Επαναλαμβανόμενα κέρδη €269 εκατ. για την Εθνική Τράπεζα

Στα 269 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας στο γ΄ τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ομίλου.

Στα 269 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας στο γ΄ τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ομίλου.

Το ίδιο διάστημα, ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET 1 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση, στο 9,6%, παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας και των ελέγχων στην κίνηση

Η αρνητική επίπτωση από την υποτίμηση της Τουρκικής Λίρας αντισταθμίστηκε από τη μείωση του σταθμισμένου Ενεργητικού ύψους 2,2 δισ. (συμπεριλαμβανομένης της απομόχλευσης στην Ελλάδα) και τη δημιουργία αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους 0,5 δισ. (σχετιζόμενη με την αύξηση του φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις)

Μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης για πώληση του 100% της Finansbank, η σχετιζόμενη φήμη και πελατεία (goodwill) ύψους 1,05 δισ. αποσβέστηκε μερικώς (0.65 δισ.) – καμία επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια.

Ο δείκτης κάλυψης των καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών στο 73% στην Ελλάδα και στο 72% σε επίπεδο Ομίλου, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου

Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκε σε 766 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, ως άμεσο αποτέλεσμα της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας.

Ωστόσο, καταγράφηκε άμεση αναστροφή της τάσης κατά τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο (καθαρή μείωση δανείων σε καθυστέρηση συνολικού ύψους 360 εκατ. ευρώ)

Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 33,8% από 32,1% κατά το Β΄ τρίμηνο, επηρεαζόμενος επίσης από την απομόχλευση δανείων (60 μ.β.)

Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non performing exposures – NPEs) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση, σε 53% κατά το Γ’ τρίμηνο

Επίσης καταγράφηκαν πρώιμα δείγματα ανάκτησης καταθέσεων στην Ελλάδα. Ο εγχώριος δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώνεται στο 94% και είναι ο καλύτερος του κλάδου

Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα ύψους 345 εκατ. ευρώ μετά από σωρευτικές εκροές 10,6 δισ. κατά τα τρία προηγούμενα τρίμηνα

Ως αποτέλεσμα, ο δανεισμός από το Ευρωσύστημα ήταν μειωμένος κατά 2 δισ. στο τέλος του Γ’ τρίμηνου. Υπάρχει δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ.

Σε τριμηνιαία βάση καταγράφηκε αύξηση καταθέσεων σε τριμηνιαία βάση της τάξεως του 1,0% στην Ελλάδα και 10,8% στην Τουρκία σε όρους Τουρκικής Λίρας

Τα έσοδα

Τα έσοδα ήταν προσωρινά μειωμένα λόγω της επιβολής ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 345 εκατ. ευρώ, επηρεαζόμενα από μειωμένες τραπεζικές εργασίες, ως απόρροια της επιβολής ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, καθώς και από την περαιτέρω υποτίμηση της Τουρκικής Λίρας κατά το Γ’ τρίμηνο

Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 389 εκατ. ευρώ (+2,6% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας τη μείωση του κόστους των καταθέσεων

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 525 εκατ. ευρώ (-3,0% έναντι του προηγούμενου τριμήνου).

Στην Ελλάδα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο o Το κόστος κινδύνου μετά τον έλεγχο της ποιότητας στοιχείων του Ενεργητικού παραμένει σε υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα, σε 271 μ.β., αντανακλώντας την αύξηση των νέων επισφαλειών λόγω των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 5.0% σε τριμηνιαία βάση στην Τουρκία σε όρους Τουρκικής Λίρας

Στην Ελλάδα:

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 140 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 10,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Αυτό αντανακλά κυρίως την πίεση στα καθαρά έσοδα από προμήθειες, αρνητικά επηρεαζόμενα από την τραπεζική αργία και την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων (χαμηλότερα καθαρά έσοδα από προμήθειες θεματοφυλακής, επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και από τις αγορές), καθώς και από αυξημένα κόστη σχετιζόμενα με τα ομόλογα Πυλώνα ΙΙ.

Στον αντίποδα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2,6% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους σε συνδυασμό με τη βελτίωση της σύνθεσης των καταθέσεων, παρά την άντληση ρευστότητας από τον υψηλότερου κόστους μηχανισμό ELA.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 17 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε 266 μ.β. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η ΕΤΕ κατέγραψε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη ύψους 269 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένων των ζημιών αποτίμησης και του έκτακτου κόστος του Τ.ΕΚ.Ε. συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ).

Διεθνείς Δραστηριότητες:

Στην Τουρκία η Finansbank συνέχισε την ανοδική της πορεία για ένα ακόμη τρίμηνο. Σε όρους Τουρκικής Λίρας, το σύνολο των δανείων αυξήθηκε κατά 16,1% σε ετήσια βάση και κατά 5,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στα TL 63.1 δισ.

Η σύνθεση των δανείων συνέχισε να κλίνει υπέρ του επιχειρηματικού τομέα, καθώς οι εταιρικές χορηγήσεις ενισχύθηκαν κατά 7% σε τριμηνιαία βάση, ενώ το χαρτοφυλάκιο λιανικής αυξήθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση.

Στο Γ’ τρίμηνο τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σχεδόν στο 60% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου προ προβλέψεων.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 6,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ανερχόμενα σε TL 525 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την εντυπωσιακή αύξηση ύψους 8,4% σε τριμηνιαία βάση των καθαρών εσόδων από τόκους, καθώς και την περιστολή δαπανών κατά 2,4% σε τριμηνιαία βάση (TL 606 εκατ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο από TL 621 εκατ. ευρώ κατά το Β’ τρίμηνο).

Τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε TL 489 εκατ. ευρώ (-10,6% σε τριμηνιαία βάση), επιβαρυνόμενα από χρηματοοικονομικές και άλλες ζημίες ύψους TL 32 εκατ. ευρώ έναντι εσόδων TL 55 εκατ. ευρώ στο Β’ τρίμηνο.

Οι προβλέψεις σημείωσαν πτώση της τάξεως του 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε TL 278 εκατ. ευρώ (κόστος κινδύνου: 189 μ.β.), με το δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών να αυξάνεται κατά 45 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, σε 78%. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε TL 179 εκατ. ευρώ από TL 111 εκατ. ευρώ κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η κερδοφορία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη και τις λοιπές χώρες ανήλθε σε 16 εκατ. ευρώ από 6 εκατ. ευρώ το Β’ τρίμηνο, αντανακλώντας την ομαλοποίηση των μη-οργανικών εσόδων (χρηματοοικονομικά και λοιπά κέρδη ύψους 1 εκατ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο έναντι ζημιών ύψους 4 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο) και την πτώση 14,4% σε τριμηνιαία βάση στις προμήθειες.

Ιδια κεφάλαια

Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET 1 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο, σε 9,6%, παρά την τραπεζική αργία και την επιβολή ελέγχων κίνησης κεφαλαίων που άσκησαν πίεση στα εγχώρια έσοδα.

Η αρνητική επίπτωση από την υποτίμηση της Τουρκικής Λίρας αντισταθμίστηκε από τη μείωση του σταθμισμένου Ενεργητικού ύψους 2,2 δισ. (συμπεριλαμβανομένης της απομόχλευσης στην Ελλάδα) και τη δημιουργία αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους 0,5 δισ. ευρώ (σχετιζόμενη με την αύξηση του φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk