Μείωση 5,7% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ στο πρώτο εξάμηνο 2014 . Υποχώρησε στα 151,8 εκατ. ευρώ από 161 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2013. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην εφαρμογή των νέων χαμηλών τιμολογίων για τους καταναλωτές και στη μείωση της ζήτησης.

Το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων της εταιρίας παρουσίασε υποχώρηση κατά περίπου 1% από 119,8 εκατ. ευρώ σε 118,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός στις 30/06/2014 μηδενίστηκε από 123,7 εκατ. ευρώ στις 30/06/2013, λόγω της ρύθμισης των απαιτήσεων της εταιρίας από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ κατά το 2013.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας εμφάνισαν μείωση κατά 6,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 32,6 εκατ. ευρώ από 39,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 22,6 εκατ. ευρώ, από 21,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013 σημειώνοντας αύξηση κατά 4,9%, παρά την μείωση του κύκλου εργασιών, λόγω της βελτίωσης του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος.