Υπόθεση Novartis: Νέα κατάθεση του Σάμπυ Μιωνή για τον Παπαγγελόπουλο

«Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος είναι κεντρικό πρόσωπο της ομάδας εκβίασης» δήλωσε ο επιχειρηματίας προσερχόμενος στον Άρειο Πάγο πριν ξεκινήσει την κατάθεση του, που αναμένεται να είναι πολύωρη

ÓõæÞôçóç êáé ëÞøç áðüöáóçò åðß ôçò õðʼ áñéèì. 4100/ 26-9-2019 ðñïôÜóåùò ðïõ êáôÝèåóáí ôñéÜíôá (30) ÂïõëåõôÝò ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, ãéá ôç óýóôáóç ÅéäéêÞò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò ðñïò äéåíÝñãåéá ðñïêáôáñêôéêÞò åîÝôáóçò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 86 ðáñ. 3 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò, ôá Üñèñá 153 åð. ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò êáé ôï Üñèñï 5 ôïõ í. 3126/2003 ðåñß ôçò «ÐïéíéêÞò Åõèýíçò ôùí Õðïõñãþí», üðùò éó÷ýïõí, ó÷åôéêÜ ìå ôç äéåñåýíçóç ôùí êÜôùèé áäéêçìÜôùí ðïõ ôõ÷üí Ý÷ïõí ôåëåóèåß áðü ôïí ðñþçí ÁíáðëçñùôÞ Õðïõñãü Äéêáéïóýíçò ê. ÄçìÞôñéï Ðáðáããåëüðïõëï êáôÜ ôçí Üóêçóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõ: 1) çèéêÞ áõôïõñãßá óôï áäßêçìá ôçò êáôÜ÷ñçóçò åîïõóßáò êáôÜ öõóéêÞ áõôïõñãßá êáé Üìåóç óõíÝñãåéá äéêáóôéêþí ëåéôïõñãþí (Üñèñï 46 ðáñ.1 óå óõíäõáóìü ìå Üñèñï 239 ÐÊ), 2) ðñüêëçóç êáé ðñïóöïñÜ ãéá ôçí ôÝëåóç åãêëÞìáôïò (Üñèñï 186 ðáñ. 1 êáé 2 ÐÊ), 3) çèéêÞ áõôïõñãßá óå ðáñÜâáóç êáèÞêïíôïò êáé ðáñÜâáóç êáèÞêïíôïò (Üñèñï 46 ðáñ. 1 óå óõíäõáóìü ìå Üñèñï 259 ÐÊ êáé Üñèñï 259 ÐÊ áõôïôåëþò) êáé 4) çèéêÞ áõôïõñãßá óå øåõäïñêßá (Üñèñï 224 ðáñ. 2 ÐÊ), óýìöùíá ìå ôá äéáëáìâáíüìåíá óôçí ðñüôáóç, Ôñßôç 8 Ïêôùâñßïõ 2019

Νέα στοιχεία για την υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, θα εισφέρει σήμερα ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνής στην κατάθεση του ενώπιον της ανακρίτριας του Ειδικού Δικαστηρίου, Κωνσταντίνας Αλεβιζοπούλου.

«Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος είναι κεντρικό πρόσωπο της ομάδας εκβίασης» δήλωσε ο επιχειρηματίας προσερχόμενος στον Άρειο Πάγο πριν ξεκινήσει την κατάθεση του, που αναμένεται να είναι πολύωρη.

Η δήλωσή του

Ειδικότερα, ο κ. Μιωνής, Δήλωσε:

«Σε συνέχεια της κατάθεσης μου στη Βουλή ήρθα εδώ για να καταθέσω στην ανακρίτρια κυρία Αλεβιζοπούλου για την υπόθεση της εκβίασης της δικής μου, του συνεταίρου μου Άγγελου Μεταξά και του δικηγόρου Σταύρου Παπασταύρου από την εγκληματική συμμορία. Ο Άγγελος Μεταξάς και εγώ εκβιαστήκαμε ψυχρά για χρήματα, ο δε Σταύρος Παπασταύρου για πολιτικούς λόγους. Θα καταθέσω σήμερα νέα στοιχεία για να βοηθήσω τη Δικαιοσύνη στο έργο της».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων εάν τα νέα στοιχεία αφορούν και άλλα πολιτικά πρόσωπα», ο επιχειρηματίας απάντησε: «Ο Παπαγγελόπουλος είναι κεντρικό πρόσωπο της ομάδας εκβίασης μας. Ο κύριος Παππάς δεν έχει καμία σχέση με την εκβίαση μας».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk