PwC: Οι προκλήσεις των τραπεζών σε 62 χώρες

Υπερβολική ρύθμιση, υψηλό κόστος, γεωπολιτική αστάθεια και η είσοδος ανταγωνιστών υψηλής τεχνολογίας αποτελούν μεταξύ άλλων τις προκλήσεις στον κλάδο τραπεζών και κεφαλαιαγορών όπως αποφάνθηκε έρευνα που πραγματοποίησε η PwC.

Υπερβολική ρύθμιση, υψηλό κόστος, γεωπολιτική αστάθεια και η είσοδος ανταγωνιστών υψηλής τεχνολογίας αποτελούν μεταξύ άλλων τις προκλήσεις στον κλάδο τραπεζών και κεφαλαιαγορών όπως αποφάνθηκε έρευνα που πραγματοποίησε η PwC.
Η έρευνα που αφορούσε σε 176 διευθύνοντες συμβούλους του κλάδου Τραπεζών & Κεφαλαιαγορών (Τ&Κ) από 62 χώρες αναδεικνύει τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες.
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι του κλάδου Τ&Κ υποστηρίζουν ότι το υπερβολικά αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο (87%), η γεωπολιτική αστάθεια (81%) και η μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών (76%) επηρεάζουν σημαντικά τις εταιρείες τους. Ο συνδυασμός υψηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων, απαιτήσεων ρευστότητας και αυξημένου κόστους συμμόρφωσης αναγκάζει πολλές τράπεζες να εγκαταλείψουν δραστηριότητες που έως τώρα αποτελούσαν πυλώνες της κερδοφορίας τους.
Πάνω από το 66% των ερωτηθέντων σχεδιάζουν πρωτοβουλίες που θα έχουν ως στόχο την περαιτέρω μείωση του κόστους στους επόμενους 12 μήνες. Η αναδιάρθρωση της αγοράς θα συνεχιστεί, με πάνω από το 10% των διευθύνοντων συμβούλων του κλάδου Τ&Κ να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να πουλήσουν το πλειοψηφικό πακέτο κάποιας δραστηριότητάς τους ή να βγουν από μια σημαντική αγορά στους επόμενους 12 μήνες. Το 64% των διευθύνοντων συμβούλων του κλάδου Τραπεζών και Κεφαλαιαγορών σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζουν και διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες των πελατών και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών. Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου διευρύνεται για να προσαρμοστεί στις θεμελιώδεις αλλαγές που συμβαίνουν στις αγορές, τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις συναλλαγές. Η ικανότητα πρόβλεψης του κινδύνου, η έγκαιρη διαχείρισή του και η γρήγορη προσαρμογή είναι οι παράγοντες που κάνουν τη διαφορά.
Η τεχνολογία μεταλλάσσει τις προσδοκίες των πελατών, μειώνει τα εμπόδια εισόδου στην αγορά και αυξάνει τον ανταγωνισμό μέσω των νέων εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) που εισέρχονται στον κλάδο. Όλοι σχεδόν οι διευθύνοντες σύμβουλοι του κλάδου Τ&Κ πιστεύουν ότι αυτή είναι η τάση που πιθανότατα θα μεταμορφώσει τις προσδοκίες των πελατών, των ρυθμιστικών αρχών και άλλων σημαντικών ενδιαφερόμενων μερών στα επόμενα πέντε χρόνια.
Σύμφωνα με τον Kevin Burrowes, επικεφαλής του κλάδου Τραπεζών & Κεφαλαιαγορών στο παγκόσμιο δίκτυο της PwC: «Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών θα βοηθήσει τις τράπεζες να διαμορφώσουν μια πιο άμεση και στενή σχέση με τους πελάτες όμως θα οδηγήσει και σε ραγδαίες αλλαγές στις επιχειρησιακές διαδικασίες. Παρ’ όλο που όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζουν τις σημαντικές αυτές εξελίξεις και κάποιες τράπεζες έχουν ήδη αντιδράσει θετικά σε αυτές, άλλες δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Η έγκαιρη ανταπόκριση σε αυτές τις εξελίξεις πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα όλων των διευθύνοντων συμβούλων τραπεζών.
Σύμφωνα με την έρευνά μας, οι διευθύνοντες σύμβουλοι του κλάδου Τ&Κ θεωρούν τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (80%), τις αναλύσεις δεδομένων (75%) και την επικοινωνία και δραστηριοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (56%) ως τους τρεις σημαντικότερους τομείς της τεχνολογίας που θα αποδώσουν τα μεγαλύτερα οφέλη στη σχέση τους με τους πελάτες τους.
Η ικανότητα ανάλυσης μεγαλύτερου όγκου δεδομένων με μεγαλύτερη ταχύτητα και περισσότερες δυνατότητες πρόβλεψης μπορεί να εξασφαλίσει πιο γρήγορη, στοχευμένη και έγκαιρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών και τις εξελίξεις της κεφαλαιαγοράς».
Το 72% των διευθύνοντων συμβούλων του κλάδου Τ&Κ αντιμετωπίζουν την περιορισμένη διαθεσιμότητα σημαντικών δεξιοτήτων ως απειλή για την ανάπτυξή του. Η διαχείριση των τεχνολογικών εξελίξεων απαιτεί την απασχόληση προσωπικού που διαθέτει συνδυασμό τραπεζικών και ψηφιακών δεξιοτήτων που όμως είναι σε έλλειψη. Ο ανταγωνισμός που έχει αναπτυχθεί για την εξασφάλισή τους δεν προέρχεται μόνο από τις παραδοσιακές εταιρείες του κλάδου Τ&Κ αλλά και από τις νεοφυείς εταιρείες του κλάδου χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και τους ομίλους τεχνολογίας που επιδιώκουν να αναπτύξουν την παρουσία τους στον κλάδο Τ&Κ αλλά και στην ευρύτερη αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Μαζί με την τεχνολογία έρχεται και μια ομάδα νέων και κλιμακούμενων κινδύνων που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό και οικονομικό έγκλημα – σχεδόν τα τρία τέταρτα των διευθύνοντων συμβούλων του κλάδου Τ&Κ αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον κυβερνοχώρο ως εμπόδια για την ανάπτυξη. Οι εταιρείες του κλάδου Τ&Κ είναι από τις πρώτες που συμμετείχαν στον αγώνα ενάντια στο ηλεκτρονικό έγκλημα ωστόσο αποτελούν τον αδύναμο κρίκο στην αντιμετώπισή του. Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη απαιτούν περισσότερα από τις τράπεζες, όχι μόνο στην αξία που τους προσφέρουν σε ατομικό επίπεδο αλλά και στη συνολική συνεισφορά τους στην κοινωνία. Απαντώντας σε αυτήν την απαίτηση, το 30% των ηγετών του κλάδου δηλώνουν ότι ο σκοπός του οργανισμού τους έχει αλλάξει την τελευταία τριετία λαμβάνοντας υπόψη και τον ευρύτερο αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία. Το 12% των υπολοίπων εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο.
Ο Burrowes συνοψίζει: «Η ατζέντα των διευθύνοντων συμβούλων είναι όπως πάντα γεμάτη. Η σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας είναι το κλειδί για την παροχή προς τους πελάτες των κατάλληλων επιλογών, υπηρεσιών και τιμών που επιθυμούν. Όμως οι πιέσεις που ασκούν οι οικονομικές συνθήκες, το ρυθμιστικό πλαίσιο, το κόστος, η διαχείριση κινδύνου και όλο και περισσότερο ο κυβερνοχώρος παραμένουν έντονες. Η ιεράρχηση όλων αυτών αποτελεί τεράστια πρόκληση. Συχνά εκπλήσσομαι από το πόσο λίγη σημασία δίνουν σε αυτό οι οργανισμοί οι οποίοι στη συνέχεια προχωρούν στην υλοποίηση των σχεδίων τους. Η ανάγκη να γίνει όμως κάτι τέτοιο άμεσα δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν τόσο σημαντική για τον κλάδο. Όπως επισήμανε και ένας εκ των διευθύνοντων συμβούλων που συμμετείχαν στην έρευνα, ο κόσμος χρειάζεται τραπεζικές υπηρεσίες αλλά όχι τράπεζες».
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk