Ξεκινά νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στην Εθνική

‘Έως και 170.000 ευρώ η αποζημίωση – Μεγαλύτερο μπόνους σε ηλικίες 50-55 έτη

Με μπόνους έως και 170.000 ευρώ, ιατροφαρμακευτικές και ασφαλιστικές παροχές ξεκινά τη Δευτέρα 13/05/2019 το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Εθνικής Τράπεζας, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Πρόκειται για ένα στοχευμένο πρόγραμμα με ενισχυμένο οικονομικό κίνητρο οικειοθελούς αποχώρησης για εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 26 έτη προϋπηρεσίας στον όμιλο και η ηλικία τους είναι μεταξύ 50 και 55 έτη.
Επιπλέον, υπάρχει η επιλογή της άδειας με αποδοχές, με την τράπεζα να καταβάλλει για έως και τέσσερα έτη τουλάχιστον το ήμισυ των ετήσιων αποδοχών.
Στόχο της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί η αποχώρηση τουλάχιστον 2.000 εργαζομένων μέσα στην ερχόμενη διετία, ώστε το προσωπικό της να μειωθεί στις 7.000 άτομα και να μειωθεί αισθητά το μισθολογικό της κόστος, με ταυτόχρονη ανάδειξη νέων στελεχών, που θα μπορούν να υπηρετήσουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το νέο επχειρησιακό της πλάνο.
Η πρόταση της Εθνικής
Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 24/05/2019. Στο πρόγραμμα μπορούν να μετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι, υπαγόμενοι και μη στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας υπό τον όρο ότι: α) έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και β) έχουν 3ετή υπηρεσία στην Τράπεζα.
Αναλυτικότερα, οι αποζημιώσεις που δίνονται ανέρχονται στα ακόλουθα επίπεδα:
Επιλογή 1: Άμεση αποχώρηση
Α. Προσωπικό υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας
Ηλικίες από 30 – 27
 • 3 έως 10 έτη υπηρεσίας 20 μισθοί
 • 11 έως 25 έτη υπηρεσίας 25 μισθοί
Ηλικίες από 38 έως 44 ετών
 • 3 έως 10 έτη υπηρεσίας 20 μισθοί
 • 11 έως 25 έτη υπηρεσίας 25 μισθοί
 • 26 έως 34 έτη υπηρεσίας 30 μισθοί
Ηλικίες από 45 έως 54 ετών
 • 3 έως 10 έτη υπηρεσίας 25 μισθοί
 • 11 έως 25 έτη υπηρεσίας 25 μισθοί
 • 26 έτη και άνω 30 μισθοί
Ηλικίες από 55 έτη και άνω
 • 3 έως 25 έτη υπηρεσίας 20 μισθοί
 • 26 έτη και άνω 35 μισθοί

Β. Ειδικοί Συνεργάτες

Ηλικίες από 30 – 27
 • 3 έως 10 έτη υπηρεσίας 10 μισθοί
 • 11 έως 25 έτη υπηρεσίας 25 μισθοί
Ηλικίες από 38 έως 44 ετών
 • 3 έως 10 έτη υπηρεσίας 15 μισθοί
 • 11 έως 25 έτη υπηρεσίας 25 μισθοί
Ηλικίες από 45 έως 54 ετών
 • 3 έως 10 έτη υπηρεσίας 20 μισθοί
 • 11 έως 25 έτη υπηρεσίας 25 μισθοί
 • 26 έτη και άνω 30 μισθοί
Ηλικίες από 55 έτη και άνω
 • 3 έως 25 έτη υπηρεσίας 30 μισθοί
 • 11 έως 25 έτη υπηρεσίας 30 μισθοί
 • 26 έτη και άνω 35 μισθοί
Γ. Προσωπικό που ανήκει στον Κλάδο Υποστηρικτικού Προσωπικού
Το εν λόγω Προσωπικό που έχει συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας του και 3ετή υπηρεσία στην Τράπεζα, θα λάβει 40 μηνιαίους μισθούς.
ΙΙ. Προσαύξηση προστατευόμενων τέκνων
Δίνεται €7.000 προσαύξηση επιπλέον της βασικής αποζημίωσης για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
III. Προσαύξηση Μονάδων που διακόπτουν τις εργασίες τους
Δίνεται προσαύξηση 20% επί της βασικής αποζημίωσης
V. Προσαύξηση ηλικίας
Δίνεται προσαύξηση επί της βασικής αποζημίωσης βάσει της ηλικίας του υπαλλήλου, ως εξής:
50 έως 54 έτη: 30%
55 έως 59 έτη: 20%
60 έως 64 έτη: 15%
65 έτη και άνω: 5%
VΙ. Προσαύξηση για διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για προαιρετική συνέχιση ασφάλισης για λήψη κύριας σύνταξης γήρατος
Για τους υπαλλήλους ηλικίας 55 ετών και άνω δίνεται ποσό επιπλέον της βασικής αποζημίωσης, το οποίο υπολογίζεται ως ακολούθως: ποσοστό 20% επί του μικτού μηνιαίου μισθού πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη).
Το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης (βασική αποζημίωση και προσαυξήσεις), το οποίο συνιστά αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με την Τράπεζα, δεν θα υπολείπεται των €20.000 και σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει τις €170.000.
Επιλογή 2: Λήψη 2ετούς μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας
Η Τράπεζα θα χορηγήσει στον εργαζόμενο, από 30/05/2019, διετή άδεια με πλήρεις αποδοχές, κατά τη λήξη της οποίας η σύμβασή του θα λυθεί αυτοδικαίως την 29/05/2021.
Κατά τη διάρκεια της 2ετούς άδειας, οι αναλογούσες εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς φορείς ή λογαριασμούς θα καταβάλλονται κανονικά.
Επιλογή 3: Λήψη 3ετούς μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας
Η Τράπεζα θα χορηγήσει στον εργαζόμενο, από 30/05/2019, τριετή άδεια κατά τη λήξη της οποίας η σύμβασή του θα λυθεί αυτοδικαίως την 29/05/2022.
Για 1 χρόνο θα καταβάλλονται μηνιαίως πλήρεις αποδοχές και για 2 χρόνια θα καταβάλλεται μηνιαίως το ήμισυ των αποδοχών.
Ο εργαζόμενος δύναται να επιλέξει αν επιθυμεί πρώτα την καταβολή του πλήρους μισθού για ένα χρόνο και έπειτα την καταβολή του μισού μισθού για δύο χρόνια (επιλογή 3Α) ή το αντίστροφο (επιλογή 3Β).
Κατά τη διάρκεια της 3ετούς άδειας θα καταβάλλονται οι αναλογούσες, βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών, εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς φορείς ή λογαριασμούς.
Επιλογή 4: Λήψη 4ετούς μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας
Η Τράπεζα θα χορηγήσει στον εργαζόμενο, από 30/05/2019, τετραετή άδεια κατά τη λήξη της οποίας η σύμβασή του θα λυθεί αυτοδικαίως την 29/05/2023.
Για το χρονικό διάστημα της μακροχρόνιας άδειας θα καταβάλλεται μηνιαίως το ήμισυ των αποδοχών. Κατά τη διάρκεια της 4ετούς άδειας θα καταβάλλονται οι αναλογούσες, βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών, εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς φορείς ή λογαριασμούς.
Άλλες παροχές
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Για όσους εκ των συμμετεχόντων εργαζόμενων δεν θα συνταξιοδοτηθούν, η Τράπεζα θα καλύψει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή) των ιδίων καθώς και των έμμεσα ασφαλισμένων/προστατευόμενων από εκείνους μελών της οικογένειάς τους, ανάλογα με την επιλογή τους, ως ακολούθως:
Άμεση αποχώρηση
i. Για όσους είναι ασφαλισμένοι στο ΤΥΠΕΤ, θα δοθεί η δυνατότητα επιλογής μεταξύ:
* συνέχισης της ασφάλισής τους και καταβολής από την Τράπεζα των αναλογουσών εισφορών στο ΤΥΠΕΤ, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους και για όσο χρόνο αυτά πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μέχρι τη συνταξιοδότηση και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο μέχρι πέντε (5) έτη ή
* παροχής ασφαλιστικής κάλυψης μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα) κατ’ ανώτατο όριο μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και μέχρι την ηλικία των 70 ετών.

ii. Για όσους δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΥΠΕΤ, παροχή ασφαλιστικής κάλυψης μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα) κατ’ ανώτατο όριο μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και μέχρι την ηλικία των 70 ετών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk