• Αναζήτηση
 • Ηλεκτρονικές δημοπρασίες για την παραχώρηση αιγιαλών και παραλιών

  Περισσότερες από 90 ηλεκτρονικές δημοπρασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έχουν

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Περισσότερες από 90 ηλεκτρονικές δημοπρασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έχουν διενεργηθεί από τις 16 Απριλίου που ξεκίνησε το πρόγραμμα ενώ για το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί περίπου 130.

  Είναι η δεύτερη χρονιά που εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία μετά την περυσινή  πιλοτική δοκιμή μέσω της οποίας παραχωρήθηκε η χρήση για 61 παραλίες. Μάλιστα, οι τιμές κλεισίματος ήταν κατά μέσο όρο 50,3% υψηλότερες σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης.

  Πρόκειται για αιγιαλούς σε όλη την Ελλάδα, σε νησιά όπως οι Σπέτσες, η Υδρα, ο Πόρος, η Αίγινα, η Ρόδος,  η Κρήτη, η Κεφαλονιά κ.λπ.

  Η ηλεκτρονική διαδικασία χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια και διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

  .
  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημ ερών από τηδημοσίευση της διακήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΚ.
  ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
  α) Να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του, καταθέτοντας αίτηση μέσωηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις κατά τόπους αρμόδιες Π.Δ.Δ.Π. ή
  ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών/ αιτήσεων υπηρεσιών
  δημόσιας περιουσίας στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών
  (www.minfin.gr). Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράφει κατ’ ελάχιστον ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό δελτίου και στοιχεία
  αστυνομικής ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικο ύταχυδρομείου, στοιχεία της εγγυητικής επιστολής που θα καταθέσει και
  τον κωδικό θέσης για τον οποία ενδιαφέρεται. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων γίνεται δια του νομίμου εκπροσώπου τους.
  β) Με μέριμνα του ενδιαφερομένου θα πρέπει να περιέλθει, εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, στις κατά θέση αρμόδιες Π.Δ.Δ.Π.,
  πρωτότυπη εγγυητική επιστολή του και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωσή του στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης

  και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι αποδέχεται τους όρους που διέπουν τη διαδικασία της διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειοδοτικών
  δημοπρασιών, ότι αναγνωρίζει την εγκυρότητα του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, καθώς και ότι έχει στην κατοχή του κατά
  το χρόνο αποστολής της αίτησής του ισχυρά τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερες από μια δημοπρατούμενες θέσεις, τα παραπάνω
  δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση ενδιαφέροντος χωριστά.
  γ) Να εγγραφεί στο μητρώο συμμετεχόντων, κατόπιν πρόσκλησης που θα του αποσταλεί από την Π.Δ.Δ.Π. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφ’
  όσον τα δικαιολογητικά του γίνουν αποδεκτά από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Π.Δ.Δ.Π.
  δ) Να εκπαιδευτεί με δική του ευθύνη και επιμέλεια στο σύστημηλεκτρονικών δημοπρασιών, σύμφωνα με οδηγίες που θα του έχει αποστείλει η επιτροπή της Π.Δ.Δ.Π.. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και εικονική δημοπρασία, και λαμβάνει χώρα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, το
  αργότερο 2 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Το ΥΠΟΙΚ δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη χρήση του συστήματος εκ μέρους των συμμετεχόντων.
  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερες από μια δημοπρατούμενες θέσεις, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση ενδιαφέροντος χωριστά.

  Δείτε όλες τις παραλίες που δημοπρατούνται εδώ

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk