κ. Αγγελική Αγγέλη, Chief Portfolio Officer, Roche Hellas

Η γήρανση του πληθυσμού και ο αυξημένος φόρτος των χρόνιων νοσημάτων, όπως ο καρκίνος και οι καρδιοπάθειες, οδηγούν σε σταθερή αύξηση των αναγκών περίθαλψης και κατ’ επέκταση των δαπανών υγείας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, οι δαπάνες υγείας σε όλες σχεδόν τις χώρες – μέλη του αναμένεται να αυξηθούν στα επόμενα 15 χρόνια με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν της αναμενόμενης αύξησης του ΑΕΠ τους.

Η αύξηση των πόρων που διατίθενται για τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης, δημιουργεί έντονες πιέσεις στα συστήματα υγείας, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται πάντα  από ευνοϊκότερες  εκβάσεις για τους ασθενείς.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το μοντέλο που εφαρμόζουν σήμερα τα περισσότερα συστήματα υγείας, εστιάζει κυρίως στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το ίδιο ισχύει και για την κατανομή των πόρων υγειονομικής περίθαλψης. Πρόκειται προφανώς για μια προσέγγιση που δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα. Αρχικά περιορίζει την πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες που μπορούν να βελτιώσουν την πορεία της νόσου και την ποιότητα ζωής τους. Επιπλέον, οδηγεί σε αναποτελεσματική χρήση – ακόμα και σπατάλη – σπάνιων οικονομικών πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία η συγκράτηση του κόστους αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο. Τέλος, υποβαθμίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον το χώρο της υγειονομικής περίθαλψης αποθαρρύνοντας νέες επενδύσεις.

Η ανάγκη υιοθέτησης λύσης σε αυτό το πρόβλημα είναι η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου, παροχής υγειονομικής περίθαλψης είναι επιβεβλημένη. Το μοντέλο αυτό θα πρέπει να στηρίζεται στα  αποτελέσματα της περίθαλψης και στην εμπειρία που βιώνει ο ασθενής καθ΄ όλη τη διάρκεια του «ταξιδιού» του, από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία και στο οικονομικό κόστος. Δηλαδή, ένα σύστημα υγείας επικεντρωμένο στην αξία, που στοχεύει στην ουσιαστική και διαρκή βελτίωση των εκβάσεων για τους ασθενείς, μέσα από την υγειονομική φροντίδα και τις παρεμβάσεις που τους παρέχει.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο είναι ο ορισμός, η μέτρηση και στη συνέχεια η βελτιστοποίηση του στοιχείου της αξίας στη φροντίδα υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να απαντηθούν βασικά ερωτήματα, όπως: ποια είναι τα αποτελέσματα που έχουν σημασία για τους ασθενείς και με ποιους δείκτες μπορούν αυτά να μετρηθούν; Με ποιο τρόπο θα προσδιοριστεί το συνολικό – άμεσο και έμμεσο – κόστος της περίθαλψης;

Επίσης βασική προϋπόθεση αποτελεί η διαμόρφωση κατάλληλης υποδομής για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων, τα οποία θα επιτρέψουν τη συστηματική παρακολούθηση των κατάλληλων δεικτών και θα διευκολύνουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Τέλος, θα πρέπει να εφαρμοστούν μοντέλα αποζημίωσης των υπηρεσιών με βάση τις εκβάσεις, έτσι ώστε τα κίνητρα να ευθυγραμμίζονται με τη δημιουργία αξίας και να ενθαρρύνεται η καινοτομία.

Στην Ελλάδα, παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να μπορεί αρχικά να μετρηθεί και στη συνέχεια να μεγιστοποιηθεί το στοιχείο της αξίας στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Ένα από τα κυριότερα εμπόδια είναι η μέχρι σήμερα έλλειψη δομημένων, ενοποιημένων και διαλειτουργικών συστημάτων για τη συλλογή υψηλής ποιότητας δεδομένων, που διατρέχουν όλο το «ταξίδι» του ασθενή και όλο το φάσμα των υπηρεσιών που του παρέχονται. Η απόφαση της κυβέρνησης να εντάξει την ψηφιοποίηση του τομέα της υγείας, στους πυλώνες δράσης του σχεδίου Ελλάδα 2.0 αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων και την επίτευξη ουσιαστικής βελτίωσης πρωτίστως για τους ασθενείς αλλά και το συνολικότερο σύστημα υγείας.

Στη Roche επενδύουμε ήδη σε πρωτοβουλίες που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία για τους ασθενείς. Πρόθεσή μας είναι να αναλάβουμε ακόμη περισσότερες δράσεις στο μέλλον, να συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να αξιοποιήσουμε την παγκόσμια τεχνογνωσία της Roche, προκειμένου να υποστηρίξουμε το σχεδιασμό και την εφαρμογή των απαραίτητων παρεμβάσεων. Με κατάλληλες αποφάσεις και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, η Ελλάδα μπορεί να οικοδομήσει ένα σύγχρονο, βιώσιμο σύστημα υγείας, το οποίο θα δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους ασθενείς, για την οικονομία και για την κοινωνία.