Υποτονικές χαρακτηρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα, στην ετήσια έκθεσή της για το 2017, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη λήψης πρόσθετων πρωτοβουλιών για το ζήτημα των κόκκινων δανείων.

Μεταξύ των λύσεων που προκρίνει περιλαμβάνεται και η συνεπένδυση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική.

Επιπλέον, υπογραμμίζει την ανάγκη για διασυνοριακές συγχωνεύσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να επιταχυνθεί τουλάχιστον στη λιανική τραπεζική η ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Όπως αναφέρει η ΕΚΤ, οι αμφιβολίες των αγορών για το χρηματοπιστωτικό σύστημα αντανακλώνται και στις σχετικά χαμηλές τιμές των μετοχών της ζώνης του ευρώ, καθώς η αγοραία αξία των τραπεζών της ζώνης του ευρώ, παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τη λογιστική αξία τους.

Η κατάσταση αυτή σχετίζεται, σύμφωνα με την έκθεση, με δύο κυρίως παράγοντες

Πρώτον, ορισμένες διαρθρωτικές προκλήσεις συνέχισαν να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα κόστους πολλών τραπεζών της ζώνης του ευρώ και τις δυνατότητες διαφοροποίησης των πηγών εσόδων τους.

Δεύτερον, παρόλο που πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος κατά τη διάρκεια του έτους για την αντιμετώπιση του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), η πρόοδος αυτή ήταν άνιση μεταξύ τραπεζών και χωρών, καθώς κάποιες υστέρησαν.

Προτάσεις για τα NPLs

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι υψηλοί λόγοι μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολούθησαν να ασκούν πιέσεις στην κερδοφορία των τραπεζών – τόσο άμεσα με τον σχηματισμό υψηλών προβλέψεων όσο και έμμεσα, καθώς τα ΜΕΔ δεσμεύουν πόρους του ισολογισμού.

Η ΕΚΤ συνέβαλε στον δημόσιο διάλογο σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των εναπομενουσών προκλήσεων στον τραπεζικό τομέα.

Για παράδειγμα, μια πλατφόρμα συναλλαγών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα μπορούσε να συμβάλει στην ταχύτερη εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών, σημειώνει η ΕΚΤ.

Ομοίως, η από κοινού πραγματοποίηση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα και το Δημόσιο (τηρουμένων των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις) θα μπορούσε να μειώσει τις ασυμμετρίες πληροφόρησης μεταξύ δυνητικών αγοραστών και πωλητών μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Όσον αφορά τις διαρθρωτικές προκλήσεις, η περαιτέρω αναδιάρθρωση και ψηφιοποίηση του τραπεζικού τομέα θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας κόστους.

Οι προσπάθειες μείωσης του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στην αύξηση της διασυνοριακής τραπεζικής δραστηριότητας, η οποία με τη σειρά τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Ιδίως οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ενοποίηση σε επίπεδο λιανικής τραπεζικής, εκτιμά η Ευρωτράπεζα.

Οι οικονομολόγοι της τονίζουν ότι η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, καθώς και άλλα μέτρα πολιτικής στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως η εναρμόνιση της φορολογίας και των κανόνων αφερεγγυότητας, θα ήταν χρήσιμα από αυτή την άποψη.