Στα 6,4 δισ. ευρώ οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών βάσει των stress test

Κεφαλαιακές ανάγκες συνολικού ύψους 6,382 δισ. ευρώ εμφανίζουν οι ελληνικές τράπεζες με βάση τα αποτελέσματα των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Κεφαλαιακές ανάγκες συνολικού ύψους 6,382 δισ. ευρώ εμφανίζουν οι ελληνικές τράπεζες με βάση τα αποτελέσματα των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το μεγαλύτερο κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους 2,945 εκατ. ευρώ εμφανίζει η Eurobank και ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα με 2,183 δισ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς με 425 εκατ. ευρώ, η Attica Bank με 397 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank με 262 εκατ. ευρώ και η Πανελλήνια Τράπεζα με 169 εκατ. ευρώ.

Με τα κεφάλαια αυτά οι τράπεζες διατηρούν το δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων Core Tier 1 πάνω από τα ελάχιστα όρια του 8%, μέχρι και το τέλος του 2016.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε ήδη από τις τράπεζες να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2014, το σχέδιό τους για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση, με βάση τα αποτελέσματα του βασικού σεναρίου των στρες τεστ.

Αναφορικά με το περιθώριο που θα δοθεί για την αναπλήρωση των κεφαλαιακών ελλειμμάτων που προέκυψαν, η κεντρική τράπεζα δεν διευκρινίζει επακριβώς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αλλά σημειώνει ότι όλες οι κινήσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν «στο συντομότερο εύλογο χρονικό διάστημα».

Διαβάστε την έκθεση των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στην αγγλική γλώσσα

Η μεθοδολογία

Η έκθεση ανακεφαλαιοποίησης που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος περιγράφει αναλυτικά την επίδραση που προβλέπεται ότι θα ασκήσουν στις εκτιμώμενες κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών για την περίοδο 2013-2016:

(i) οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου του συνόλου των τραπεζικών δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και

(ii) η εκτιμώμενη λειτουργική κερδοφορία των τραπεζών, βάσει μιας συντηρητικής θεώρησης των σχεδίων αναδιάρθρωσης που υπέβαλαν οι τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2013.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ότι, μέσα σε φυσιολογικά επίπεδα οικονομικής αβεβαιότητας, οι εκτιμηθείσες κεφαλαιακές ανάγκες για τον χρονικό ορίζοντα της άσκησης (Ιούνιος 2013 -Δεκέμβριος 2016) καλύπτονται από :

– Τα αποθέματα ασφαλείας που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην άσκηση και

– Ενέργειες περιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών (π.χ. τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας, την πώληση στοιχείων ενεργητικού, κ.λπ.)

– Από τα κονδύλια του ΤΧΣ που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.

Αυστηρές υποθέσεις

Πηγές από την Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνουν ότι η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν πολύ αυστηρή.

Ειδικότερα, σημειώνουν ότι υιοθετώντας μια συντηρητική στάση, η κεντρική τράπεζα ζήτησε από τις τράπεζες να έχουν επαρκείς προβλέψεις έως το τέλος του 2016 προκειμένου να καλύψουν:

– τουλάχιστον το 95% των ζημιών στη διάρκεια των δανείων, όπως εκτιμήθηκαν από την BlackRock για το Βα-σικό και 85% για το Δυσμενές Σενάριο, και

– τουλάχιστον 52% των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως εκτιμήθηκαν από την BlackRock για το τέλος του 2016 για το Βασικό Σενάριο.

Είναι ενδεικτικό της αυστηρότητας της παραπάνω υπόθεσης ότι σύμφωνα με την ΕΒΑ το 75% των ευρωπαϊκών τραπεζών έχει δείκτη κάλυψης χαμηλότερο από το 52% που τέθηκε ως όριο της άσκησης για τις ελληνικές τράπεζες.

Εξάλλου, η μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος, λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου για περίοδο τριάμισι ετών με βάση τη χρονική στιγμή ρευστοποίησης του ενεχύρου.

Αυτό σε συνδυασμό με τους προαναφερθέντες περιορισμούς, καταλήγει σε εμπροσθοβαρή κάλυψη στα τριάμισι χρόνια των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου έως τη λήξη των δανείων.

Ως αποτέλεσμα, οι συσσωρευμένες προβλέψεις των τραπεζών για τον ελληνικό πιστωτικό κίνδυνο στο τέλος της περιόδου που καλύπτει η άσκηση προσομοίωσης (Δεκέμβριος 2016) υπερβαίνουν στο Βασικό Σενάριο το 100% των αναμενόμενων ζημιών έως τη λήξη των δανείων που εκτιμήθηκαν από την BlackRock. Στο Δυσμενές Σενάριο υπερβαίνουν αντίστοιχα το 91%.

Από την Τράπεζα της Ελλάδος, επισημαίνεται επίσης ότι μετά τη διαγνωστική μελέτη του 2011 οι τράπεζες έχουν βελτιώσει ουσιωδώς τις πρακτικές παρακολούθησης των πιστώσεων και έχουν αυξήσει σημαντικά τις προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο.

«Αυτό αντικατοπτρίζεται στη βελτίωση του δείκτη κάλυψης και στο γεγονός ότι οι συσσωρευμένες προβλέψεις τους για τον πιστωτικό κίνδυνο σε ατομική βάση τον Ιούνιο του 2013 ήδη κάλυπταν το 67% των αναμενόμενων ζημιών για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του χαρτοφυλακίου στο Βασικό Σενάριο» σημειώνει η νομισματική αρχή στην έκθεση για την ανακεφαλαιοποίηση.

Το αρνητικό σενάριο
Η Τράπεζα της Ελλάδος στην αναλυτική έκθεση για τις ασκήσεις προσωμείωσης δημοσιεύει και το αρνητικό σενάριο που εξετάστηκε, αλλά τελικώς δεν υιοθετήθηκε, καθώς οι υποθέσεις του ήταν εξωπραγματικές.
Σύμφωνα με αυτές, το ΑΕΠ της χώρας θα υποχωρούσε κατά 4,8% το 2013, κάτι το οποίο έχει ήδη διαψευστεί από τις εξελίξεις, για να ακολουθήσει επιπλέον πτώση κατά 2,9% το 2014 και 0,3% το 2015. Ελάχιστη ανάκαμψη κατά 1,0% προβλεπόταν για το 2016.
Αν υιοθετούνταν οι παραπάνω προβλέψεις, το κεφαλαιακό έλλειμμα για το σύνολο του συστήματος θα ενισχυόταν κατά περίπου 3 δισ. ευρώ σε σχέση με το βασικό σενάριο, στα 9,42 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2/3 της αύξησης αφορούν τη Eurobank.
Ειδικότερα, οι κεφαλαιακές της ανάγκες θα αυξάνονταν από τα 2,945 δισ. ευρώ στα 4,98 δισ. ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, η ενίσχυση των ελλειμμάτων για τις υπόλοιπες τράπεζες δε θα άλλαζαν δραματικά τα δεδομένα.
Αναλυτικότερα, οι ανάγκες της Εθνικής θα διαμορφώνονταν στα 2,5 δισ. ευρώ έναντι 2,185 δισ. ευρώ στο βασικό σενάριο, της Tράπεζας Πειραιώς στα 757 εκατ. ευρώ από 425 εκατ. ευρώ, της Alpha Bank στα 560 εκατ. ευρώ από 262 εκατ. ευρώ και της Attica Bank στα 434 εκατ. ευρώ από 297 εκατ. ευρώ.

ΤΧΣ: Θα στηρίξουμε αν χρειατεί τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Στήριξη στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, θα παράσχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), η διοίκηση του οποίου έλαβε γνώση των κεφαλαιακών αναγκών, όπως προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Ταμείο θα παράσχει κεφαλαιακή ενίσχυση, εάν ζητηθεί, προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό του νόμο.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Αναστασία Σακελλαρίου, δήλωσε ότι «το Τ.Χ.Σ. θα στηρίξει τις τέσσερις (4) συστημικές τράπεζες στην προσπάθειά τους να ενδυναμώσουν την κεφαλαιακή τους θέση, μεταξύ άλλων και μέσω της πρόσβασής τους στις κεφαλαιαγορές».

Υπενθυμίζεται ότι το απόθεμα κεφαλαίων του ΤΧΣ διαμορφώνεται στα επίπεδα των 8,50 δισ. ευρώ, ποσό που υπερκαλύπτει το σύνολο των αναγκών ύψους 6,38 δισ. ευρώ που εκτίμηση η Τράπεζα της Ελλάδος στα στρες τεστ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Δείτε επίσης
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk