Αυξητικές τάσεις εμφάνισε η ζήτηση για τραπεζική χρηματοδότηση, τόσο από νοικοκυριά, όσο και από επιχειρήσεις στο τέλος του 2020, παρά το lockdown και την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας.
Από τη μία πλευρά, οι προσδοκίες των ιδιωτών για την πορεία της κτηματαγοράς και από την άλλη η ανάγκη των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν αποθέματα ρευστότητας κόντρα στην πανδημία, οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, στο δ΄ τρίμηνο του 2020, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2020, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.
Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν γενικά αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2021.
Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2020, παρόλο που το περιθώριο επιτοκίου των τραπεζών για τα συνήθη δάνεια και για τα δάνεια υψηλότερου κινδύνου παρουσίασε μικρή κάμψη.
Η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ παρουσίασε αύξηση ως ένα βαθμό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της αύξησης των χρηματοδοτικών αναγκών των ΜΧΕ για αποθέματα και κεφάλαια κίνησης.
Το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση τόσο των μακροπρόθεσμων όσο και βραχυπρόθεσμων δανείων από τις ΜΧΕ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω ως ένα βαθμό.
Τέλος, η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε κατά βάση αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Τα δάνεια προς νοικοκυριά
Το δ΄ τρίμηνο του 2020, τόσο τα κριτήρια όσο και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2020, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.
Ωστόσο, η ζήτηση τόσο για τα στεγαστικά όσο και για τα καταναλωτικά αυξήθηκε ως ένα βαθμό σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2020, λόγω της βελτίωσης των προοπτικών στην αγορά κατοικίας, της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και του γενικότερου επιπέδου των επιτοκίων.
Σύμφωνα με την ΤτΕ, η ζήτηση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων για το α΄ τρίμηνο του 2021 αναμένεται να παραμείνει κατά βάση αμετάβλητη, όπως και τα κριτήρια χορηγήσεων.

Εξάλλου, στο δ΄ τρίμηνο του 2020, η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά που απορρίφθηκαν παρέμεινε κατά βάση αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.