• Αναζήτηση

Coroner’s report links death of Zak Kostopoulos to savage beating

The shop-owner and another man were seen on a video viewed all around the country kicking Costopoulos in the head as he tried to emerge from the bottom window of the store’s façade.

ÓõíèÞìáôá Ýîù áðü ôï êïóìçìáôïðùëåßï óôçí ïäü ÃëÜäóôùíïò óôçí Ïìüíïéá üðïõ âñÞêå ôï èÜíáôï ï 33÷ñïíïò Æáê Êùóôüðïõëïò ìåôÜ áðü ôïí Üãñéï îõëïäáñìü ôïõ. Óýìöùíá ìå ôéò ìÝ÷ñé ôþñá ðëçñïöïñßåò, ï íåáñüò öÝñåôáé íá ìðÞêå óôï êïóìçìáôïðùëåßï ìå óêïðü ôçí êëïðÞ. Ùóôüóï, åãêëùâßóôçêå ìÝóá ìéáò êáé ç áõôüìáôç ðüñôá Ýêëåéóå ðßóù ôïõ. Óôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ íá âãåé, ï 33÷ñïíïò Üñðáîå Ýíáí ðõñïóâåóôÞñá êáé ðñïóðÜèçóå íá óðÜóåé óôçí ðüñôá. Ùóôüóï, äåí ôá êáôÜöåñå ãéá áõôü êáé åðé÷åßñçóå íá óðÜóåé ôçí ôæáìáñßá. Óå åêåßíï ôï óçìåßï üìùò, üðùò êáôáãñÜöåé êáé âßíôåï ðïõ êõêëïöïñåß óôï äéáäßêôõï, ï ëçóôÞò äÝ÷ôçêå éó÷õñÜ ÷ôõðÞìáôá óôï êåöÜëé áðü äýï Üôïìá êáé Ýðåóå óôï Ýäáöïò áéìüöõñôïò. Óôç óõíÝ÷åéá êáé áöïý ï íåáñüò Üíäñáò åß÷å ÷ôõðçèåß Üó÷çìá, ïé Üíäñåò ôçò ÅË.ÁÓ. ôïý ðÝñáóáí ÷åéñïðÝäåò êáé êëÞèçêå áóèåíïöüñï ãéá íá ôïí ìåôáöÝñåé óôï íïóïêïìåßï, üðïõ êáé äéáðéóôþèçêå üôé åß÷å ÷Üóåé ôç æùÞ ôïõ. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

The death of Zak Kostopoulos, who was lynched outside a jewelry shop as multiple videos have shown, was caused by myocardial infarction caused by ischemia, linked to injuries from beating and broken glass, according to a report issued today by coroners Nikos Kalogrias and Soultana Marianou.

The shopowner and another man were seen on a video viewed all around the country kicking Costopoulos in the head as he tried to emerge from the bottom window of the store’s façade.

The two coroners said the death was brought on by ischemic changes caused by the blows of his attackers and by broken glass, from the shattered windowpanes of the shop.

It should be noted that testing showed that Kostopoulos was not under the influence of drugs or alcohol when he entered the shop for reasons still unknown.

The coroners said that the ischemic changes were found during histological testing.

Due to the absence of coronary heart disease or other diseases, what provoked the ischemic changes were injuries, through a stress mechanism, the report says.

The autopsy revealed multiple wounds to the body from glass, which were not deadly, as well as blows to the hands and legs and injury from hitting the ground, or another stationary object.

The ten-page report indicates that toxicological tests were clean, and that no narcotics were found.

.

International
Σίβυλλα
Helios Kiosk