• Αναζήτηση

Εκρηξη σε ΑΤΜ της Εθνικής στο Περιστέρι

Εκρηξη σε αυτόματο μηχάνημα ανάληψης μετρητών προκάλεσαν άγνωστοι δράστες στο Περιστέρι.

Áãíùóôïé áíáôßíáîáí ÁÔÌ óôï Ëõãïõñéü ôïõ äÞìïõ Åðéäáýñïõ, ðåñßðïõ óôéò 2:45 ôá îçìåñþìáôá ôïõ ÓáââÜôïõ 4 Íïåìâñßïõ 2017. Ç áóôõíïìßá åêôéìÜ ðùò ïé äñÜóôåò äéÝöõãáí ìå êëåììÝíï áõôïêßíçôï, ôï ïðïßï âñÝèçêå êáìÝíï ðåñßðïõ 1,5 ÷éëéüìåôñá Ýîù áðü ôï ÷ùñéü. Äåí Ý÷åé ãßíåé ãíùóôü ôé ðïóü êáôÜöåñáí íá áðïóðÜóïõí ïé äñÜóôåò áðü ôï ÁÔÌ. (EUROKINISSI)

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 03.00 του Σαββάτου σε μηχάνημα της Εθνικής, το οποίο Β στην πρόσοψη υποκαταστήματος της τράπεζας επί της οδού Κυκλαμίνων 9.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι δράστες παρά μόνο ότι δεν αφαίρεσαν χρήματα.

Από την έκρηξη καταστράφηκε ολοσχερώς το μηχάνημα ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στην πρόσοψη του υποκαταστήματος.

Δείτε επίσης
Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk