Νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν στον Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους παρουσίασε στο Υπουργικό Σύμβουλιο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Αλλάζει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

α) Το νομοσχέδιο για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) προβλέπει τη θέσπιση νέου οργανισμού μετά από δύο σχεδόν δεκαετίες με θεσμικές αλλαγές στην οργάνωση και τη λειτουργία του, τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και σε επίπεδο διαδικασιών.

Σκοπός είναι ο εκσυγχρονισμός του προς τις κατευθύνσεις:

της ευελιξίας στη δράση του

της επιτάχυνσης και απλούστευσης των διαδικασιών που τηρεί για τη διεκπεραίωση των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων που χειρίζεται

της συμβολής στην επιτάχυνση της Δικαιοσύνης στο βαθμό που εμπλέκεται στο χειρισμό δικαστικών υποθέσεων.

της παροχής υψηλότερης ποιότητας νομικών υπηρεσιών, τόσο στο πεδίο του χειρισμού των δικαστικών υποθέσεων, όσο και στο πεδίο του γνωμοδοτικού έργου.

Βασικοί στόχοι του νέου οργανισμού είναι:

– Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ηλεκτρονική λειτουργία

-Η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός της δομής και της λειτουργίας του με τη δημιουργία 8 θεματικών Σχηματισμών, για τον χειρισμό ομοειδών υποθέσεων και τη σταδιακή συγχώνευση των περίπου 30 γραφείων του σε 11.

-Η απλοποίηση των διαδικασιών, η εξάλειψη γραφειοκρατικών πρακτικών και η συμβολή του στη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και στην εκτέλεση των αποφάσεων των Δικαστηρίων.

– Η ενίσχυση της συνταγματικά προβλεπόμενης αρμοδιότητάς του για εξωδικαστική ή συμβιβαστική επίλυση των διαφορών του Δημοσίου με τους ιδιώτες.

– Η επικαιροποίηση των διατάξεων για την επιθεώρηση των λειτουργών, τις προαγωγές και το πειθαρχικό τους δίκαιο και

– Η θέσπιση νέου νομικού πλαισίου για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού εισαγωγής, ο οποίος θα γίνεται πλέον σε τακτική βάση, ανά διετία.

Αναβαθμίζεται ο ΟΔΔΗΧ

Το σχέδιο νόμου για τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή του και προβλέπει κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο νομοθέτημα των διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του.

Την ανάγκη αυτή υπαγορεύουν η ένταση της αστάθειας στις διεθνείς χρηματαγορές, η εμφάνιση νέων κινδύνων και χρηματοπιστωτικών εργαλείων, καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις αφενός για ταχεία και αποτελεσματική δράση του Κράτους στον τομέα της διαχείρισης του δημοσίου χρέους και αφετέρου για έλεγχο και διαφάνεια, καθώς και η αποσπασματικότητα του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που δημιουργεί προσκόμματα στην αποτελεσματική λειτουργία του ΟΔΔΗΧ, προκαλώντας συχνά συνθήκες ανασφάλειας δικαίου.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν:

– Τις αρμοδιότητες του ΟΔΔΗΧ και την κατανομή τους μεταξύ των οργάνων του. Βασικοί στόχοι είναι η απευθείας εκ του νόμου απονομή στον ΟΔΔΗΧ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων που κρίνονται απαραίτητες και η κωδικοποίηση όλων των αρμοδιοτήτων του σε ένα ενιαίο νομοθέτημα.

-Την οργανωτική αναδιάρθρωση του ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με τα βέλτιστα ευρωπαϊκά πρότυπα και με σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και διαφανούς λειτουργίας του.

Συστήνονται και λειτουργούν πλέον 4 νέες διευθύνσεις με διακριτές, αλλά συμπληρωματικές αρμοδιότητες, καθώς και αυτοτελή τμήματα νομικής υποστήριξης και εσωτερικού ελέγχου.

– Τη διοίκηση, την οικονομική διαχείριση και την εσωτερική λειτουργία του ΟΔΔΗΧ.

– Το προσωπικό, τα ειδικά προσόντα διορισμού βάσει των αναγκών του Οργανισμού, τον τρόπο πλήρωσης των οργανικών θέσεων, την ανάδειξη προϊσταμένων, την παροχή κινήτρων για την επίτευξη στόχων και τη λογοδοσία.