Μαύρη τρύπα 268 εκατ. ευρώ καταγράφηκε στα φορολογικά έσοδα του Μαρτίου σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πρώτο τρίμηνο.

Η υστέρηση έναντι του στόχου οφείλεται στην μείωση των εσόδων στις ακόλουθες κατηγορίες:

– Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 36 εκατ. ευρώ,

– Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 10 εκατ. ευρώ,

– Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών 36 εκατ. ευρώ,

-Άμεσοι φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) 16 εκατ. ευρώ,

-Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 10 εκατ. ευρώ,

– ΦΠΑ λοιπών κατά 63 εκατ. ευρώ,

– Χαρτόσημο κατά 11 εκατ. ευρώ,

– ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 20 εκατ. ευρώ,

– Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) 29 εκατ. ευρώ,

– Λοιποί φόροι κατανάλωσης 27 εκατ. Ευρώ.

Αντίθετα καταγράφηκε αύξηση στα έσοδα από φόρους στην περιουσία κατά 18 εκατ. ευρώ, έμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 16 εκατ. ευρώ, λοιπούς έμμεσους φόρους 15 εκατ. ευρώ και λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 69 εκατ. ευρώ.
Επίσης τον Μάρτιο παρατηρήθηκε αύξηση των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού. Ανήλθαν σε 4,111 δις ευρώ ενισχυμένες κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) συμπιέστηκαν εκ νέου σε 161 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 134 εκατ. ευρώ.

Παρά την αρνητική εικόνα του Μαρτίου, στο τρίμηνο καταγράφηκε εκ νέου ιδιαίτερα υψηλό πλεόνασμα χάρη στις επιδόσεις του διμήνου Ιανουάριος –Φεβρουάριος.

Ειδικότερα στο τρίμηνο το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2,366 δις ευρώ, έναντι στόχου για 1,096 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,070 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.
Στο ίδιο διάστημα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11,098 δις ευρώ, αυξημένα κατά 407 εκατ. ευρώ ή 3,8% έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11,357 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 2 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 150 εκατ. ευρώ.