Οσοι μετανάστευσαν το 2017 αλλάζοντας τη φορολογική τους κατοικία θα έπρεπε να έχουν ενημερώσει εκτός από τους συγγενείς και φίλους τους και την Εφορία.

Οσοι αποκτούν εισοδήματα στο εξωτερικό φορολογούνται στη χώρα όπου μετέφεραν τη φορολογική και πραγματική κατοικία τους, ενώ στην Ελλάδα δηλώνουν και φορολογούνται μόνο στην περίπτωση που αποκτούν εγχώρια εισοδήματα.

Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν πέρυσι φορολογική κατοικία στο εξωτερικό και δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα φορολογική δήλωση θα πρέπει να σπεύσουν.

Εχουν διορία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου προκειμένου να δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν πέρυσι. Αυτό ισχύει μόνο για όσους μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό εντός του 2017. Οι υπόλοιποι θα έπρεπε να έχουν υποβάλει ήδη τη δήλωσή τους.

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση Ε1 όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, που προέρχεται από ελληνικές πηγές.

Τέτοια εισοδήματα μπορεί να είναι: το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην Ελλάδα ή από συντάξεις που καταβάλλονται από το ελληνικό Δημόσιο, το εισόδημα από ακίνητη περιουσία, τα έσοδα από πώληση ακινήτων, από μερίσματα ή από τόκους.

Οι τόκοι

Η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού και καταθέσεων που επιφέρει τόκους υποχρεώνει τον κάτοχο του λογαριασμού αυτού να υποβάλει δήλωση, διότι οι τόκοι του τραπεζικού λογαριασμού αποτελούν εισόδημα, ακόμα κι αν είναι της τάξης των λίγων λεπτών του ευρώ.

Αντίθετα, ένας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει για παράδειγμα μια εξοχική κατοικία ή ένα επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή αγοράζει ακίνητο ή αυτοκίνητο στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Αν έχει φύγει για το εξωτερικό μόνο ο ένας από τους δύο συζύγους τότε μπορεί να αλλάξει τη φορολογική του κατοικία μόνο αυτός που έφυγε για το εξωτερικό. Ετσι για τα εισοδήματα που θα αποκτήσει στο εξωτερικό θα φορολογηθεί στο εξωτερικό, ενώ αν συνεχίσει να αποκτάει εισοδήματα και στην Ελλάδα τότε για αυτά θα φορολογηθεί στην Ελλάδα. Ο σύζυγος που θα παραμείνει στη χώρα μας θα συνεχίσει να φορολογείται στην Ελλάδα για τα εισοδήματα που απέκτησε.

Πότε οι φορολογούμενοι που δεν ζουν στην Ελλάδα φορολογούνται

1. Φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στη χώρα μας και αποκτάται μέσα σε προηγούμενο της δήλωσης φορολογικό έτος. Αντίθετα, ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα που απέκτησε μέσα στη φορολογική χρήση

2. Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα, στην περίπτωση που δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.

3. Δεν δικαιούνται την έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο για το εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις και κατά συνέπεια δεν προσκομίζουν αποδείξεις δαπανών που εξασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο εκτός εάν διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ και
α) τουλάχιστον το 90% του παγκόσμιου εισοδήματός τους αποκτάται στην Ελλάδα ή
β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδημά τους είναι τόσο χαμηλό ώστε θα δικαιούνταν της μείωσης του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της κατοικίας τους.

4. Πρέπει να δηλώσουν την αλλαγή φορολογικής τους κατοικίας. Αλλιώς φορολογείται ένας κάτοικος Ελλάδας και αλλιώς ένας Ελληνας που είναι κάτοικος εξωτερικού. Η αλλαγή αυτή γίνεται με τη μεταφορά του ΑΦΜ στη ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού.

5. Υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Τaxisnet (www.aade.gr).

6. Για τους συζύγους που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία παρέχεται η δυνατότητα χωριστής εκκαθάρισης της δήλωσης των συζύγων. Αν για παράδειγμα ο ένας σύζυγος κατοικεί στην Ελλάδα και ο άλλος στο εξωτερικό, θα μπορεί να γίνει η εκκαθάριση του φόρου ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο.

7. Τα τεκμήρια για αυτοκίνητα, κατοικίες κ.λπ. δεν εφαρμόζονται για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό. Επίσης δεν εφαρμόζονται οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (π.χ. δαπάνη αγοράς ακινήτου, αυτοκινήτου, σκάφους, απόσβεση δανείων, κ.λπ.), προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που ο κάτοικος εξωτερικού αποκτά πραγματικό εισόδημα (ανεξαρτήτως κατηγορίας εισοδήματος) στην Ελλάδα, πιάνεται στην παγίδα των τεκμηρίων.

8. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται μόνο για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ που αποκτούν στην Ελλάδα οι κάτοικοι εξωτερικού.