• Αναζήτηση
 • Από 30/9/2018 παύει η έκδοση πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων

  Κατατέθηκε σήμερα Τετάρτη στη Βουλή για συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.»

  Κατατέθηκε σήμερα Τετάρτη στη Βουλή για συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.»

  Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει περάσει από αρκετές διαβουλεύσεις και δεν αποκλείεται μέχρι να φτάσει την Ολομέλεια να υπάρξουν και άλλες τροποποιήσεις σε ορισμένα σημεία.
  Ο υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής την Παρασκευή είχε κάνει λόγο για ένα πολύκροτο νομοσχέδιο «με πάρα πολλές παρεμβάσεις και με λογική σύγκρουσης με συμφέροντα. Τελικώς συγκεντρώθηκαν όλες οι υπογραφές των υπουργών και την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει σε συζήτηση στη Βουλή.»

  Το νομοσχέδιο κατατέθηκε περίπου ενάμιση μήνα μετά το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ» με την ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας να προαναγγέλλει αλλαγές στον Κλάδο Επιθεώρησης Πλοίων.
  Έτσι στο Ι’ μέρος επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με το σύστημα εποπτείας πλοίων. Μεταξύ άλλων: «Ορίζεται ότι, από 30-9-2018 και εφεξής, και μόνο για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο στους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (Νηογνώμονες), πάει η έκδοση των προβλεπόμενων από την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ), τις Λιμενικές Αρχές καθώς και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων, και εκδίδονται από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (Νηογνώμονες). Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι μνημονευόμενοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις».

  Επίσης «οι εξουσιοδοτημένοι από το αρμόδιο Υπουργείο οργανισμοί (Νηογνώμονες) δύνανται να επανεκδίδουν για τα ελληνικά πλοία τα πιστοποιητικά που εμπίπτουν στο πεδίο εξουσιοδότησης τους, με βάση τα πιστοποιητικά σε ισχύ που έχουν εκδοθεί από τον ΚΕΠ, τις Λιμενικές Αρχές και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων μέχρι την ημερομηνία λήξης ή ετήσιας θεώρησής τους. Για την επανέκδοση των πιστοποιητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καταβάλλονται μόνο τα αναλογούντα παράβολα και τέλη.»
  Επιπλέον «απαγορεύεται, από 1-1-2-2018, η διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια (σλέπια) και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συμπληρώσει ηλικία, υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους καθέλκυσης, 50 ετών. Η ίδια απαγόρευση προβλέπεται, από 1 – 1 – 2019 και 1 – 1 – 2022, για πλοία ηλικίας 40 και 30 ετών. Από 1-1-2018 επιτρέπεται η διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με τα προαναφερόμενα πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 20 ετών, εφόσον ικανοποιούνται οι πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου και λοιποί όροι και προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα».
  Επιπροσθέτως «απαγορεύεται σε εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (Νηογνώμονες) να απασχολούν με οιαδήποτε σχέση εργασίας στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά τη συνταξιοδότηση του ή τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του. Η εν λόγω απαγόρευση αφορά σε προσωπικό που συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί μετά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου. Η παράβαση της εν λόγω απαγόρευσης επιφέρει ανάκληση της εξουσιοδότησης του εξουσιοδοτημένου οργανισμού (άρθρο 110)»  
  Ακόμη στο Α΄ μέρος καθορίζονται ζητήματα σχετικά με τους επιθεωρητές και ελεγκτές λιμένων και Αναγνωρισμένων Οργανισμών. Προβλέπεται η ίδρυση Σχολής «εξειδικευμένης δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού του Υ.ΝΑ.Ν.Π. με την ονομασία «Σχολή Επιθεωρητών – Ελεγκτών Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων» για την εκπαίδευση και πιστοποίηση επιθεωρητών – ελεγκτών, η οποία εδρεύει στον Πειραιά και υπάγεται στον οικείο Υπουργό».
  Στο Β’ μέρος ρυθμίζονται ζητήματα ναυτιλίας, ασφάλειας και αστυνόμευσης προσωπικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και θέματα σχετικά με τους Προσωπικούς Ραδιοφάρους Ένδειξης Θέσης Κινδύνου.
  Στο Γ΄ μέρος τροποποιείται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή.
  Στο Δ΄ μέρος «ορίζεται ότι, η δομή σε προσωπικό και μέσα του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. (Δομή Δυνάμεων) διαμορφώνεται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) μετά από πρόταση του Υπουργού ΝΑ.Ν.Π. και απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η εν λόγω απόφαση για τη Δομή Δυνάμεων ως προς τα μέσα επαναξιολογείται και επικαιροποιείται κάθε πέντε χρόνια ή και συντομότερα, εάν μεταβάλλονται κρίσιμα δεδομένα».
  Στο Ε΄μέρος επανακαθορίζονται η διαδικασία επιλογής της στρατιωτικής ηγεσίας του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. και η συγκρότηση των Συμβουλίων Κρίσεων των Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξιωματικών καθώς και των Ανθυπασπιστών Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
  Στο ΣΤ΄ μέρος τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις του Ν. 2932/2001 σχετικά με τις Προγραμματικές Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρσίας. Μεταξύ άλλων «παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό ΝΑ.Ν.Π. για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής ή κάλυψης επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με φορείς του δημόσιου τομέα (δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις κλπ), διάρκειας ενός έως πέντε έτη, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής ή γραμμών».
  Επιπλέον «αναλαμβάνεται η υποχρέωση από τους πλοιοκτήτες πριν από την έναρξη δρομολογίων έκαστης δρομολογιακής περιόδου επιβατηγού και οχηματαγωγού, επιβατηγού ή φορτηγού πλοίου, επιβατηγού υδροπτέρυγου και ταχύπλοου πλοίου, να έχουν εξοφλήσει τους βασικούς μισθούς και επιδόματα του πληρώματος του πλοίου καθώς και τις αναλογούσες εισφορές. Σε ενδεχόμενη παράβαση των υποχρεώσεων αυτών μπορεί να επιβληθεί ακόμα και η απαγόρευση απόπλου σύμφωνα με το άρθρο 42 ΚΔΝΔ η οποία αίρεται, μόνο εφόσον εξοφληθούν οι οφειλόμενοι μισθοί και επιδόματα (άρθρα 77,78)».
  Στο Ζ΄ μέρος θεσπίζεται η εισαγωγή στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. με πανελλήνιες εξετάσεις.
  Στο Η’ μέρος ρυθμίζονται θέματα του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
  Στο Θ΄ μέρος ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Μεταξύ άλλων: «Το υφιστάμενο υπέρ του Δημοσίου Τέλος Παραμονής και Πλόων πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών, μετονομάζεται σε Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων. Περαιτέρω επανακαθορίζονται: Τα πλοία που εμπίπτουν στο εν λόγω τέλος καθώς και αυτά που εξαιρούνται, ο τρόπος υπολογισμού του τέλους, ο οποίος μπορεί να γίνεται και ανά τρέχοντα μήνα (και όχι μόνο σε ετήσια βάση), το ύψος του τέλους ανάλογα με το ολικό μήκος του πλοίου (με διακυμάνσεις σε σχέση με τα ισχύοντα ποσά σε ετήσια βάση), οι παρεχόμενες κατά περίπτωση εκπτώσεις, τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για τη μη καταβολή του προαναφερόμενου τέλους, τα οποία μπορεί να ανέρχονται μέχρι 1.100 ευρώ για πλοία ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων. Ειδικότερα θέματα εφαρμογής των ανωτέρω ρυθμίσεων καθορίζονται με κ.υ.α. Οι νέες ρυθμίσεις ισχύουν από 1-12-2017»
  Ακόμη «ορίζεται ότι, σε περίπτωση που το προσωπικό των Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων δεν επαρκεί για τη βεβαίωση και την είσπραξη των υπέρ αυτών προβλεπομένων τελών (δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής πρυμνοδέτησης, ελλιμενισμού κ.λ.π) προσλαμβάνεται, προς το σκοπό αυτό, επιπλέον προσωπικό με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ Ομοίως, προσλαμβάνεται από τους οικείους Δήμους επιπλέον προσωπικό με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ. για τη βεβαίωση και είσπραξη των προβλεπόμενων τελών που εισπράττονται υπέρ των Δήμων που τυγχάνουν φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης Τουριστικών Λιμένων (άρθρο 91)»
  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk