• Αναζήτηση
 • Εγκρίθηκε η συγχώνευση Eurobank – Grivalia

  Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της Grivallia από τη Eurobank ενέκριναν τα διοικητικά τους συμβούλια στις συνεδριάσεις τους στις 22 Φεβρουαρίου – Νέα εταιρεία για διαχείριση ακινήτων

  Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της Grivallia από τη Eurobank ενέκριναν τα διοικητικά τους συμβούλια στις συνεδριάσεις τους στις 22 Φεβρουαρίου.

  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υπό συγχώνευση εταιρειών και, ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Grivalia στην Eurobank, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018 της Grivalia.

  Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 15,80000000414930 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Eurobank για κάθε 1 κοινή ονομαστική μετοχή της Grivalia, ενώ οι μέτοχοι της Eurobank θα διατηρήσουν τον αριθμό των κοινών μετοχών της Eurobank που κατέχουν σήμερα.

  Τα ανωτέρω τελούν υπό τις αιρέσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, συμπεριλαμβανομένης της εγκρίσεως του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

  Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από τις συγχωνευόμενες εταιρείες για την εξέλιξη της διαδικασίας συγχώνευσης.

  Νέα εταιρεία για διαχείριση ακινήτων

  Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank αποφάσισε τη σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «Grivalia Management Company AE», η οποία θα αποτελεί συνδεδεμένο με την τράπεζα μέρος, καθώς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κ. Γεώργιος Χρυσικός θα κατέχει την πλειοψηφία (70%) των μετοχών της και θα είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού της συμβουλίου.

  Η τράπεζα θα συνάψει συμφωνία παροχής υπηρεσιών με την Grivalia Management με τους ακόλουθους όρους:

  Η εν λόγω συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης διά απορρόφησης από την Τράπεζα της Grivalia».

  Αντικείμενο της συμφωνίας αποτελούν υπηρεσίες που πρόκειται να παράσχει η Grivalia Management προς την Eurobank σχετικά με ακίνητα, τα οποία

  1) α) πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ανήκαν στην ή εκμισθώνονταν/παραχωρούνταν από την Grivalia ή εταιρίες που ελέγχει ή διοικεί μόνη ή από κοινού με άλλα πρόσωπα ή/και εταιρίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στις οποίες η Grivalia συμμετείχε πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθώς και αυτά που θα αποκτηθούν από την Eurobank ύστερα από συμβουλή της Grivalia μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης,

  β) ανήκουν στην ή εκμισθώνονται/παραχωρούνται από την Eurobank ή εταιρίες που ελέγχει ή διοικεί η Eurobank αποκλειστικά ή με άλλα πρόσωπα ή/και εταιρίες στην Ελλάδα, στις οποίες η Eurobank κατέχει άμεσα ή έμμεσα ελέγχουσα συμμετοχή

  2) έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν στην κυριότητα της Eurobank ή σε Ελεγχόμενες Εταιρίες Εurobank από διαδικασίες εκτέλεσης και

  3) που βρίσκονται στο εξωτερικό και ανήκουν σε εταιρίες που ελέγχει η Eurobank .

  Οι σχετικές υπηρεσίες που πρόκειται να ανατεθούν στην Grivalia Management, έχουν ως εξής: συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την απόκτηση, τη μεταβίβαση, την εκμίσθωση, τη διαχείριση, την ανάπτυξη και τον στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού, και της επίβλεψης των εντολοδόχων και συμβούλων της Eurobank.

  Επίσης, κατόπιν ειδικής εντολής, η Grivalia Management θα αναλαμβάνει και συγκεκριμένες ενέργειες υλοποίησης.

  Η Grivalia Management και στελέχη της θα μετέχουν ή/και θα εισηγούνται σε ειδικές επιτροπές που θα συστήσει η Τράπεζα από κοινού μαζί της ή/και σε επιτροπές της Τράπεζας που θα αποφασίζουν για τα ως άνω θέματα.

  Η συμφωνία θα συναφθεί πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Grivalia από την Τράπεζα και σε κάθε περίπτωση εντός έξι μηνών από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 22.2.2019. Η διάρκεια της συμφωνίας θα είναι 10 έτη από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

  Οι αμοιβές

  Οι αμοιβές της Grivalia Management για την παροχή των υπηρεσιών θα έχουν ως εξής:

  α) Αμοιβή Παροχής Υπηρεσιών για το Χαρτοφυλάκιο και το Αλλοδαπό Χαρτοφυλάκιο, η οποία υπολογίζεται σε ετήσια βάση με βάση την εμπορική αξία των εκάστοτε ακινήτων, ως εξής:

  – 100 μονάδες βάσης για εμπορική αξία έως €500 εκ.,

  – 75 μονάδες βάσης για τα επόμενα € 500εκ. της εμπορικής αξίας,

  – 50 μονάδες βάσης για κάθε επιπλέον ποσό εμπορικής αξίας πέραν του €1 δισ.

  Η ετήσια Αμοιβή Παροχής Υπηρεσιών δεν θα είναι μικρότερη από €9,35 εκ. (ποσό το οποίο υπολογίστηκε με βάση την συνολική αξία των ακινήτων του Χαρτοφυλακίου και του Αλλοδαπού Χαρτοφυλακίου της 31-12-2018 και μετά από εφαρμογή αρχικής έκπτωσης 22%).

  β) Αμοιβή για τα Ανακτηθέντα Ακίνητα, η οποία θα υπολογίζεται με βάση το σχετικό κόστος πλέον περιθωρίου κέρδους.

  Το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος με βάση τα στοιχεία του έτους 2018 είναι περίπου €1 εκ. και

  γ) Αμοιβή Κινήτρου, ή οποία αφορά στην πώληση Ανακτηθέντων Ακίνητων και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί των πωλήσεων, το οποίο θα αυξάνεται σε 2% σε περίπτωση που για την πώληση δεν μεσολαβήσει μεσίτης.

  Οι συνολικές αμοιβές δεν μπορεί να ξεπερνούν συνολικά τα €12 εκ. ετησίως. Όλες οι ως άνω αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και θα προκαταβάλλονται σε τριμηνιαία βάση.

  Δείτε επίσης
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk