Τηλεδιάσκεψη Δένδια με ΥΠΕΞ ΗΑΕ για τουρκική προκλητικότητα και Λιβύη

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε συνομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sheikh Abdullah bin Zayed

Äåýôåñïò ãýñïò ôïõ Óôñáôçãéêïý Äéáëüãïõ ÅëëÜäáò - ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ôçí ÄåõôÝñá 7 Ïêôùâñßïõ 2019, óôçí ÁèÞíá. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíáí äéÜëïãï ðïõ áðü áìåñéêáíéêÞò ðëåõñÜò áðïôåëåß ìéá äéáäéêáóßá åíßó÷õóçò ôçò óõíåñãáóßáò ôùí ÇÐÁ ìå ÷þñåò ïé ïðïßåò Ý÷ïõí åéäéêü ãåùóôñáôçãéêü âÜñïò. Óå áõôü ôï ðëáßóéï, èá ðñáãìáôïðïéçèåß ìéá óåéñÜ áðü äéìåñåßò äéáâïõëåýóåéò ìåôáîý õøçëüâáèìùí ÅëëÞíùí êáé Áìåñéêáíþí áîéùìáôïý÷ùí, óå Ýíá åõñý öÜóìá èåìÜôùí, üðùò ç áóöÜëåéá, ç åíÝñãåéá, ôï åìðüñéï, ç ïéêïíïìßá, ïé åðåíäýóåéò, ï ðïëéôéóìüò êáé ç ðáéäåßá. Ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí êÞñõîå ï õðïõñãüò Åîùôåñéêþí Íßêïò ÄÝíäéáò ìáæß ìå ôïí åðéêåöáëÞò ôçò áìåñéêáíéêÞò ðëåõñÜò, âïçèü õðïõñãü Åîùôåñéêþí Ößëéð Ñßêåñ. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε συνομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sheikh Abdullah bin Zayed.

H συνομιλία εστιάστηκε στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στην κατάσταση στη Λιβύη, καθώς και στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Συζητήθηκαν, επίσης, ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, καθώς και περιφερειακής συνεργασίας, ενώ οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να παραμείνουν σε τακτική επαφή.

Τέλος, ο ΥΠΕΞ των ΗΑΕ συνεχάρη τη χώρα μας για την υπογραφή της Συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και υπογράμμισε τη σημασία της για την προώθηση της συνεργασίας και της ευημερίας στην περιοχή.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk