• Αναζήτηση

Άντληση κεφαλαίων ύψους 104,7 εκατ. από την SMERemediumCap

Συμμετοχή 41 θεσμικών, εταιρικών και μεγάλων ιδιωτών επενδυτών – θα χρηματοδοτεί μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις

O ðñüåäñïò ôçò Eurobank Íéêüëáïò Êáñáìïýæçò ìéëÜåé êáôÜ ôçí õðïãñáöÞ óõìöùíéþí ìåôáîý ôçò Eurobank êáé ôçò EIF óå áßèïõóá óôá êåíôñéêÜ ãñáöÝéá ôçò Eurobank óôçí ÁèÞíá, ÄåõôÝñá 24 Ïêôùâñßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Η SMERemediumCap, το πρώτο ελληνικό επενδυτικό Ταμείο Αναδιάρθρωσης και Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, ολοκλήρωσε τη πρώτη φάση άντλησης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ύψους 104, 7 εκατομμυρίων ευρώ με συμμετοχή 41 θεσμικών, εταιρικών και μεγάλων ιδιωτών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων της EBRD, του Ιδρύματος Ωνάση, τριών συστημικών τραπεζών και της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Εκ μέρους της επενδυτικής ομάδας, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ταμείου κ. Νίκος Καραμούζης δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά τον σημαντικό αριθμό επενδυτών που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους σ’ αυτή τη δύσκολη και γεμάτη αβεβαιότητα περίοδο για τη χώρα και την παγκόσμια οικονομία. Επίσης ευχαριστούμε πολύ όλους τους εξειδικευμένους συμβούλους και συνεργαζόμενους φορείς εντός και εκτός Ελλάδος που με την ποιότητα της δουλειάς τους συνέβαλαν καθοριστικά στην έγκαιρη ολοκλήρωση του εγχειρήματος».

Στόχος της SMΕRemediumCap είναι να συμβάλει στην ανάκαμψη των επενδύσεων και της απασχόλησης στην ελληνική οικονομία. Θα επικεντρώσει το επενδυτικό της ενδιαφέρον στην απόκτηση μετοχικού ελέγχου, την χρηματοοικονομική εξυγίανση και επιχειρηματική αναγέννηση κυρίως μεσαίου μεγέθους ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων, που λόγω της δεκαετούς οικονομικής κρίσης αντιμετωπίζουν και σήμερα χρηματοοικονομικές δυσκολίες, στενότητα ρευστότητας και κεφαλαίων και έλλειμμα επιχειρηματικής στρατηγικής.

Η τρέχουσα πανδημική κρίση, αν διατηρηθεί για σημαντικό διάστημα, θα τείνει να οξύνει το ήδη μεγάλο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων που μας κληροδότησε η οικονομική κρίση της χώρας την τελευταία δεκαετία . Τα δάνεια αυτά, αφορούν πάνω από 3,500 επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν ταξινομηθεί ως NPEs στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών ή άλλων εξωτερικών διαχειριστών, με υπόλοιπα συνολικών οφειλών περίπου €45 δισ.

Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk