Eurobank: Καθαρά κέρδη 200 εκατ. ευρώ το 2018

Ισχυρή κερδοφορία από το 2021 με εξυγίανση χαρτοφυλακίου

Στα 200 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2018 τα καθαρά κέρδη της Eurobank, παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, με σημαντική στήριξη από τις δραστηριότητες του εξωτερικού.
Συγκεκριμένα, οι εκτός Ελλάδος θυγατρικές του συστημικού ομίλου εμφάνισαν ισχυρή καθαρή κερδοφορία της τάξης των 145 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 11,80% σε ετήσια βάση.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 848 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 1,4% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της σημαντικής εξοικονόμησης στο κόστος λειτουργίας.
Το 2018 οι λειτουργικές δαπάνες ήταν μειωμένες κατά 3,5% στην Ελλάδα και κατά 1,7% στον Όμιλο.
Συνολικά κατά την περυσινή χρήση τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν κατά 4,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και κατά 5,2 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, με το δείκτη καθυστερήσεων να υποχωρεί κατά 550 μ.β. έναντι του 2017 σε 37,0%.
Από την άλλη πλευρά, η χρηματοδότηση από τον ELA έχει μηδενιστεί, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 ανήλθε σε 16,2% και ο δείκτης συνολικής επάρκειας σε 18,7%.
Οι στόχοι για το 2019
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το 2019 θα αποτελέσει έτος ορόσημο για την Τράπεζα. Η επιτυχής υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού, που είναι σε εξέλιξη, αποτελεί καθοριστικής σημασίας project και αναμένεται να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη Eurobank και να αποφέρει σημαντικά οφέλη για τους μετόχους και πελάτες.
Η συγχώνευση με τη Grivalia δημιουργεί μια Τράπεζα με τον υψηλότερο δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στην Ελλάδα, ο δείκτης των NPEs  εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 16% το 2019 και σε μονοψήφιο ποσοστό στο τέλος του 2021, ενώ ταυτόχρονα η μείωση του κόστους κινδύνου σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα το 2020 αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυρά κέρδη ανά μετοχή.
Σε γραπτή του δήλωση ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank τόνισε τα εξής:
«Τα αποτελέσματα της Eurobank για το 2018 παρέχουν μια σταθερή βάση για την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου που έχουμε ανακοινώσει, ώστε να αποκαταστήσουμε όλους τους βασικούς δείκτες της Τράπεζας σε επίπεδα συγκρίσιμα με  εκείνα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών τραπεζών.
H τράπεζα παρουσίασε ισχυρή οργανική κερδοφορία με καθαρά κέρδη 200 εκατ. ευρώ και με σημαντική συμβολή από τις διεθνείς δραστηριότητες, ενώ ξεπέρασε τους στόχους για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) για δεύτερη συνεχή χρονιά. Το απόθεμα των NPE μειώθηκε κατά 3,5 δισ. ευρώ το 2018, με το σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 550 μονάδες βάσης στο 37%, το καλύτερο ποσοστό στον κλάδο.
Η επικείμενη νομοθεσία για την πρώτη κατοικία, η οποία θα συγκεράσει τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων μερών, μπορεί να επιταχύνει τη θεραπεία των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων και να μειώσει τις χρονίζουσες υποθέσεις του Νόμου 3869/2010.
Τα αποτελέσματα της τράπεζας ήταν ιδιαίτερα ισχυρά στο σκέλος της ρευστότητας. Η σημαντική αύξηση των καταθέσεων άνω των 5 δισ. ευρώ, που προήλθε κυρίως από την Ελλάδα, μας επέτρεψε να εξαλείψουμε τη χρήση του ELA. Οι χορηγήσεις (εξαιρουμένων διαγραφών και πωλήσεων) ενισχύθηκαν το 2018, λόγω αυξημένης ζήτησης επιχειρηματικών δανείων.
H σταθερή κερδοφορία, η βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού και η ισχυρή αύξηση των καταθέσεων αποδεικνύουν ότι το επιχειρηματικό μας μοντέλο λειτουργεί αποτελεσματικά και έχει τη δυναμική να αποδώσει περαιτέρω καθώς η ελληνική οικονομία, η βασική μας αγορά, δείχνει σημάδια διατηρήσιμης ανάπτυξης και η πρόσβαση στις αγορές αποκαθίσταται, όπως επιβεβαιώθηκε και από την επιτυχή έκδοση του 10ετούς ομολόγου, την πρώτη μετά από εννέα χρόνια.
Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες όπως ανακοινώθηκαν την 26η Νοεμβρίου 2018, αποτελούν την κορυφαία μας προτεραιότητα για το τρέχον έτος. Το σχέδιο μετασχηματισμού έχει εισέλθει στη φάση υλοποίησης, με τη συγχώνευση με τη Grivalia να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου.
Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019 σχεδιάζουμε πρώτον να ολοκληρώσουμε την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους 2 δισ. για την οποία υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον, δεύτερον να λάβουμε δεσμευτικές προσφορές για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού στην FPS, τη θυγατρική μας εταιρεία διαχείρισης δανείων και τρίτον την τιτλοποίηση δανείων ύψους 7,5 δισ. ευρώ.
 Στη βάση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας και του ρυθμού  εκτέλεσης του σχεδιασμού, είμαστε βέβαιοι πως μπορούμε να υλοποιήσουμε πλήρως το πλάνο μας στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε ανακοινώσει, μέχρι το τέλος του έτους.»
Τα μεγέθη του ομίλου
 
Το 2018 αποτέλεσε μια θετική χρονιά για τον Όμιλο Eurobank, καθώς επετεύχθησαν όλοι οι επιχειρησιακοί στόχοι. Ειδικότερα, ο Όμιλος ενίσχυσε την κερδοφορία του, μείωσε σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), βελτίωσε τη ρευστότητά του και διατήρησε σημαντικά κεφαλαιακά αποθέματα. Πιο αναλυτικά, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 8,0% και διαμορφώθηκαν σε 200 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 51,3% σε 294 εκατ. ευρώ
* Tα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά 3,3% σε 1,4 δισ. ευρώ.
* Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 16,4% σε 311 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω υψηλότερων εσόδων από τις εργασίες κεφαλαιαγορών, τη διαχείριση περιουσίας και τις χορηγήσεις, καθώς και της αποπληρωμής των εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ.
Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 54 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2018.
* Η αύξηση των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες αντιστάθμισε τη μείωση των εσόδων από τόκους, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να παραμείνουν στα επίπεδα του 2017 και να διαμορφωθούν σε 1,7 δισ. ευρώ.
* Τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 1,9% σε 1,8 δισ. ευρώ λόγω χαμηλότερων εσόδων από συναλλακτικές και λοιπές δραστηριότητες.
* Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,7% στον Όμιλο και 3,5% στην Ελλάδα το 2018. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 47,6%.
* Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 1,4% σε 848 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 2,1% σε 966 εκατ. ευρώ
* Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν για 2η συνεχή χρονιά αρνητικός και διαμορφώθηκε σε -920 εκατ. ευρώ το 2018. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 550 μονάδες βάσης έναντι του 2017 σε 37,0%. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ το 2018,  εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ από την πώληση καταναλωτικών δανείων.
Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 53,2% στο τέλος του 2018.
* Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 9,3% το 2018 σε 680 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 189 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
* Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται σε 145 εκατ. ευρώ, από 130 εκατ. ευρώ το 2017.
* O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 14,2% επί του σταθμισμένου ενεργητικού και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) σε 16,7% στο τέλος του 2018. Pro-forma για τη συγχώνευση με τη Grivalia, οι ανωτέρω δείκτες διαμορφώνονται σε 16,2% και 18,7% αντίστοιχα, έναντι δεικτών CET1 OCR 10,25% και CAD OCR 13,75% για το 2019.
* Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA είναι μηδενική.
* Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 4,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 5,2 δισ. ευρώ για τον Όμιλο το 2018. Οι χορηγήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 92,6%, από 109,6% το 2017.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Δείτε επίσης
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk