Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που δίνει πληροφορίες για όλα τα οχήματα με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας τους ετοιμάζει η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση μέσω της πλατφόρμας θα παρέχονται δημόσιες πληροφορίες (open data), με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων στο μητρώο οχημάτων της ΑΑΔΕ, όπως αν το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία, αν είναι ασφαλισμένο ή εάν έχει δηλωθεί ως κλεμμένο.

Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση:

1.Δημιουργείται ιστότοπος παροχής δημοσίων πληροφοριών για την κατάσταση οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

2.Ο ιστότοπος παρέχεται από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) μέσω του οποίου θα δίνονται δημόσιες πληροφορίες (open data), με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων στο μητρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων,καθώς και τα χαρακτηριστικά των οχημάτων.

3.Η ΑΑΔΕ διαθέτει στην ψηφιακή πύλη gov.gr , τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων που αφορούν:

–τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος,

–τα χαρακτηριστικά του οχήματος (ενδεικτικά χρώμα, κατασκευαστής και τύπος),

–την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας αυτού,

–την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής του, και

–την τυχόν δήλωσή του ως «απωλεσθέν» ή «κλαπέν για το σύνολο των οχημάτων» για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τα οποία εμπίπτουν στις κείμενες διατάξεις περί τελών κυκλοφορίας.

4.Δεν αποστέλλονται προς δημοσίευση στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων ούτε στοιχεία οφειλών από τέλη κυκλοφορίας.

5.Η πρόσβαση στις πληροφορίες της πλατφόρμας δεν απαιτεί αυθεντικοποίηση και πραγματοποιείται με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ως αυτός εμφανίζεται στο μητρώο οχημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.