Η αμερικάνικη αγορά στηρίζει τα μεγέθη του ομίλου Τιτάν

Το 2017 τα αποτελέσματα του oμίλου ΤΙΤΑΝ κινήθηκαν ικανοποιητικά ως απόρροια της ζήτησης στην αγορά των ΗΠΑ

Το 2017 τα αποτελέσματα του oμίλου ΤΙΤΑΝ κινήθηκαν ικανοποιητικά ως απόρροια της ζήτησης στην αγορά των ΗΠΑ. Τα κέρδη μειώθηκαν καθώς στα κέρδη του 2016 είχαν συμπεριληφθεί 90 εκατ. από την αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημιές παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ ενώ επηρεάστηκαν και από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός και ανήλθε σε 1.505,8 εκ., καταγράφοντας οριακή κάμψη 0,2% σε σύγκριση με το 2016, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 273,4 εκ. εμφανίζοντας κάμψη 1,9%. Τα έκτακτα γεγονότα (το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα και ο τυφώνας Ίρμα στη Φλόριντα) μείωσαν τα λειτουργικά κέρδη κατά 17 εκ. έναντι έκτακτων κονδυλίων ύψους 6,7 εκ. που είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα του 2016.

Επιπλέον, η σημαντική υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας στα τέλη του 2016 και η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά τη διάρκεια του 2017, επηρέασαν αρνητικά τα φετινά αποτελέσματα. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών θα ήταν υψηλότερος κατά €148 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, θα ήταν υψηλότερα κατά €18 εκ.

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €42,7 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €127,4 εκ. το 2016.

Το 4ο τρίμηνο του 2017 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 361,3 εκ. καταγράφοντας κάμψη 6,1% και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 58,9 εκ., χαμηλότερα κατά 19,9% έναντι του συγκριτικά δυνατού 4ου τριμήνου 2016. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 9,6 εκ.

Η υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας και η εξασθένηση του δολαρίου εκτός από τα ετήσια αποτελέσματα, επηρέασαν αρνητικά και τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουνίου 2018, τη διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θά προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Αμερική υπήρξε και το 2017 η κινητήρια δύναμη για την κερδοφορία του Ομίλου. Η ζήτηση για δομικά υλικά διατήρησε τη συνεχή ανοδική πορεία που έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια, στηριζόμενη στην οικονομική ανάπτυξη, τη βελτιωμένη εμπιστοσύνη καταναλωτών και επενδυτών, την αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων, τα χαμηλά επιτόκια και τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης των επί μέρους Πολιτειών όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Η TITAN America επωφελήθηκε από τις συνθήκες της αγοράς εκμεταλλευόμενη την πλεονεκτική της θέση, χάρη στο εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων περίπου €240 εκ. που υλοποίησε τα τελευταία τρία χρόνια και που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της λειτουργικής της αποδοτικότητας και την επέκταση της παρουσίας της στους τομείς σκυροδέματος, αδρανών και ιπτάμενης τέφρας.

Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τις πρόσκαιρες επιπτώσεις που είχε για τον κατασκευαστικό κλάδο ο τυφώνας Ίρμα που έπληξε την πολιτεία της Φλόριντα τον Σεπτέμβριο 2017, καθώς επίσης από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Συνολικά, το 2017 ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση 9,9% και ανήλθε σε 873,2 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 27,5% και ανήλθαν σε 185,1 εκ. Στην Ελλάδα το 2017 η οικοδομική δραστηριότητα περιορίστηκε περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση ορισμένων μεγάλων δημόσιων έργων στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η ιδιωτική οικοδομή παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, παρά την αύξηση της ζήτησης από τον ανερχόμενο τουριστικό κλάδο. Οι εξαγωγές συνεχίστηκαν με υψηλούς ρυθμούς, όμως η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου σε συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων επηρέασαν τα περιθώρια κερδοφορίας.

Τα αποτελέσματα επίσης επηρεάστηκαν από το κόστος αναδιάρθρωσης ύψους 4 εκ. λόγω του προγράμματος εθελούσιας εξόδου που προσφέρθηκε στους εργαζόμενους το 4ο τρίμηνο. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το 2017 ανήλθε σε 248,7εκ. και ήταν χαμηλότερος κατά 4,8% σε σύγκριση με το 2016.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 18,3 εκ. από 36,4 εκ. το 2016, παρουσιάζοντας πτώση 49,7% έναντι του προηγούμενου έτους. Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η κατασκευαστική δραστηριότητα ανέκαμψε και η ζήτηση για δομικά υλικά σημείωσε αύξηση.

Τα λειτουργικά περιθώρια ενισχύθηκαν από τους υψηλότερους όγκους, αλλά επιβαρύνθηκαν από το υψηλότερο ενεργειακό κόστος. Ο κύκλος εργασιών το 2017 παρουσίασε αύξηση 10,5% και ανήλθε σε 225,7 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 1,2% και ανήλθαν σε 56,9 εκ.

Η Αίγυπτος επηρεάστηκε έντονα από τις συνέπειες της μεγάλης υποτίμησης της αιγυπτιακής λίρας το 2016. Η ζήτηση τσιμέντου στην αγορά παρουσίασε κάμψη 4,7% σε σύγκριση με το 2016. Το κόστος ενέργειας, το οποίο σε μεγάλο βαθμό τιμολογείται σε σκληρό νόμισμα, κατέγραψε σημαντική αύξηση, η οποία θα ήταν κατά πολύ υψηλότερη εάν δεν είχαν ολοκληρωθεί εγκαίρως οι επενδύσεις για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά καύσιμα και δεν είχε αυξηθεί η χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Οι τιμές πώλησης σημείωσαν βελτίωση σε τοπικό νόμισμα αλλά μεγάλη μείωση σε ευρώ και διαμορφώθηκαν σε επίπεδα που δεν αντισταθμίζουν την αύξηση του κόστους που προέκυψε από την υποτίμηση και τον υψηλό πληθωρισμό. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του 2017 επιβαρύνθηκαν από το έκτακτο κόστος αναδιάρθρωσης μέσω προγράμματος εθελούσιας εξόδου ύψους 6,3 εκ. που προσφέρθηκε το 3ο τρίμηνο. Ο κύκλος εργασιών το 2017 ανήλθε σε 158,2 εκ. και παρουσίασε πτώση 36,5%.

Τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε €13,2 εκ. παρουσιάζοντας μείωση 67,8% σε σύγκριση με το 2016. 3 Όσον αφορά τις κοινοπραξίες του Ομίλου, στη Βραζιλία η πορεία της ζήτησης το 2017 παρέμεινε πτωτική, με αισθητή όμως επιβράδυνση της πτώσης και άνοδο των τιμών το 2ο εξάμηνο του έτους, μετά τη βελτίωση που κατέγραψαν κύριοι οικονομικοί δείκτες (ΑΕΠ, ιδιωτική κατανάλωση, πληθωρισμός κ.α.).

Τα καθαρά αποτελέσματα της θυγατρικής μας εταιρία τα οποία αναλογούν στον Όμιλο, ήταν ζημιές ύψους €9,5 εκ. το 2017. Στην Τουρκία η ζήτηση αυξήθηκε, προερχόμενη από δημόσια έργα και έργα που υλοποιούνται με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ωστόσο, ο έντονος ανταγωνισμός μετά τη λειτουργία δύο νέων γραμμών παραγωγής στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται η Adocim, περιόρισε τη δυνατότητα αύξησης των πωλήσεων, ενώ το κόστος παραγωγής επηρεάστηκε από τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η διολίσθηση της τουρκικής λίρας επηρέασε περαιτέρω την κερδοφορία της Adocim.

Τα καθαρά κέρδη της θυγατρικής μας εταιρίας τα οποία αναλογούν στον Όμιλο, ανήλθαν σε €0,5 εκ. το 2017, έναντι €3,6 εκ. το 2016.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το 2017, ανήλθαν σε €123 εκ., μειωμένες κατά €28 εκ. σε σύγκριση με το 2016 και κατά το μεγαλύτερο μέρος τους αφορούν επενδύσεις για την επέκταση των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ. Το 2017, οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €118 εκ., μειωμένες κατά €7 εκ. σε σύγκριση με το 2016. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2017 ανήλθε σε €723 εκ., υψηλότερος κατά €62 εκ. έναντι του δανεισμού στο τέλος του 2016.

Στις 31.12.2017, ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρία ήταν 4.164.719, από τις οποίες, 4.054.246 ήταν κοινές και 110.473 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές. Τα δικαιώματα ψήφου από τις ίδιες κοινές μετοχές που είχε στην κατοχή της η Εταιρία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,26% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τον Ιανουάριο του 2018, ολοκληρώθηκε η διάθεση πρόσθετων εγγυημένων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €100 εκ., από την TITAN Global Finance PLC στο πλαίσιο της έκδοσης των €250 εκ. ομολογιών Νοεμβρίου 2017 με τοκομερίδιο 2,375%, με αποτέλεσμα συνολικό ποσό ομολογιών €350 εκ. λήξεως Νοεμβρίου 2024.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2018 διαφαίνονται καταρχήν θετικές, με κύριο μοχλό ανάπτυξης και κερδοφορίας την αγορά των ΗΠΑ και παρά τις προκλήσεις σε Αίγυπτο και Ελλάδα. Στην Αμερική, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ένωσης τσιμεντοβιομηχανιών, PCA, η ζήτηση αναμένεται ότι θα παρουσιάσει συνεχή άνοδο την πενταετία 2018 – 2022.
Ο κλάδος οικιστικών ακινήτων και τα κονδύλια για έργα υποδομής στις σημαντικότερες Πολιτείες όπου έχει παρουσία ο Τιτάνας προβλέπεται να αυξηθούν, στηριζόμενα στα εύρωστα δημόσια οικονομικά και την αύξηση του πληθυσμού. Ο Τιτάνας είναι σωστά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί την άνοδο της αγοράς, έχοντας ισχυρή παρουσία σε επεκτεινόμενες μητροπολιτικές περιοχές και περίσσια παραγωγικού δυναμικού στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του.

Επιπλέον, θετική επίδραση στον κατασκευαστικό κλάδο εκτιμάται ότι θα έχει βραχυπρόθεσμα και η φορολογική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε στις αρχές του χρόνου. Στην Ελλάδα η ζήτηση φέτος εκτιμάται πως θα κυμανθεί σε επίπεδα ακόμη χαμηλότερα του 2017, καθώς δεν προβλέπεται να εκκινήσουν νέα μεγάλα έργα βραχυπρόθεσμα και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, παρά την εμφάνιση ορισμένων έργων τουριστικού χαρακτήρα.

Η παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα και το 2018 θα διοχετευτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε εξαγωγικούς προορισμούς. Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης το ενδιαφέρον που επιδεικνύει εκ νέου η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη δημιουργεί προσδοκίες για ήπια ανάπτυξη του κλάδου κατασκευών σε βάθος χρόνου.

Τα εργοστάσια του Ομίλου τα οποία λειτουργούν σε επίπεδα κατά πολύ χαμηλότερα της δυναμικότητάς τους, είναι έτοιμα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς με ανταγωνιστικούς όρους. Στην Αίγυπτο, ο κλάδος τσιμέντου συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις.

Η ζήτηση εκτιμάται ότι θα ανακάμψει, καθώς οι επιπτώσεις της υποτίμησης σταδιακά απορροφώνται, η οικονομία καταγράφει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, υλοποιούνται και ξεκινούν νέα μεγάλα και σημαντικά έργα.

Όμως, η ήδη υπερβάλλουσα προσφορά αναμένεται να οξυνθεί με την επικείμενη είσοδο νέου παραγωγικού δυναμικού, η οποία θα συμπιέσει τους συντελεστές λειτουργίας των υφιστάμενων εργοστασίων.

Η Titan Cement Egypt έχοντας εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς παραγωγούς της χώρας, παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής και παράλληλα καταβάλλει προσπάθειες για την ουσιαστική βελτίωση των τιμών πώλησης.

Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα κινηθεί ανοδικά και το 2018, στηριζόμενη στη συνέχιση μεγάλων δημόσιων έργων και στα έργα που πραγματοποιούνται από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στη Βραζιλία, η βελτίωση μακρο‐οικονομικών δεικτών και οι εκτιμήσεις για οικονομική ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον, λειτουργούν ενθαρρυντικά για την επαναδραστηριοποίηση του κλάδου κατασκευών και δημιουργούν προσδοκίες για σταθεροποίηση και αρχή του κύκλου ανάκαμψης εντός του έτους.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk