EE: Δέσμη 16 μέτρων για την ενιαία ψηφιακή αγορά

Μία δέσμη 16 μέτρων, τα οποία θα οδηγήσουν στην ενοποίηση της ψηφιακής αγοράς της Ευρώπης, ανακοίνωσαν την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αρμόδιος για το Ψηφιακό Θεματολόγιο, κ. Άντρους Άνσιπ και ο αρμόδιος επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομίας, κ. Γκύντερ Έτιγνκερ.

Μία δέσμη 16 μέτρων, τα οποία θα οδηγήσουν στην ενοποίηση της ψηφιακής αγοράς της Ευρώπης, ανακοίνωσαν την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αρμόδιος για το Ψηφιακό Θεματολόγιο, κ. Άντρους Άνσιπ και ο αρμόδιος επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομίας, κ. Γκύντερ Έτιγνκερ.

Η στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά περιλαμβάνει 16 δράσεις, οι οποίες κάτω από τρεις πυλώνες, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016.
Η Κομισιόν προτείνει:
Πυλώνας Ι: Καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες.
1. Κανόνες για την διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, με εναρμονισμό στα συμβόλαια, την προστασία του καταναλωτή (για προμήθεια είτε φυσικών είτε ψηφιακών αγαθών)
2. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων προστασίας καταναλωτή, μέσω της αναθεώρησης του σχετικού Κανονισμού
3. Πιο αποτελεσματική και προσιτή παράδοση δεμάτων. Σήμερα, το 62% των επιχειρήσεων που προσπαθούν να πουλήσουν ηλεκτρονικά, λένε ότι το αποτελεί εμπόδιο το υπερβολικά υψηλό κόστος παράδοσης .
4. Τον τερματισμό του αδικαιολόγητου «γεωαποκλεισμού», μία πρακτική διακρίσεων για εμπορικούς λόγους, με την οποία οι online έμποροι ουν καταναλωτές βάσει της τοποθεσίας τους ή τους ανακατευθύνουν σε τοπικές επιχειρήσεις με άλλες τιμές. Αυτό σημαίνει, παρατηρεί η Κομισιόν, ότι οι πελάτες εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων σε ένα κράτος μέλος μπορεί να πληρώνουν περισςότερα για την ενοικίαση του ίδιου αυτοκινήτου σε σχέση με κάποιον άλλο προορισμό.
5. Την αναγνώριση δυνητικών θεμάτων ανταγωνισμού που επηρεάζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ. Ήδη, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού εκκίνησε εις βάθος έρευνας στον κλάδο.
6. Έναν σύγχρονο και πιο ευρωπαϊκό νόμο για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων: Οι νομοθετικές προτάσεις θα έρθουν πριν το τέλος του 2015 με στόχο την μείωση των διαφορών μεταξύ των εθνικών καθεστώτων που θα επιτρέψει την ευρύτερη διαδικτυακή πρόσβαση σε όλη την ΕΕ και τον εναρμονισμό των μέτρων. Στόχος της Κομισιόν είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε πολιτιστικό περιεχεόμενο και η δημιουργία ευκαιριών για τους δημιουργούς και την βιομηχανία του περιεχομένου. Η Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει ότι οι χρήστες που αγοράζουν ταινίες, μουσική ή άρθρα στην πατρίδα τους θα μπορούν να τα «καταναλώνουν» ενώ ταξιδεύουν στην ΕΕ. Επίσης, οι Βρυξέλλες θα εξετάσουν τον ρόλο των online ενδιάμεσων σε σχέση με έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαίωματα
7. Επανεξέταση της οδηγίας για τη δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση προκειμένου να εκτιμηθεί αν πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της για να συμπεριλάβει τις διαδικτυακές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών φορέων και να διερευνηθούν τρόποι ενίσχυσης της διασυνοριακής πρόσβασης σε υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών φορέων στην Ευρώπη.
8. Μείωση του διοικητικού φόρτου που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εξαιτίας των διαφορετικών καθεστώτων ΦΠΑ, ώστε οι πωλητές υλικών αγαθών σε άλλες χώρες να επωφελούνται επίσης από την ενιαία ηλεκτρονική καταχώριση και πληρωμή, και να καθοριστεί ένα κοινό ελάχιστο ποσό ΦΠΑ για να βοηθηθούν οι μικρότερες νεοφυείς επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις.
Πυλώνας II: δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την εξάπλωση των ψηφιακών δικτύων και των καινοτόμων υπηρεσιών
9. Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών κανόνων της ΕΕ για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό του ραδιοφάσματος και τον καθορισμό κοινών κριτηρίων για την εκχώρηση ραδιοφάσματος, τη δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου.
10. Επανεξέταση του πλαισίου οπτικοακουστικών μέσων με σκοπό να το προσαρμόσει στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, εστιάζοντας στους ρόλους των διαφόρων παραγόντων της αγοράς όσον αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων (τηλεοπτικών φορέων, παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών κατά παραγγελία, κ.λπ.). Εξέταση του τρόπου προσαρμογής των ισχυόντων κανόνων (της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα για τη διανομή περιεχομένου·
11. Διεξοδική ανάλυση του ρόλου των διαδικτυακών πλατφορμών (μηχανών αναζήτησης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικών καταστημάτων εφαρμογών, κ.λπ.) στην αγορά. Η ανάλυση αυτή θα καλύψει διάφορα ζητήματα, όπως την έλλειψη διαφάνειας των αποτελεσμάτων της αναζήτησης και των τιμολογιακών πολιτικών, το πώς χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες τις πληροφορίες που αποκτούν, τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και παρόχων και την προώθηση των δικών τους υπηρεσιών σε βάρος των ανταγωνιστών – στο βαθμό που δεν καλύπτονται ήδη από το δίκαιο ανταγωνισμού. Θα εξετάσει επίσης τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο·
12. Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στις ψηφιακές υπηρεσίες, κυρίως όσον αφορά τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων. Βάσει των νέων κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, που αναμένεται να εγκριθούν έως το τέλος του 2015, η Επιτροπή πρόκειται να αναθεωρήσει την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·
13. Εταιρική σχέση με τη βιομηχανία όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον τομέα των τεχνολογιών, καθώς και λύσεις για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών δικτύων.
Πυλώνας III: μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας
14. Μια «ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ελεύθερη ροή δεδομένων» με στόχο την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικές φορές, οι νέες υπηρεσίες παρεμποδίζονται από περιορισμούς σχετικά με τον τόπο όπου βρίσκονται τα δεδομένα ή με την πρόσβασή τους, οι οποίοι συχνά δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η νέα πρωτοβουλία θα αντιμετωπίσει αυτούς τους περιορισμούς, ενθαρρύνοντας έτσι την καινοτομία. Η Επιτροπή θα δρομολογήσει επίσης μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος που θα καλύπτει την πιστοποίηση των υπηρεσιών νέφους, την αλλαγή παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και ένα «υπολογιστικό νέφος έρευνας»·
15. Καθορισμο προτεραιότητων όσον αφορά τα πρότυπα και τη διαλειτουργικότητα σε καίριους τομείς για την ψηφιακή ενιαία αγορά, όπως η ηλεκτρονική υγεία και ο σχεδιασμός των μεταφορών ή της ενέργειας (έξυπνα συστήματα μέτρησης).
16. Στήριξη της ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, συνεργασία των διαφόρων εθνικών συστημάτων, καθώς και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων και των πολιτών να κοινοποιούν εφάπαξ τα δεδομένα τους στις δημόσιες αρχές, που σημαίνει ότι αυτές δεν θα ζητούν πλέον τις ίδιες πληροφορίες όταν μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που ήδη διαθέτουν. Η πρωτοβουλία της «εφάπαξ παροχής δεδομένων» θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και θα μπορέσει δυνητικά να εξοικονομήσει περίπου 5 δισ. ευρώ τον χρόνο έως το 2017. Θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων και των διαλειτουργικών ηλεκτρονικών υπογραφών.
Η ψηφιακή ενιαία αγορά θα περιλαμβάνεται στην ατζέντα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25-26 Ιουνίου.
Παρέμβαση για καρτέλ στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Στο μεταξύ, η Κομισιόν ξεκίνησε την Τετάρτη έρευνα σχετικά με την τήρηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα εξετάσει πιθανά προβλήματα ανταγωνισμού και θα επικεντρωθεί κυρίως στα πιθανά εμπόδια που δημιουργούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις στις πλέον διαδεδομένες διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, όπως ηλεκτρονικών προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης καθώς και ψηφιακού περιεχομένου.
Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις μπορεί να δημιουργούν εμπόδια στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, με σκοπό τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς της ΕΕ κατά μήκος των εθνικών συνόρων και την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού. Στα εμπόδια αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται περιορισμοί στις συμφωνίες διανομής που εμποδίζουν τους εμπόρους λιανικής να πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες που έχουν αγοραστεί μέσω διαδικτύου ή διασυνοριακά σε πελάτες που βρίσκονται σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Ως εκ τούτου, η έρευνα της Επιτροπής στον τομέα του ανταγωνισμού θα συλλέξει πληροφορίες για την αγορά, με σκοπό να γίνει καλύτερα κατανοητή η φύση, η συχνότητα και ο αντίκτυπος αυτών και άλλων παρόμοιων εμποδίων που έχουν δημιουργήσει οι επιχειρήσεις, και να τα αξιολογήσει υπό το φως των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, αναφέρεται.
Εάν, η Επιτροπή διαπιστώσει συγκεκριμένα προβλήματα ανταγωνισμού, μπορεί να ξεκινήσει έρευνα με στόχο τη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τις περιοριστικές εμπορικές πρακτικές και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.
Τις προσεχείς εβδομάδες, η Επιτροπή θα αποστείλει αιτήσεις παροχής πληροφοριών σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορεί να συγκαταλέγονται, π.χ., κατασκευαστές και χονδρέμποροι καθώς και έμποροι λιανικής μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από επιχειρήσεις και εμπορικές ενώσεις να παράσχουν πληροφορίες, έγγραφα ή δηλώσεις στο πλαίσιο της έρευνας αυτής.
Η Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει στα μέσα του 2016 προκαταρκτική έκθεση η οποία θα τεθεί σε διαβούλευση. Η τελική έκθεση αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2017.
Η επίτροπος Ανταγωνισμού, Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν υπερβολικά πολλά εμπόδια στη διασυνοριακή πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Ορισμένα από τα εμπόδια αυτά τα έχουν δημιουργήσει οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Με τη συγκεκριμένη τομεακή έρευνα στόχος μου είναι να διαπιστωθεί η έκταση των εμποδίων αυτών καθώς και ο αντίκτυπός τους στον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές. Εάν είναι αντιανταγωνιστικά, δεν θα διστάσουμε να λάβουμε μέτρα επιβολής βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk