Συγκέντρωση ΟΛΜΕ έξω από το υπ. Παιδείας το μεσημέρι

Όπως καταγγέλλουν τα μέλη της στρέφονται «κατά της υποβάθμισης και του εξοβελισμού συγκεκριμένων ειδικοτήτων»

ÓýãêÝíôñùóç êáé ðïñåßá óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò ðñáãìáôïðïßçóáí,ðáñÜ ôçí áðáãüñåõóç ôçò áóôõíïìßáò ç ÏËÌÅ,ó÷ïëéêïß öýëáêåò,ç ÐϵŠÏÔÁ,ïé áðïëõìÝíåò êáèáñßóôñéåò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí,óôá ðëáßóéá ôçò 48ùñçò áðñåãßáò ðïõ êÞñõîå ç ÁÄÅÄÕ ãéá ôçí äéáèåóéìüôçôá êáé ôéò áðïëýóåéò óôï äçìüóéï.Ç ðïñåßá êéíÞèçêå óôï êÝíôï ôçò ðüëçò êáé óôá óôåíÜ ôïõ Êïëùíáêßïõ,üðïõ áóôõíïìéêÝò äõíÜìåéò åìðüäéæáí ôçí ðñüóâáóç óôï Óýíôáãìá,ÐÝìðôç 6 Ìáñôßïõ 2014 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας προχωρά σήμερα το μεσημέρι η ΟΛΜΕ.

Όπως καταγγέλλουν τα μέλη της στρέφονται «κατά της υποβάθμισης και του εξοβελισμού συγκεκριμένων ειδικοτήτων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ:

«Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, μετά τον ορισμό της συνάντησης της ΟΛΜΕ με τη συμμετοχή των Επιστημονικών φορέων με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ , αίτημα που είχε υποβληθεί από την ΟΛΜΕ και έγινε τελικά αποδεκτό, καλεί σε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 3/7 στις 14:00 στο ΥΠΑΙΘ.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται ενάντια στην υποβάθμιση και τον εξοβελισμό των ειδικοτήτων Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78), Οικονομίας (ΠΕ80), εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών (Εικαστικών, Μουσικής, Θεατρολογίας), ΠΕ81 (Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικών από τα ΤΕΙ), εκπαιδευτικών ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι), εκπαιδευτικών ΠΕ34 (Ιταλικών), ΠΕ04.05 (Γεωλόγοι).

Καλούμε τις ΕΛΜΕ να διοργανώσουν αντίστοιχες συγκεντρώσεις την ίδια μέρα σε ΔΔΕ και ΠΔΕ. Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά».

Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk