Περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ στοχεύει να επενδύσει η Ευρώπη στις «έξυπνες» μεταφορές και στηδιασυνδεδεμένη κινητικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ηΕυρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να επενδυθούν 2,7 δισ. ευρώ σε 152 βασικά έργα μεταφορών,υλοποιώντας τόσο το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη όσο και τη δέσμευση για καλύτερη συνδεσιμότητα στην ΕΕ. Αυτό το νέο κύμα επενδύσεων επικεντρώνεται σε καθαρά, καινοτόμα και ψηφιακά έργα, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του δικτύου μεταφορών της Ευρώπης. Σήμερα, βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε μια πραγματική ένωση μεταφορών που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών, θα τονώσει την οικονομία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Τα επιλεγέντα έργα αναμένεται να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών γραμμών, στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και στη βελτίωση των διασυνοριακών συνδέσεων, στην εγκατάσταση σημείων εφοδιασμού με εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων διαχείρισης της κυκλοφορίας. Με τις εν λόγω επενδύσεις όχι μόνο θα εκσυγχρονιστεί το δίκτυο μεταφορών της Ευρώπης, αλλά θα τονωθούν, επίσης, η οικονομική δραστηριότητα και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Εφέτος, από τα συνολικά 2,7 δισ. ευρώ η Επιτροπή διαθέτει 1,8 δισ. ευρώ στα 15 κράτη-μέλη, που είναι επιλέξιμα για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής, ώστε να γεφυρώσουν κενά στις υποδομές τους.Για την Ελλάδα, επιλέχθηκαν 7 προτάσεις για χρηματοδότηση (σε σύνολο 11 επιλέξιμων προτάσεων) με συνολική χρηματοδότηση ύψους 61 εκατ.ευρώ.
Τα επιλεγμένα έργα αφορούν, μεταξύ άλλων, στρατηγικά τμήματα του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (το «κεντρικό δίκτυο») προκειμένου να εξασφαλιστούν η υψηλότερη δυνατή προστιθέμενη αξία και o αντίκτυπος για την ΕΕ. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί για την κατασκευή του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου (1,8 δισ. ευρώ), την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, την αναβάθμιση των οδικών μεταφορών και την ανάπτυξη «ευφυών» συστημάτων μεταφορών (359,2 εκατ. ευρώ), καθώς και για την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) (311,3 εκατ. ευρώ).
Ολα τα έργα επελέγησαν για χρηματοδότηση με ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, που προκηρύχθηκαν στις 13 Οκτωβρίου 2016. Συνολικά, παρελήφθησαν 349 αιτήσεις συνολικού ύψους χρηματοδότησης σχεδόν 7,5 δισ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν, επομένως, σε θέση να επιλέξει τα καλύτερα έργα και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει ισόρροπη κατανομή από γεωγραφικής απόψεως και στους διάφορους τρόπους μεταφοράς. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων, με ποσοστό συγχρηματοδότησης από 10% έως 50% του επιλέξιμου κόστους των έργων, ανάλογα με το είδος του και την πρόσκληση υποβολής προτάσεων (έως 85% από το κονδύλι συνοχής).
Πάντως, τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα την απόφαση της προτεινόμενης χρηματοδότησης. Η επίσημη απόφαση της Επιτροπής αναμένεται να ληφθεί στα τέλη Ιουλίου. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) της Επιτροπής θα προετοιμάσει στη συνέχεια και θα υπογράψει συμφωνίες επιχορήγησης με τους δικαιούχους των επιμέρους έργων το 2ο εξάμηνο του 2017.
Να σημειωθεί ότι, από το 2014, έχουν προκηρυχθεί τρία κύματα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων (το 2014, το 2015 και το 2016). Μέχρι σήμερα, μετά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων το 2014 και το 2015, έχουν υπογραφεί συμφωνίες επιχορήγησης για 452 έργα. Για τα έργα αυτά χορηγείται, επί του παρόντος, συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΔΣΕ, συνολικού ύψους 18,7 δισ. ευρώ. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2016 θα βοηθήσει να φθάσει στο 92% ο συνολικός προϋπολογισμός ΔΣΕ για τις μεταφορές, με συνολικές επενδύσεις ύψους 41,6 δισ. ευρώ στην οικονομία της ΕΕ.

HeliosPlus