Η κινητικότητα καταργεί κλάδους-φαντάσματα στο δημόσιο

Φρένο στις στρεβλώσεις του διοικητικού μηχανισμού στο δημόσιο, όσον αφορά το κλαδολόγιο, φιλοδοξεί να θέσει η κυβέρνηση με στόχο τη διευκόλυνση της μετακίνησης υπαλλήλων από τη μια θέση στην άλλη, στο πλαίσιο του νέου συστήματος κινητικότητας. Εμφανίζεται να επιδιώκει να βάλει τέλος σε κλάδους «φαντάσματα», που υπάρχουν είτε λόγω έλλειψης αντικειμένου εργασίας είτε λόγω αλληλοεπικάλυψης με παρεμφερείς ειδικότητες, και να άρει τη σύγχυση που προκαλεί η ποικιλία «ονοματοδοσίας» ειδικοτήτων αν και αφορούν θέσεις με όμοια τυπικά προσόντα και καθήκοντα. Οι παρεμβάσεις που προωθεί το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης διέπονται από την τάση δημιουργίας γενικότερων κλάδων σε βάρος της στενής εξειδίκευσης, της λογικής της κατάτμησης και της πολυδιάσπασης.
Κυβερνητικός στόχος είναι η εισαγωγή ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων για το σύνολο των υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα. Βέβαια, υπάρχουν συνδικαλιστικές φωνές που επισείουν τον κίνδυνο να θιγούν θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα από τη συγχώνευση/κατάργηση κλάδων.
Πάντως, αν και δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται το ζήτημα του εξορθολογισμού των κλάδων του δημοσίου τομέα, σε αυτή τη φάση η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεν επιλέγει να καταφύγει σε αριθμητικά στοιχεία . Τα περί 1400 κλάδων που πρέπει να μειωθούν σε 400 ή περιπτώσεις «παράξενων» ή «άχρηστων» ειδικοτήτων έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη πολύ.

Ο εντυπωσιασμός κρύβει άλλωστε παραδοξότητες και από την …ανάποδη. Κάθε άλλο παρά άχρηστος είναι ο κλάδος Σπερματεγχυτών για την κάλυψη των αναγκών της κτηνοτροφίας στον τομέα της τεχνικής γονιμοποίησης των αγελάδων και τον συγχρονισμό οίστρου των αιγοπροβάτων ή ο …γητευτής των γερακιών στην πολεμική αεροπορία ώστε το αρπακτικό με καθοδήγηση να απομακρύνει σμήνη πουλιών και να αποτρέπει πρόσκρουσή τους σε αεροσκάφη.

Πάντως, έχει προ πολλού ζεσταθεί το κλίμα για την «αναγκαία» παρέμβαση και τώρα γίνεται το πρώτο βήμα: παρέχονται οι βασικές οδηγίες προς τους φορείς του δημοσίου αναφορικά με τους κλάδους και τις ειδικότητες ενόψει της προώθησης των Προεδρικών Διαταγμάτων για τους νέους οργανισμούς Υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Με την εγκύκλιο (Α.Π: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/149/οικ.7282-2.3.2017) την οποία υπογράφει η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κυρία Όλγα Γεροβασίλη , η ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος των κλάδων στο Δημόσιο δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να συντονιστούν οι ενέργειες των φορέων. Τελικός στόχος, αναφέρεται στην εγκύκλιο, είναι «ο εξορθολογισμός των κλάδων στο Δημόσιο και η υιοθέτηση ενός κοινού «κλαδολογίου» που θα εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς χωρίς διαφοροποιήσεις που να μην δικαιολογούνται από τη φύση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων».
Οι επιστήμονες προτάσσουν το πέρασμα από την υπερβολική εξειδίκευση των κλάδων στην γενίκευσή τους στην προσπάθεια να αρθούν στρεβλώσεις του διοικητικού συστήματος που λειτουργούν όπως σημειώνουν ανασταλτικά στην προσπάθεια αναδιαμόρφωσης του κρατικού μηχανισμού δημιουργώντας περιττά διοικητικά βάρη. Οι προτάσεις τους προβάλλονται ως αναγκαίες για να μην υπάρχουν εμπόδια στην επικείμενη εφαρμογή του ενιαίου συστήματος
κινητικότητας . Σπεύδουν παρατηρήσουν ότι δεν θίγονται σε καμία περίπτωση, τα τυχόν θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα και προτείνουν τα εξής:
-να μην γίνεται παρέκκλιση στην ονομασία των διοικητικών/οικονομικών κλάδων
που είναι θεσμοθετημένη στο προσοντολόγιο. Για παράδειγμα αναφέρουν ως παρέκκλιση τον προσδιορισμό π.χ. υπάλληλοι γραφείου, διοικητικοί κ.ά. αντί κλάδος ΠΕ Διοικητικού ή/και Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ) ή κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που συναντάται ως κλάδος ΔΕ Διοικητικού κ.λ.π. Κατά την άποψη της επιστημονικής ομάδας οποιοδήποτε ζήτημα προσδιορισμού των ειδικότερων προσόντων λύνεται με την προκήρυξη
πλήρωσης θέσεων που εξειδικεύουν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τον κλάδο σε αμιγώς διοικητικό ή αμιγώς οικονομικό.
-Διαμόρφωση κλάδων που να λειτουργούν ως δεξαμενή ειδικοτήτων στο πλαίσιο της απλούστευσης. Προτείνεται, ενδεικτικά, για το προσωπικό κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης(επιμελητές/επιστάτες, κλητήρες, θυρωροί
εργάτες, προσωπικό καθαριότητας, κηπουροί, αποθηκάριοι κ.λπ) που παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες, στους δημόσιους οργανισμούς, να εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού. Ανάλογη λογική θα πρέπει, σημειώνεται, να εφαρμοστεί και στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού.

«Η ύπαρξη, στον συγκεκριμένο κλάδο, ποικίλων ειδικοτήτων για τις οποίες, όμως, το άρθρο 20 του «Προσοντολογίου» παρέχει επαρκή κατηγοριοποίηση, έχει οδηγήσει στο παράδοξο, σε αρκετές υπηρεσίες, να δημιουργούνται διακριτοί κλάδοι για καθεμία ειδικότητα τεχνικού προσωπικού».

Επίσης, κατά την άποψη των επιστημόνων της ομάδας εργασίας, κρίνεται αδόκιμη η πρακτική της ονοματοθεσίας του τεχνικού κλάδου βάσει του απολυτηρίου τίτλου σπουδών των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων (π.χ. ΔΕ Τεχνικών πτυχιούχων ανώτερων ή μέσων τεχνικών επαγγελματικών σχολών).

-την αντιστοίχιση κλάδων/ειδικοτήτων μεταξύ μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ώστε να μην δημιουργείται εννοιολογική σύγχυση που θα εμποδίσει την εφαρμογή του νέου συστήματος κινητικότητας.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της πολυδιάσπασης και των διαφορετικών ονομασιών είναι οι κλάδοι διοικητικού με τους εξής 39 προσδιορισμούς:
Α/Α
ΚΛΑΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
6
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
7
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
8
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
9
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
11
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
12
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
13
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
14
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
15
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
16
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
19
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
20
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ
21
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
22
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ
23
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
24
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
25
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
26
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ)
27
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ)
28
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
29
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ
30
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
31
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
32
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η/Υ
33
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ)
34
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ)
35
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ)
36
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
37
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
38
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ)
39
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ)
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
  • Βηματοδότης Η γιορτή της δημοκρατίας και η παραφωνία Βελόπουλου Το κεντρικό σύνθημα στη δεξίωση για την 47η επέτειο από την... ΒΗΜΑτοδότης |
Σίβυλλα
Helios Kiosk