Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 27,50 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο

Κέρδη μετά από φόρους ύψους 27,50 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος της Alpha Bank στο α΄ τρίμηνο του 2019, επιτυγχάνοντας μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και βελτίωση του προφίλ χρηματοδότησής της

Κέρδη μετά από φόρους ύψους 27,50 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος της Alpha Bank στο α΄ τρίμηνο του 2019, επιτυγχάνοντας μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και βελτίωση του προφίλ χρηματοδότησής της.
Σε γραπτή του δήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, τόνισε πως η τράπεζα «πέτυχε κερδοφόρο επίδοση στο α΄ τρίμηνο του 2019, παρά τις προκλήσεις στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, δεδομένης της συνεχιζόμενης απομόχλευσης των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων».
Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των ζημιών απομείωσης για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, αντιστάθμισαν τα μειωμένα έσοδα κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
«Από την αρχή του έτους, ολοκληρώσαμε σημαντικές ενέργειες για την περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού μας: αποδεσμευθήκαμε πλήρως από τη χρηματοδότηση μέσω του ELA, συνεχίσαμε να ενισχύουμε την καταθετική μας βάση, προχωρήσαμε στην έκδοση του πρώτου καλυμμένου ομολόγου στη ρουμανική αγορά και διαχειριστήκαμε ενεργά τη θέση μας στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου» πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Επιπλέον, υπογράμμισε την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης διαμόρφωσης της στρατηγικής του Ομίλου, «παρουσιάζοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο μία ολοκληρωμένη αποτύπωση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και μία ενδελεχή καταγραφή της οργανωτικής μας απόδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Εργαζομένων μας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας μετασχηματισμού».
Τα βασικά μεγέθη
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, τα βασικά της μεγέθης στο α΄ τρίμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν ως εξής:
– Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων κατά 0,3 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2019.
Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, διαμορφώθηκε, στο τέλος Μαρτίου 2019, σε 29,8%, 36,9% και 38,4% αντιστοίχως, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 83%, 46% και 91%, αντιστοίχως.
Οι συναλλαγές που έχουν προγραμματιστεί και αφορούν στην πώληση μη εξυπηρετουμένων δανείων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους  4 δισ. ευρώ περίπου, θα υλοποιηθούν προς το τέλος του έτους, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
– Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε  33 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2019, αυξημένα κατά 9,1% σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 103% στο τέλος Μαρτίου 2019 έναντι 116% τον Μάρτιο 2018.
– Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά  4,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) εξαλείφθηκε πλήρως τον Φεβρουάριο 2019.
Οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) το α΄ τρίμηνο 2019 σημείωσαν άνοδο με ευνοϊκότερους τιμολογιακούς όρους για την Τράπεζα και διαμορφώθηκαν σε 6,7 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2019 έναντι 2,7 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
– H Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε  0,6 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2019.
– Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε  212,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 12,6% σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένο αρνητικά από τη μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων καθώς και τη χαμηλότερη συνεισφορά των Εσόδων από Προμήθειες.
Το α΄ τρίμηνο 2019, το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο μειώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,5%, κυρίως λόγω της μείωσης των περιθωρίων χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων.
– Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 3,5% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης των Γενικών Εξόδων. Οι ενέργειες για βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης θέτουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας.
– Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 73,8 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2019, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
– Οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων μειώθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε 78,3 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2019, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να ανέρχεται σε 1,4% ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων, έναντι 3% κατά μέσο όρο το 2018.
– Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε 27,5 εκατ. ευρώ, έναντι 65,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2018.
– Ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1), με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, να παραμένει αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση και να ανέρχεται σε 14%, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 17%, λόγω της επίδρασης από την εφαρμογή της σταδιακής απόσβεσης του ΔΠΧΠ 9, των μεταβατικών διατάξεων της Βασιλείας ΙΙΙ, καθώς και της υιοθέτησης του ΔΠΧΠ 16.
Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε  7,7 δισ. ευρώ
– Τον Μάιο 2019, η θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου Alpha Bank στη Ρουμανία ολοκλήρωσε με επιτυχία την αρχική έκδοση καλυμμένης ομολογίας ύψους  200 εκατ. ευρώ, την πρώτη έκδοση καλυμμένης ομολογίας από ρουμανική τράπεζα, γεγονός που ενισχύει τη ρευστότητα της θυγατρικής μας και συμβάλλει στον επιχειρησιακό της στόχο για διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης.
Συνεχίζεται ο μετασχηματισμός
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην ανάληψη   πρωτοβουλιών για τον εξορθολογισμό του κόστους, εντείνοντας τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση.
Υπό αυτό το πρίσμα, έχουν καθορισθεί Δείκτες Μέτρησης Αποδοτικότητας (KPIs) για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών Επιχειρησιακών Μονάδων, εστιάζοντας στον  επανασχεδιασμό και την αυτοματοποίηση των εργασιών, καθώς και την περαιτέρω μείωση των εξόδων τρίτων μέσω στοχοθετημένων πρωτοβουλιών.
Το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Τραπέζης, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη από το 2017, στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω εναλλακτικών ψηφιακών καναλιών διανομής, με αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και σταδιακή μείωση του κόστους.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου, έχει τεθεί σε εφαρμογή σειρά πρωτοβουλιών που ενισχύουν το επιχειρησιακό και λειτουργικό μοντέλο της Alpha Bank, προάγοντας το ψηφιακό της προφίλ, συμβάλλοντας στην περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας των Πελατών και ενισχύοντας τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα.
Τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, που βρίσκονται σε εξέλιξη, επικεντρώνονται, σε πρώτη φάση, στην απλοποίηση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας που σχετίζεται με την έναρξη της τραπεζικής συνεργασίας (onboarding), τόσο των Ιδιωτών, όσο και των Επιχειρήσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα διέθεσε την πρώτη εφαρμογή στην ελληνική αγορά για την ψηφιακή έκδοση και διαχείριση προπληρωμένων καρτών (Βleep), η οποία έχει αποσπάσει πολλαπλά βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Alpha Bank.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk