• Αναζήτηση

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για τις κρυφές καταθέσεις

Καταβολή φόρου 15%;για τις καταθέσεις που βρίσκονται στις τράπεζες του εξωτερικού, καθώς και δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικής ή αρχικής δήλωσης έως 31 Ιουλίου για την αποκάλυψη εισοδημάτων που δεν είχαν δηλωθεί έως 31-12-2014 και την καταβολή αυτοτελούς φόρου 30% χωρίς πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, προτείνει το υπουργείο.

Καταβολή φόρου 15% για τις καταθέσεις που βρίσκονται στις τράπεζες του εξωτερικού, καθώς και δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικής ή αρχικής δήλωσης έως 31 Ιουλίου για την αποκάλυψη εισοδημάτων (από κινητή και ακίνητη περιουσία) που δεν είχαν δηλωθεί έως 31-12-2014 και την καταβολή αυτοτελούς φόρου 30% χωρίς πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, προτείνει το υπουργείο.

Οι προτεινόμενες διατάξεις για το «Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποκάλυψης Κεφαλαίων και Επενδύσεων και Φορολογικής Συμμόρφωσης» τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο διαδίκτυο, η οποία θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουνίου.

Ειδικότερα, για τις κρυφές καταθέσεις στο εξωτερικό το υπουργείο προτείνει: «Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας μπορούν να δηλώσουν κεφάλαια ή/και επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται στην αλλοδαπή και για τις οποίες συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσής τους είτε υποχρέωση καταβολής φόρου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, εφόσον καταβάλουν φόρο με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) υπολογιζόμενο επί της αξίας των κεφαλαίων ή/και των επενδύσεων που δηλώνουν.»

» Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, τα κεφάλαια ή/και οι επενδύσεις αυτές πρέπει να υπάρχουν κατατεθειμένες ή επενδυμένες στην αλλοδαπή κατά την 30η Απριλίου 2015».

Το υπουργείο δίνει ακόμη δυνατότητα «νομιμοποίησης» εισοδημάτων που δεν έχουν δηλωθεί, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις ελέγχονται ήδη από τις αρμόδιες αρχές ή έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

Ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα υποβολής ανά οικονομικό/φορολογικό έτος, αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για κάθε προσαύξηση περιουσίας, προσδιοριζόμενη ιδιαιτέρως από το ύψος της κινητής και ακίνητης περιουσίας και του επιπέδου διαβίωσής των, που αποκτήθηκε μέχρι και την 31/12/2014, καταβάλλοντας φόρο που αντιστοιχεί σε συντελεστή αυτοτελούς φορολόγησης τριάντα τοις εκατό 30%, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου».

Η προθεσμία υποβολής κατά τα ανωτέρω, των αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ορίζεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2015.

Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk