,2%. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 71,8% τον Σεπτέμβριο του 2019 από 79,4% τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 96,9% στην Υψηλή Τάση, 45,6% στη Μέση Τάση και 77% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 97,9%, 60,5% και 83,6% τον Σεπτέμβριο του 2018 αντίστοιχα.

Ο κύκλος εργασιών, παρά τον μειωμένο όγκο πωλήσεων λόγω απώλειας μεριδίου αγοράς, αυξήθηκε το εννεάμηνο 2019 κατά 119,3 εκατ. ευρώ (3,4%) κυρίως λόγω:

– αύξησης της ζήτησης από το υφιστάμενο πελατολόγιο,

– αύξησης των εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και των εσόδων από τέλη χρήσης Δικτύου Διανομής που εισπράττονται από Τρίτους Προμηθευτές

– μερικής ανάκτησης των δαπανών CO2 από τα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης, – μείωσης της έκπτωσης συνέπειας από 15% σε 10% με ισχύ από 1.4.2019 και σε 5% από 1.9.2019.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 47,2% της συνολικής ζήτησης στη χώρα (43,4% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο του 2018 ήταν 54,3% (51,2% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Η παραγωγή της ΔΕΗ ήταν μειωμένη κατά 13,3% στις 20.364 GWh έναντι 23.482 GWh πέρυσι. Η μείωση αυτή οφείλεται στη χαμηλότερη παραγωγή από λιγνιτικές μονάδες κατά 27,9% ή 3.081 GWh και από υδροηλεκτρικές μονάδες κατά 37,1% ή 1.585 GWh. Αντίθετα, η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 35,5%, ή 1.544 GWh. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης της παραγωγής από λιγνιτικές μονάδες (1.975 GWh) σημειώθηκε στο γ’ τρίμηνο 2019 λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες ακόμα πιο ακριβές σε σχέση με τις μονάδες φυσικού αερίου.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 508,8 εκατ. ευρώ έναντι 528,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018. Το καθαρό χρέος στις 30.9.2019 ήταν 3,9 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 214,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2018. Η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Το σχόλιο του επικεφαλής της ΔΕΗ

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης δήλωσε:

«Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2019 συνεχίστηκε η αρνητική επιβάρυνση από τις αυξημένες δαπάνες ενεργειακού ισοζυγίου τόσο λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων, Οριακής Τιμής Συστήματος και δικαιωμάτων CO2 όσο και λόγω των αυξημένων αναγκών για αγορές ενέργειας και παραγωγή από φυσικό αέριο στο γ΄ τρίμηνο του 2019 εξαιτίας της σημαντικής μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής. Επιπρόσθετα, συνεχίστηκε η αρνητική επίδραση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, καθώς παρά την κατάργησή τους, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη στην παράδοση μέχρι τον Αύγουστο του 2020 των σχετικών ποσοτήτων που έχουν δημοπρατηθεί στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Η εικόνα αυτή αναμένεται να αντιστραφεί στα επόμενα τρίμηνα, καθώς θα αρχίσει να αποτυπώνεται η θετική επίπτωση στη λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας από τα μέτρα που αποφασίσαμε την 1.9.2019, ενώ ήδη νομοθετήθηκε η απόδοση των ΥΚΩ παρελθόντων ετών, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ενισχύοντας περαιτέρω την ρευστότητα της Εταιρείας.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή ενισχύει τον απογαλακτισμό της ΔΕΗ από τον στενό εναγκαλισμό των διαδικασιών του Δημοσίου, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει επί ίσοις όροις με τον ανταγωνισμό.

Η ΔΕΗ πλέον αλλάζει. Σήμερα έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο ανάταξης και εκσυγχρονισμού της εταιρείας ώστε να μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις σύγχρονες προκλήσεις στο χώρο της ενέργειας. Να γίνει ξανά υγιής! Στο νέο Business Plan, το οποίο καταρτίζεται και θα ολοκληρωθεί στις επόμενες εβδομάδες, η ΔΕΗ θα παρουσιάσει τις στρατηγικές της προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

– Η επιτάχυνση της απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων και η προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ προκειμένου ο Όμιλος να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά αυτή τα επόμενα χρόνια.

– Ο εκσυγχρονισμός της Εμπορίας με νέα εμπορική πολιτική και προϊόντα, όχι μόνο οριζόντια αλλά στοχευμένα.

– Ο ψηφιακός μετασχηματισμός όλου του Ομίλου στην παραγωγή, τα δίκτυα, την εμπορία.

Οι στρατηγικές αυτές προτεραιότητες εκτιμούμε ότι θα συμβάλλουν στη μετεξέλιξη της ΔΕΗ σε μία μοντέρνα, ισχυρή και κερδοφόρα εταιρεία, που θα λειτουργεί προς όφελος τόσο των μετόχων, όσο και των καταναλωτών»

Δείτε επίσης
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk