Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το vima.gr παρουσιάζει προτεινόμενα θέματα για τα υπό εξέταση μαθήματα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το περσινό θέμα για το εξεταζόμενο μάθημα της Χημείας που αφορά στα ημερήσια και εσπερινά γενικά λύκεια.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2020

 

 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ Α

Α1. α

Α2. α

Α3. δ

Α4. δ

Α5. 1. Λ      2.Λ     3. Λ      4.Σ     5.Λ

ΘΕΜΑ Β

Β1.

Ι)

 17Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5    3η περίοδος 17η ομάδα

53Ι: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10  4s2 4p6 4d10 5s2 5p5η περίοδος 17η ομάδα

Τα δυο στοιχεία ανήκουν στην ίδια ομάδα και το Cl βρίσκεται πιο πάνω επομένως το 17Cl έχει μεγαλύτερη ηλεκτραρνητικότητα.

ΙΙ) Τα στοιχεία I και Cl βρίσκονται στην ίδια ομάδα και το Ι βρίσκεται πιο κάτω άρα το ΗΙ είναι πιο ισχυρό. Άρα για τη συζηγή βάση θα ισχύει ότι το Cl  είναι ισχυρότερη από την Ι.

ΙΙΙ) Το Cl είναι πιο ηλεκτραρνητικό από το Ι άρα το οξύ HClO είναι ισχυρότερο από το HIO, άρα μικρότερο PH θα έχει το HClO.

Β2.

Ι) H2CO3 + H2O  HCO3 ̶  + H2O

Ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις

pH= PKa + log

pH= PKa + log

7,4= 6,4 ++ log

1=+ log

Log10 =+ log

=10

 

 

B3   i. To ΝΗ4Cl διίσταται   ΝΗ4Cl   ΝΗ4+ + Cl

Cl + H2O   δεν γίνεται

ΝΗ4+ + H2O  ΝΗ3 + H3O+

Άρα mol ΝΗ3 αυξάνονται και η ισορροπία λόγω Lechatelier, μετατοπίζεται προς τα δεξιά

  1. ii) Όταν το διάλυμα θερμαίνεται παράγεται αέριο το οποίο χρωματίζει το διάλυμα της φαινολοφθαλεϊνης ερυθρό συνεπώς το διάλυμα της φαινολοφθαλεϊνης παίρνει τη βασική μορφή της άρα το αέριο είναι ΝΗ3. Επομένως η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα αριστερά

Β4. i) Καμπύλη Β,  η προσθήκη καταλύτη δεν μετατοπίζει τη θέση της Χ.Ι  επομένως και οι δύο ταχύτητες αυξάνονται ομοίως.

ii)Καμπύλη Δ, όμοια επειδή δεν μεταβάλλονται τα mol των αερίων η μεταβολή του όγκου δεν μετατοπίζει τη θέση της Χ.Ι επομένως οι δύο ταχύτητες μειώνονται ομοίως.

iii)  η μείωση της ταχύτητας σημαίνει μείωση της συγκέντρωσης που προκαλείται από αύξηση του όγκου του δοχείου.

 

ΘΕΜΑ Γ

 

 

Γ1.

4FeS2 +11O2 à 2Fe2O3 + 8SO2

       X                                       2x

mol       2SO2 + O2 2SO3

αρχ         2x       2x                                                                                 a=  y=0,5x

αντ/παρ     2y        y        2y

Χ.I.     2x-2y   2x-y      x

(x)     (1,5x)     (x)

Kc=  =4   =4  6x=48  x=8

SO2 :8mol    O2 : 12mol   SO3 :8mol

MrFeS2 : 56+2*32=120

mFeS2 = 8*120=960gr

στα 20.000gr                960gr

στα   100                          χ; 4,8%

 

Γ2.

I)

mol       SO2 + ΝO2 SO3 + ΝΟ

αρχ.ΧΙ   1        1,5           8       3

Κc= =16

  1. II)

mol        SO2 + ΝO2 SO3 + ΝΟ

αρχ.ΧΙ         1        1,5           8       3

προσθ      +0,5                              +5

αντ/παρ         χ          χ             χ        χ

Ν.Χ.Ι.      1,5+χ   1,5+χ        8-χ     8-χ

Qc=  = =28.4

Επειδή Qc > Κc αριστερά η ισορροπία

Κc= =16    =4  8-χ = 6+4χ  5χ=2  χ=0,4 mol

SO2 : 1,9mol   NO2 : 1.9mol   SO3: 7.6mol   NO : 7.6mol

III)  SO2 + ΝO2 SO3 + ΝΟ  ΔΗ

Χ                                     ΔΗ·χ

ΔΗ·0,4=10   ΔΗ=  =25

Άρα ΔΗ=25KJ

Γ3.

  1. I) Παρατηρούμε ότιστα πειράματα 1 και 2 όταν μεταβάλουμε τη [Ο3]αρχ δεν επηρεάζεται η Uαρχ της αντίδρασης. Άρα η τάξη της αντίδρασης είναι μηδενική ως προςΟ3.

Άρα η τάξη της αντίδρασης είναι 2 ως προς το SO2.

  1. II) U= K·[ SO2]2[O3]0 U= K·[ SO2]2 K= K=

K= K=0.8mol-1·min-1·L

III) Δt=2mol

USO3=4      9/min

3] =; σε t=2min

Δn=

Άρα USO3=0,1    9/min

Για την αντίδραση 4: U= USO2 = UO3= USO3= UO2

UO3= USO3   USO3

= USO3

για το Ο3

Γ4.

SO3 + H2O → H2SO4

C(M)      H2SO4 + H2O → HSO4̶  + H3O+

C                           C          C

C(M)       HSO4̶    + H2O  SO4 + H3O+

αρχ         C                           C          C

ιον/παρ      x                           x           x

I.I.        C-x                         x           x

Άρα [H2SO4] =0 ιοντίζεται πλήρως

[HSO4̶] = C-x

[SO4] = x

[H3O+] = C+x

Άρα οι ποσότητες των παραπάνω κατά αύξουσα σειρά είναι

[H2SO4] < [SO4] < [HSO4̶] < [H3O+]

 

ΘΕΜΑ Δ

Δ1

Προσθέτουμε κατά μέλη:

Δ2

Από την (1): 2mol       4mol Al

2 ∙ 102g              4mol Al

1020 ∙ 103 g             x    

Από την (6): τα  δίνουν 600mol CO

Από (7): 1mol C    2mol CO

12g C      2 mol CO

600g            x                      

x=100mol CO

Σύνολο 700mol CO ∙ 22,4L =15.680 L

Δ3

δείγμα 1g

Από το 1g δείγματος προϊόντων τα 0,9g είναι

100g                                      x

Δ4.

Ι)    [Η3Ο+]=10-7·102=10-5Μ άρα ρΗ=5

ΙΙ) nCH3COOH =0.1·V1 mol

NNaOH =0.2·V2 mol

Αφού προκύπτει Ρ.Δ., καταναλώνεται πλήρως το ΝαΟΗ

mol       CH3COOH  + NaOH  CH3COONa+ H2O

αρχ         0.1·V1            0.2·V2              –

αντ/παρ     -0.2·V2             -0.2·V         0.2·V2

τελ    0.1·V1 -0.2·V2         –                 0.2·V2

[CH3COOH] =Co =  M

[CH3COONa] =Cβ =  M

Ρ.Δ: [H3O+] = Κα

 

 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΡΟΣΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ