• Αναζήτηση
 • Καθαρά κέρδη 33 εκατ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα στο εννεάμηνο του 2018-11-29

  Επιπλέον πέτυχε για δέκατο συνεχές τρίμηνο τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της

  Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά φόρων ύψους 33 εκατ. ευρώ ευρώ εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2018 στην Ελλάδα η Εθνική Τράπεζα, έναντι ζημιών 122 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

  Επιπλέον πέτυχε για δέκατο συνεχές τρίμηνο τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της.

  Από την άλλη πλευρά ωστόσο, η οργανική της κερδοφορία σημείωσε χαμηλό σε επίπεδο τριμήνου, επηρεαζόμενη κυρίως από την εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων.

  Σε γραπτή του δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Παύλος Μυλωνάς σημείωσε πως «οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα βελτιώνονται σταθερά, εξέλιξη η οποία αναμένεται να δώσει ώθηση στην κερδοφορία της Τράπεζας, συντελώντας παράλληλα στην οργανική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στο προσεχές διάστημα».

  Σύμφωνα με τον ίδιο, «το βελτιωμένο περιβάλλον θα διευκολύνει επίσης τις πωλήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, ειδικά καθώς σε αυτές θα προστίθενται και εξασφαλισμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές ακινήτων ενισχύθηκαν κατά 3,7% σε ετήσια βάση το Γ’ Τρίμηνο του 2018. Στο πλαίσιο αυτό, ο υψηλός δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους 60% συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Τράπεζα, καθώς θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να προχωρήσει αποφασιστικά στην αποκλιμάκωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων».

  Αναφερόμενος στο σχέδιο μείωσης των κόκκινων δανείων που η ΕΤΕ υπέβαλε πρόσφατα στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, σημείωσε ότι με τη νέα στρατηγική της για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, δεσμεύεται σε μείωση της τάξεως των 10 δισ. ευρώ ευρώ μέχρι το τέλος του 2021.

  Σε σχέση με την οργανική κερδοφορία της τράπεζας ο κ. Μυλωνάς ανέφερε ότι «μετά την πτώση της κατά τα προηγούμενα δύο τρίμηνα, λόγω της απομόχλευσης του δανειακού μας χαρτοφυλακίου και της εφαρμογής των νέων λογιστικών προτύπων, τα καθαρά έσοδα από τόκους έχουν αγγίξει το χαμηλότερο σημείο τους».

  Ως εκ τούτου, αναμένει «σταδιακή ανάκαμψη, επικουρούμενη από την επιτάχυνση των εκταμιεύσεων δανείων προς επιχειρήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ το Δ’ Τρίμηνο του 2018».

  Σημείωσε δε πως «η Τράπεζα έχει περιορίσει το κομμάτι των επιτοκιακών εσόδων από Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των καθαρών εσόδων από τόκους. Τα λειτουργικά έξοδα θα ωφεληθούν άμεσα από το τρέχον Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, με τη συμμετοχή να αναμένεται να ξεπεράσει τους 500 εργαζόμενους το 2018, καθώς και από το συνεχιζόμενο εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων. Στο προσεχές διάστημα, η εφαρμογή του Σχεδίου Ανασχηματισμού της Τράπεζας, το οποίο θα ανακοινωθεί εντός του Α’ Τριμήνου του 2019, θα οδηγήσει στη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας μας».

  Τα βασικά μεγέθη

  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, η εξέλιξη βασικών μεγεθών της είχε ως εξής στο εννεάμηνο του 2018:

  ■ Τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) έχουν μειωθεί κατά 2,4 δισ. ευρώ τους τελευταίους 12 μήνες

  ■ Η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενα Ανοιγμάτων ύψους 5,6 δισ. ευρώ από το τέλος του 2015 αντανακλά τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών (2,1 δισ. ευρώ), καθώς και διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων (3,5 δισ. ευρώ), εκ των οποίων 2 δισ. ευρώ έχουν ήδη πωληθεί

  ■ Στην Ελλάδα, οι δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 60% και 84%, αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη και τις εξασφαλίσεις (collateral), ο συνολικός δείκτης κάλυψης υπερβαίνει το 100% σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες δανείων

  ■ Οι εγχώριοι δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 43% και 30%, αντίστοιχα

  ■ Το εγχώριο κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) διατηρήθηκε στα επίπεδα των 109 μ.β. από 107 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο, εξαιρουμένης της επίπτωσης από τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά το Β’ Τρίμηνο

  ■ Οι εγχώριες καταθέσεις συνέχισαν την ανοδική τους τάση κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2018, με το δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις να διαμορφώνεται σε 71% στην Ελλάδα

  ■ Η απόφαση από την ΕΚΤ τον Αύγουστο του 2018 για άρση της κατ’ εξαίρεση αποδοχής ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού ∆ημοσίου ως αποδεκτών ενεχύρων στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης δεν επηρεάζει το κόστος χρηματοδότησης της ΕΤΕ, καθώς τα ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια αντικαταστάθηκαν με καλυμμένα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης

  ■ Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανέρχεται σε μόλις 2,3 δισ. ευρώ από 2,8 δισ. ευρώ το Β’ Τρίμηνο του 2018, μετά την αποπληρωμή το Σεπτέμβριο 0,5 δισ. ευρώ του Προγράμματος Στοχευμένων Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης TLTRO-I (targeted longer-term refinancing operations) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)

  ■ Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) ανέρχονται σε 124% και 103% αντίστοιχα, υπερβαίνοντας το εποπτικό όριο του 100%

  ■ Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) ανέρχεται σε 16,4% και ενσωματώνει την απομείωση της αξίας της θυγατρικής της ΕΤΕ στη Ρουμανία, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας για πώληση σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία της

  ■ Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη μετά από φόρους του Εννεαμήνου του 2018, καθώς και το όφελος από τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της South African Bank of Athens (SABA) τον Οκτώβριο, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 16,6% και σε 13,1%, με πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9

  ■ Η οργανική κερδοφορία ύψους 62 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα έναντι ζημιών 100 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο του 2017 αντανακλά τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου (-143 μ.β. σε ετήσια βάση), αντισταθμίζοντας πλήρως τη μείωση των οργανικών εσόδων

  ■ Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 253 εκατ. ευρώ (-1% σε τριμηνιαία βάση), αγγίζοντας το χαμηλότερο σημείο τους. Σε επίπεδο Εννεαμήνου, τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα ύψους 776 εκατ. ευρώ (-22% σε ετήσια βάση) αντικατοπτρίζουν την αρνητική επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 και την ανατιμολόγηση στεγαστικών δανείων συνδεδεμένων με το επιτόκιο εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας ενός έτους το Α’ Εξάμηνο, καθώς και τις αναδιαρθρώσεις δανείων και την απομόχλευση του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής

  ■ Στην Ελλάδα, οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 658 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνου του 2018 (+3% σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω της αύξησης των γενικών και διοικητικών εξόδων (+7% σε ετήσια βάση). Η ολοκλήρωση του τρέχοντος Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, στο οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι από το δίκτυο και τις διοικητικές υπηρεσίες, αναμένεται να ωφελήσει τις δαπάνες προσωπικού κατά τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ το 2019

  ■ Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 60% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 233 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο του 2018 (κόστος πιστωτικού κινδύνου 108 μ.β.)

  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk