• Αναζήτηση
 • Five-month suspended jail sentence for member of anarchist group Rouvikonas

  Upon his departure from Athens’ Evelpidon Courthouse, the convicted Rouvikonas member announced his sentence on Facebook and called the trial “a parody”.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  ÓõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò óôç ëåùöüñï Êçöéóßáò áðü åñãáæüìåíïõò óôï íïóïêïìåßï Åñõèñüò Óôáõñüò, ôçí ôñßôç 31 ÌáÀïõ 2016. Ïé åñãáæüìåíïé äéáìáñôýñïíôáé ãéá åëëåßøåéò ðñïóùðéêïý êáé äéåêäéêïýí åðáñêÞ óôåëÝ÷ùóç êáé ÷ñçìáôïäüôçóç, Ýíôáîç óôá ÂáñÝá êáé ÁíèõãéåéíÜ ÅðáããÝëìáôá (ÂÁÅ), êáôÜñãçóç ôïõ íÝïõ íüìïõ ãéá ôï áóöáëéóôéêü êáé áíÜêôçóç ôùí ìíçìïíéáêþí áðùëåéþí. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

  A member of the anarchist group Rouvikonas received a suspended five-month jail sentence on charges of illegal violence.

  The charge concerns a telephone call he is said to have made to Athens’ Erythros Stavros (Red Cross) hospital, threateningly demanded that police cease guarding a patient who was injured in violent incidents during a 17 November march commemorating the 1973 Athens Polytechnic student uprising against the Greek junta.

  Upon his departure from Athens’ Evelpidon Courthouse, the convicted Rouvikonas member announced his sentence on Facebook and called the trial “a parod

  International
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk