Euromedica: Σε υποχώρηση ο κύκλος εργασιών

Η Euromedica ανακοίνωσε τα ενοποιημένα και εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2016 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν επηρεαστεί πτωτικά από την κατάσταση της εταιρίας αλλά και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Η Euromedica ανακοίνωσε τα ενοποιημένα και εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2016 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν επηρεαστεί πτωτικά από την κατάσταση της εταιρίας αλλά και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.
O Κύκλος εργασιών Ομίλου και Εταιρείας διαμορφώθηκε αντίστοιχα στα 78,0 εκ. ευρώ και στα 38,0 εκ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για claw back και rebate, και στα 61,3 εκ. ευρώ και 31,2 εκ. ευρώ μετά τις ως άνω προβλέψεις.
Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) Ομίλου και Εταιρείας ανήλθε στα 28,6 εκ. ευρώ και 10,5 εκ. ευρώ στο εξάμηνο του 2016, μη συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω προβλέψεων, και στα 11,9 εκ. ευρώ και 3,8 εκ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για την εφαρμογή των διατάξεων για claw back και rebate
Οπως ανακοινώθηκε ο Κλάδος Ιδιωτικής Υγείας επηρεάζεται σημαντικά από τις εξελίξεις τόσο της Ελληνικής οικονομίας όσο και του δημοσίου συστήματος υγείας, το οποίο εμφανίζει σημαντικά προβλήματα λειτουργίας. Ζωτικής σημασίας για τον κλάδο θεωρείται η αναδιοργάνωση και οικονομική ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική και προς όφελος των ασθενών η λειτουργία του, ενώ σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίος ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης ή μη της νέας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ιδιωτών, με ταυτόχρονο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των σωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τους ιδιώτες παρόχους.
Σημειώνεται ότι παρότι οι φορείς των ιδιωτικών κλινικών και το σύνολο των μονάδων υγείας του Ομίλου για τις ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του rebate και claw back έχουν προσφυγή από τον Δεκέμβριο του 2013 στο ΣτΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της συντηρητικότητας κατά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, έχουν διενεργηθεί προβλέψεις, για τις χρήσεις 2013, 2014, 2015 και την περίοδο από 01/01/2016 έως 30/06/2016 για την πιθανή επίδραση από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων συνολικών ποσών € 143.781 χιλ. και € 60.397 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας διαμορφώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης του 2016 σε 61,3 εκ. ευρώ και 31,2 εκ. ευρώ από 64,7 εκ. ευρώ και 34,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, ενώ προ των επιπτώσεων από το rebate και claw back ανήλθε στο εξάμηνο του 2016 σε 78,0 εκ. ευρώ και 38,0 εκ. ευρώ έναντι 82,4 εκ. ευρώ και 40,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5,3% σε επίπεδο Ομίλου και 6,5% σε επίπεδο Εταιρείας. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην περαιτέρω μείωση των αποζημιούμενων τιμών, σε σημαντικό αριθμό βασικών διαγνωστικών εξετάσεων υψηλής ζήτησης, στην οποία προέβη ο ΕΟΠΥΥ κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Είναι ενδεικτικό ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, τόσο στην Εταιρεία όσο και στον Όμιλο, υπήρξε αύξηση στον αριθμό των εξυπηρετούμενων περιστατικών.
Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε και από την σημαντική αύξηση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες παροχής υγείας, από 13% σε 24%, την οποία η Εταιρεία απορρόφησε εν μέρει και δεν μετακύλησε εξ ολοκλήρου στους ασθενείς της.
Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων, τόσο ο Όμιλος όσο και η Εταιρεία επέστρεψε στην κερδοφορία, με τα ενοποιημένα και εταιρικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται στο εξάμηνο του 2016 σε 11,9 εκ. ευρώ και 3,8 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 3,2 εκ. ευρώ και 5,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Σημειώνεται ότι μη λαμβάνοντας υπόψη τις σχηματισθείσες προβλέψεις για rebate και το clawback, το EBITDA στο εξάμηνο 2016 ανέρχεται σε κέρδη 28,6 εκ. ευρώ και 10,5 εκ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας, από κέρδη 15,0 εκ. ευρώ και 0,4 εκ. ευρώ την 30/06/2015, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του του 90,7% και 2.378,8%.
Η εν λόγω αύξηση είναι αποτέλεσμα εντατικών και στοχευμένων ενεργειών της Διοίκησης, με σκοπό τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους, την επίτευξη θετικών ταμειακών ροών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά το εξάμηνο του 2016 παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 24,9% και 30,3% αντίστοιχα σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο της συγκριτικής περιόδου.
Τα ενοποιημένα και εταιρικά αποτελέσματα προ φόρων βελτιώθηκαν σημαντικά και ανήλθαν στο εξάμηνο 2016 σε ζημίες 7,8 εκ. ευρώ και 9,1 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 21,1 εκ. ευρώ και 16,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η αναδιάρθρωση

Εντός του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος που εξακολουθεί να επικρατεί στην Ελλάδα, η Διοίκηση του Ομίλου προσπαθεί να επιτύχει μία βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή, η οποία θα διασφαλίζει την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεών του και θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού δανεισμού.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία από τον Μάϊο του 2015 έχει υπογράψει με το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών Συμφωνία Αναστολής Πληρωμών (Standstill Agreement). Σε συνεργασία μαζί τους ανάθεσε σε διεθνείς ελεγκτικούς οίκους την εκπόνηση πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο και έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το επιχειρηματικό σχέδιο που καταρτίστηκε αποτελεί την βάση των συζητήσεων για την λειτουργική και κεφαλαιακή αναδιάρθρωση του Ομίλου, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η Εταιρεία θα προβεί στις απαιτούμενες ανακοινώσεις, με την ολοκλήρωση των συζητήσεων και αφού πλέον θα υπάρχει ανακοινώσιμο σχέδιο ή οποιαδήποτε επίσημη κατάληξη.
Τέλος, συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, λαμβάνουν χώρα και μια σειρά από ενέργειες που αποσκοπούν στην διαχείριση και ενίσχυση της ρευστότητας, στην επαναδιαπραγμάτευση πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές, στον περαιτέρω περιορισμό του λειτουργικού κόστους, στην ολοκλήρωση ώριμων επενδύσεων, στην ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου σε αγορές του εξωτερικού, στην αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων ασθενών και στην ενίσχυση της συνεισφοράς του ιατρικού τουρισμού.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk