Γ. Σταθάκης: Εκτιμώ ότι θα πετύχουμε την κατάργηση της μείωσης συντάξεων

Η κυβέρνηση έχει ανακτήσει την ελευθερία να επιλέγει ένα μείγμα οικονομικής πολιτικής το οποίο θεωρεί κατάλληλο για τη στήριξη των αδυνάτων. Οι διαβουλεύσεις θα καταλήξουν στο πλαίσιο της κατάθεσης του προϋπολογισμού του 2019», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Óõíôáîéïý÷ïé ìÝëç ôïõ Åíéáßïõ Äéêôýïõ Óõíôáîéïý÷ùí óõììåôÝ÷ïõí óå óõëëáëçôÞñéï Ýîù áðü ôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò ìå áöïñìÞ äçìïóéåýìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí óõíäéÜóêåøç ôïõ ÓôÅ ãéá ôçí óõíôáãìáôéêüôçôá äéáôÜîåùí ôïõ íüìïõ Êáôñïýãêáëïõ (åðáíáûðïëïãéóìüò óõíôÜîåùí êáé Üëëá), êáé êáôüðéí ðïñåßá óôï õðïõñãÝéï Åñãáóßáò, ÔåôÜñôç 16 ÌáÀïõ 2018. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

«Εκτιμώ ότι θα πετύχουμε την κατάργηση της μείωσης των συντάξεων», επανέλαβε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης σε σημερινή συνέντευξη στο «Α’ Πρόγραμμα» της ΕΡΤ.

«Υπάρχει διάλογος, πρόσθεσε, και θα έχει θετική κατάληξη. Οι δεσμεύσεις μας είναι σαφείς και αποτυπωμένες. Η κυβέρνηση έχει ανακτήσει την ελευθερία να επιλέγει ένα μείγμα οικονομικής πολιτικής το οποίο θεωρεί κατάλληλο για τη στήριξη των αδυνάτων. Οι διαβουλεύσεις θα καταλήξουν στο πλαίσιο της κατάθεσης του προϋπολογισμού του 2019».

Για τα κοινωνικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είπε: «Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κινούνται στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου που έχει η χώρα και στις προβλέψεις που θα έχει μετά βεβαιότητας και το 2019 αλλά και έως το τέλος του 2022 που είναι και οι δεσμεύσεις για το πλεόνασμα. Το κόστος επακριβώς θα αποτυπωθεί στον πρώτο προϋπολογισμό για τα μέτρα του 2019. Κινείται στο περίγραμμα που διαμορφώνει το υπερπλεόνασμα και οι αποτιμήσεις με βάση την εμπειρία των δυο τελευταίων ετών, περίπου 1 δισ. ευρώ».

Στην ερώτηση για την ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα στο Στρασβούργο σχολίασε: «Η ομιλία βασίστηκε στην εμπειρία του προγράμματος και στην πετυχημένη ολοκλήρωσή του, στις μεγάλες αλλαγές και τομές που έγιναν. Αλλά ταυτόχρονα έθεσε την αναγκαιότητα η Ευρώπη να βρει νέους τρόπους να απαντήσει στις προκλήσεις που έχει μπροστά της, στην άνοδο της ακροδεξιά και σε άλλα θέματα που αφορούν στο συνολικότερο βηματισμό της Ευρώπης. Το δεύτερο σκέλος έχει νέα διάσταση, καθώς το 2019 είναι έτος ευρωεκλογών, που θα είναι μια πολιτική μάχη αρχών και αξιών στην Ευρώπη».

Τέλος, σε σχέση με την έξοδο στις αγορές, επισήμανε: «Ο τρόπος, η στιγμή και η διαδικασία να βγούμε στις αγορές, επιλέγονται ανάλογα τις συνθήκες, να είναι κατάλληλες. Υπάρχει τελευταία μια αναστάτωση στις αγορές (Τουρκία, Ιταλία, Brexit κλπ) θέλει μια προσοχή. Πάντως, η αντίδραση των αγορών μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είναι θετική. Υπάρχει το «μαξιλάρι» που έχουμε δημιουργήσει για να παρέχει ασφάλεια, η σύνθεση του οποίου έχει τρεις διαφορετικές πηγές και ενεργοποιείται εάν και εφόσον χρειαστεί».

Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk