Σε εφαρμογή ο νέος Κώδικας για τα δάνεια

Υποτονικό ως ανύπαρκτο είναι το ενδιαφέρον για τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει από την Πρωτοχρονιά τα «κόκκινα» δάνεια

Υποτονικό ως ανύπαρκτο είναι το ενδιαφέρον για τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει από την Πρωτοχρονιά τα «κόκκινα» δάνεια. Το προεκλογικό κλίμα περιόρισε σε σημαντικό βαθμό τις αιτήσεις τακτοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους δανειολήπτες, ανακόπτοντας τη δυναμική που είχε δημιουργηθεί τον Δεκέμβριο μετά την ενεργοποίηση του νόμου για τη συνολική διευθέτηση χρεών ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και το τραπεζικό σύστημα. Μεγαλύτερη κινητικότητα αναμένεται μετά τις εκλογές και αφού οι τράπεζες ξεκινήσουν, στο πλαίσιο του Κώδικα, την αποστολή επιστολών με τις οποίες θα καλούν τους πελάτες τους με καθυστέρηση τουλάχιστον 30 ημερών να προσέλθουν για ρύθμιση του δανείου τους.
«Η επίδραση του Κώδικα Δεοντολογίας στην τραπεζική αγορά έχει υπερεκτιμηθεί» σημειώνει γενικός διευθυντής συστημικής τράπεζας. Οπως εξηγεί, «δεν αποτελεί τίποτε παραπάνω από έναν «μπούσουλα» που πρέπει να ακολουθούν οι τράπεζες όταν εξετάζουν ένα αίτημα για ρύθμιση οφειλών». Και προσθέτει: «Σε καμία περίπτωση η χρήση του Κώδικα δεν συνεπάγεται κάποια επιπλέον προστασία ή ευνοϊκότερη ρύθμιση για αυτόν που χρωστάει. Το μόνο που διασφαλίζει είναι ότι θα τηρηθεί συγκεκριμένη διαδικασία εξέτασης του αιτήματός του. Από εκεί και πέρα είναι στη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας να προτείνει τη λύση που θεωρεί βιώσιμη και δίκαιη για τα δύο μέρη».
Σύμφωνα με επικεφαλής μονάδας επισφαλειών μεγάλης τράπεζας, τα πιστωτικά ιδρύματα σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να προκαλέσουν κύμα πλειστηριασμών στην εγχώρια αγορά. Μπορεί από την 1.1.2015 να μην ισχύει κανένα μέτρο προστασίας της κύριας κατοικίας, ωστόσο οι τράπεζες δεν έχουν πρόθεση για «στρίμωγμα» με αυτόν τον τρόπο των πραγματικά αδύναμων δανειοληπτών. Αλλωστε, σημειώνει ο ίδιος, ελάχιστοι ήταν οι δανειολήπτες που έκαναν χρήση του περυσινού πλαισίου προστασίας. Ως εκ τούτου, δεν αλλάζει κάτι σημαντικά σε σχέση με τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς το 2015.
Τα 5 στάδια


Πάντως όποιος δανειολήπτης επιθυμεί μπορεί να κάνει χρήση του νέου Κώδικα. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία ως την οριστική διευθέτηση του προβλήματός του. Συγκεκριμένα:
Στάδιο 1ο: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη
Η επικοινωνία είναι έγγραφη (αποστολή συστημένων επιστολών) και τηλεφωνική. Με αυτήν ενημερώνονται οι δανειολήπτες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, αποστέλλεται δεύτερη επιστολή, η οποία ενημερώνει τους δανειολήπτες για το ενδεχόμενο χαρακτηρισμού τους ως «μη συνεργάσιμων», για τις συνέπειες που επιφέρει αυτός ο χαρακτηρισμός και για τις επόμενες ενέργειες της τράπεζας. Σε κάθε επιστολή σημειώνεται ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης του δανειολήπτη (15 εργάσιμες ημέρες).
Στάδιο 2ο: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών
Οι δανειολήπτες θα πρέπει να προσκομίσουν στην τράπεζα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης (ΤΥΚΟΠ) συμπληρωμένη.
Στάδιο 3ο: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων
Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία και συνεκτιμώντας δεδομένα από άλλες πηγές. Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης είναι φυσικό πρόσωπο χωρίς επιχειρηματικές οφειλές, ενδεικτικά λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
– Οικονομική κατάσταση δανειολήπτη και λοιπών ενεχομένων σε κάθε σύμβαση.
– Συνολικό ύψος και φύση των οφειλών, περιλαμβανομένων και τυχόν οφειλών του έναντι άλλων ιδρυμάτων.
– Ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς.
– Προβλεπόμενη ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών.
– Εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
– Αξιολόγηση της αξίας τυχόν εμπράγματης εξασφάλισης (ή άλλου/-ων περιουσιακού/-ών στοιχείου/-ων του δανειολήπτη που θα μπορούσε/-αν να αποτελέσει/-ουν πρόσθετη εξασφάλιση).
Στάδιο 4ο: Πρόταση κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η τράπεζα αποστέλλει την προτεινόμενη λύση με συστημένη επιστολή. Οι ρυθμίσεις διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
– Βραχυπρόθεσμες: Τύποι ρυθμίσεων με διάρκεια μικρότερη των πέντε ετών, που επιλέγονται σε περιπτώσεις δανειοληπτών με προσωρινές δυσκολίες αποπληρωμής.
– Μακροπρόθεσμες: Τύποι ρυθμίσεων με διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε ετών, με στόχο τη μείωση της δόσης, σε συνδυασμό ενδεχομένως με την αύξηση του αριθμού τους, και παράταση του χρόνου αποπληρωμής, λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη.
– Οριστικής διευθέτησης: Λύσεις που προτείνονται σε περιπτώσεις δανειοληπτών οι οποίοι αδυνατούν να πραγματοποιήσουν επαρκείς καταβολές ώστε να ανταποκριθούν σε βιώσιμη λύση. Σε αυτή την περίπτωση, τυχόν ανεξόφλητο υπόλοιπο εξακολουθεί να βαραίνει τον δανειολήπτη και να εκτοκίζεται. Μόλις παραλάβει την επιστολή με την προτεινόμενη λύση, ο δανειολήπτης αν συμφωνεί θα πρέπει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει εγγράφως ή να καταθέσει έγγραφη αντιπρόταση. Αν δεν υπάρξει καμία απάντηση, υπάρχει ο κίνδυνος χαρακτηρισμού του δανειολήπτη ως «μη συνεργάσιμου». Αυτόματα η τράπεζα αποκτά το «δικαίωμα» να κινηθεί πιο επιθετικά για τη διεκδίκηση των οφειλομένων.
Στάδιο 5ο: Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (ΔΕΕ)
Ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης, για θέματα τήρησης διαδικασιών στο πλαίσιο του Κώδικα, εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από τον χαρακτηρισμό του ως μη συνεργάσιμου ή από την παραλαβή της σχετικής επιστολής προειδοποίησης.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
Οι λύσεις που προσφέρουν οι τράπεζες

Τραπεζικά στελέχη τονίζουν ότι η ρύθμιση των οφειλών μπορεί να γίνει και εκτός Κώδικα Δεοντολογίας, αν κάποιος θέλει να αποφύγει όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία που προβλέπει. Σε γενικές γραμμές οι τράπεζες εφαρμόζουν τέσσερις τύπους ρυθμίσεων:
1. Πληρωμή μόνο τόκων: Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής μόνο τόκων, μέρους ή του συνόλου τους, για ένα διάστημα που μπορεί να φθάσει ως και τα πέντε χρόνια. Με τον τρόπο αυτόν η μηνιαία δόση μειώνεται σημαντικά, ακόμη και πάνω από 50%.

2.
Επιμήκυνση δανείου: Εναν περισσότερο μόνιμο μηχανισμό τακτοποίησης ενός στεγαστικού δανείου αποτελεί η αύξηση της διάρκειάς του. Η μέγιστη δυνατή διάρκεια συνήθως δεν ξεπερνά τα 40 χρόνια.

3.
Συνδυασμένες λύσεις: Σε ορισμένες περιπτώσεις η μείωση των δόσεων στα επιθυμητά επίπεδα καθίσταται δυνατή με συνδυασμό λύσεων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν καταβολή μέρους ή του συνόλου των τόκων, επιμήκυνση της διάρκειας εξόφλησης, ακόμη και μείωση του επιτοκίου. Σε αυτή την περίπτωση η μηνιαία δόση μπορεί να μειωθεί ως και 90%.

4.
Διαγραφή χρέους – Αναστολή πληρωμών: Οι πιο «βαριές» περιπτώσεις «κόκκινων» δανείων αντιμετωπίζονται περισσότερο δραστικά. Για παράδειγμα, αν πρόκειται για άνεργο, χωρίς κανένα εισόδημα, μια λύση αποτελεί η αναστολή πληρωμής των δόσεων για όσο διάστημα χρειαστεί. Εναλλακτικά μπορεί να προχωρήσει ακόμη και διαγραφή της οφειλής, ώστε το «κουρεμένο» χρέος να καταστεί εξυπηρετήσιμο.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk