Διαβιβάστηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στη ΔΕΗ, οι αιτήσεις για εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ισχύ έως 1 μεγαβάτ, που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με το νέο νόμο για τις ΑΠΕ.

Πρόκειται για φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά συστήματα, καθώς και έργα βιομάζας ισχύος έως 1 μεγαβάτ, καθώς και για μικρά αιολικά συστήματα ισχύος έως 50 κιλοβάτ, με συνολική ισχύ περί τα 300 μεγαβάτ σε όλη τη χώρα.

Οι αιτήσεις που μεταβιβάστηκαν στη ΔΕΗ, έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Απόφασης Εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και των οποίων η αξιολόγηση/εξέταση δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την έκδοση του ν.3851/2010.

Οι συγκεκριμένες αιτήσεις διέπονται, πλέον, από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ν.3851/2010 και του άρθρου 4 του ν.3468/2006, οι οποίες τις εξαιρούν από τη διαδικασία έκδοσης διαπιστωτικών πράξεων (άδειες), με αποτέλεσμα η σχετική αρμοδιότητα να περιέχεται στη ΔΕΗ ΑΕ ως Διαχειριστή Δικτύου.

Η ΡΑΕ έχει ήδη διαβιβάσει στη ΔΕΗ ως Διαχειριστή Δικτύου τα εκκρεμή αιτήματα κοινοποιώντας το θέμα αυτό και στον αντίστοιχο αιτούντα, ο οποίος και οφείλει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του εντός προθεσμίας 60 ημερών.

Εξάλλου, στη ΔΕΗ περνούν και τα αιτήματα τροποποίησης/μεταβίβασης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Απόφασης Εξαίρεσης που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ και αφορούν έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν.3851/2010, και των οποίων η εξέταση δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την έκδοση του ν.3851/2010.

Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι αποφάσεων εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής οι οποίοι προβαίνουν σε σχετικές τροποποιήσεις δεν οφείλουν να ενημερώνουν πλέον και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τις εν λόγω μεταβολές, παρά μόνο τον αρμόδιο Διαχειριστή (άρθρο 15, παρ.2 του ν.3851/2010).