Most Greeks say recession alive and kicking, worried about job security

Among European countries, Greece ranks first in terms of job insecurity, as one-third are worried about their jobs, while 28 percent are worried about the economy overall, 26 percent are worried about their personal health, and 23 percent are worried over their debts.

Ðëçóéáæïõí ïé çìåñåò ôùí åïñôùí êáé ôá êáôáóôçìáôá óôçí Áèçíá áðï ðïëõ êáéñï å÷ïõí öïñåóåé ôá ãéïñôéíá ×éëéáäåò ëáìðéïíéá óôïëéæïõí ôéò åîùôåñéêåò ïøåéò ôùí êáôáóôçìáôùí ìå óôï÷ï ôïõò êáôáíáëùôåò Ôï èåáìá åéíáé ìïíáäéêï åéôå âñéóêåóáé êïíôá åéôå óå êáðïéá áðïóôáóç Ç íõ÷ôá ó÷åäïí óå ïñéóìåíåò ðåñéï÷åò ãéíåôáé ìåñá. Ôï áðïëõôï èåáìá . Ïé ðåæïé (êõñéùò)áðïëáìâáíïõí áõôåò ôéò ìïíáäéêåò óôéãìåò ðïõ ìïíïé ïé ìåñåò ôùí ×ñéóôïõãåííùí ìðïñïõí íá äùóïõí . ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ///EUROKINISSI

Greece ranks first in Europe on job insecurity, one-third worry over jobs

The Nielsen Consumer Confidence report for the third quarter of 2018 indicated that the consumer confidence level in Greece was 68 points (a one-point increase on the previous quarter), whereas in Europe overall that number was 87 points.

The report indicates that 72 percent of Greeks believe the country is still in economic recession.

The same percentage doubts that Greece will not manage to exit the economic crisis in the next 12 months.

Job insecurity

Among European countries, Greece ranks first in terms of job insecurity, as one-third are worried about their jobs, while 28 percent are worried about the economy overall, 26 percent are worried about their personal health, and 23 percent are worried over their debts.

In the third quarter of 2018, 12 percent of Greeks were worried about the crime rate, making that the fifth-ranking cause of concern for the population, whereas the European average is seven percent.

Making ends meet

About seventy percent of Greeks are constantly trying to limit the expenditures of their household.

The top three ways of cutting costs for Greek households were purchasing cheaper fast-moving consumer products (71 percent), cutting spending on entertainment/recreation outside the home (62 percent), and expenditures on clothing (56 percent).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
International
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Courchevel – Παρίσι – Ντουμπάι Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γαλλία με περισσότερα από 300.000 κρούσματα ημερησίως, σκέφτεται να «κατηφορίσει» από την Courchevel... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk