• Αναζήτηση
 • Ομολογιακό 450 εκατ. ευρώ εκδίδει η Intralot

  Την προσφορά ομολογιών ύψους 450.000.000 ευρώ και λήξεως το 2024 από τη θυγατρική της Intralot Capital Luxembourg S.A., ανακοίνωσε η Intralot.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Την προσφορά ομολογιών ύψους 450.000.000 ευρώ και λήξεως το 2024 από τη θυγατρική της Intralot Capital Luxembourg S.A., ανακοίνωσε η Intralot. Τα έσοδα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη εξόφληση των υφιστάμενων ομολογιών με επιτίοκιο 6% της Intralot Capital λήξεως 2021, την αποπληρωμή του υφιστάμενου  κοινοπρακτικού Δανείου, την πληρωμή αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

  Οι ομολογίες θα  εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Στο επτάμηνο η Intralot ανακοίνωσε αύξηση κερδών ebitda 4,5% στα 100,2 εκατ. ευρώ.

  Η ανακοίνωση της εταιρείας
  Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Ανώνυμη Εταιρεία Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών με τον διακριτικό τίτλο «INTRALOT», ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, τον Ν. 3340/2005 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, INTRALOT Capital Luxembourg S.A. (ο «Εκδότης»), πρόκειται να προβεί σε έκδοση και προσφορά ομολογιών (Α΄ τάξης) (Senior Notes) ύψους €450.000.000 λήξεως 2024 (οι «Ομολογίες»). Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες (οn a senior unsecured basis) από την INTRALOT (η «Μητρική Εγγυήτρια») και από διάφορες θυγατρικές της INTRALOT.
  Οι Ομολογίες θα διατεθούν στην Ελλάδα σε «ειδικούς επενδυτές» αποκλειστικά κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (στ) του Ν. 3401/2005, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4099/2012 (που ενσωμάτωσε στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2010/73/ΕΚ, η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2003/71/ΕΚ) και ισχύει.
  Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Τα έσοδα από την προσφορά των ομολογιών, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη εξόφληση των υφιστάμενων ομολογιών 6% του Εκδότη λήξεως 2021, την αποπληρωμή του υφιστάμενου  Κοινοπρακτικού Δανείου, την πληρωμή αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
  Οι παρακάτω πληροφορίες σχετίζονται με τις τρέχουσες επιδόσεις μας και προέρχονται από τους εσωτερικούς διαχειριστικούς λογαριασμούς για τον μήνα Ιούλιο 2017, και δεν έχουν ελεγχθεί, επιθεωρηθεί ή επαληθευτεί από τους ορκωτούς ελεγκτές μας, και ως ετούτου οι επενδυτές δεν πρέπει να βασίζονται υπέρ του δέοντος  σε αυτές. Για το επτάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2017, τα έσοδα και το EBITDA ανήλθαν στα €841,5 εκατ. και €104,7 εκατ. αντίστοιχα, σημειώνοντας αύξηση €104,8 εκατ. και €4,5 εκατ. (14,2% και 4,5%), έναντι €736,7 εκατ. (έσοδα) και €100,2 εκατ. (EBITDA) για το αντίστοιχο επτάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2016. Τα Οικονομικά αποτελέσματα του Ιουλίου 2017 συμβαδίζουν με την σχετική εποχικότητα .
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk