• Αναζήτηση
 • Πως έβγαλε η Euroxx την αποτίμηση του Υγεία

  Το διοικητικό συμβούλιο του Θεραπευτηρίου Υγεία στην αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση που έχει υποβάλει η εταιρεία «Γ. Αποστολόπουλος Συμμετοχών» για τα 30% του νοσοκομείου έκρινε ότι το τίμημα 0,45 ευρώ ανά μετοχή δεν είναι εύλογο και δίκαιο.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Το διοικητικό συμβούλιο του Θεραπευτηρίου Υγεία στην αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση που έχει υποβάλει η εταιρεία «Γ. Αποστολόπουλος Συμμετοχών» για τα 30% του νοσοκομείου έκρινε ότι το τίμημα 0,45 ευρώ ανά μετοχή δεν είναι εύλογο και δίκαιο.

  Το ΔΣ του Υγεία είχε αναθέσει στην Euroxx ως ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο να γνωμοδοτήσει σχετικά με το εύλογο και δίκαιο του τιμήματος. Στην έκθεσή της η Euroxx μέσα από τέσσερις διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης καταλήγει πως το εύλογο εύρος τιμών του ομίλου Υγεία κυμαίνεται μεταξύ 0,64 – 0,78 ευρώ, πολύ παραπάνω από τα 0,45 ευρώ της δημόσιας πρότασης.

  Η πρώτη μέθοδος αποτίμησης είναι αυτή της Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών. Βασίζεται δηλαδή στην προεξόφληση των καθαρών (ελεύθερων) μελλοντικών λειτουργικών ροών της εταιρείας με σκοπό να υπολογισθεί η αξία που έχει για τους μετόχους της. Η Euroxx επεξεργάζεται τρία σενάρια: στο βασικό σενάριο η αποτίμηση είναι 0,64 ευρώ ανά μετοχή, στο αισιόδοξο 0,94 ευρώ και στο απαισιόδοξο 0,46 ευρώ.

  Η δεύτερη μέθοδος ήταν αυτή της αποτίμησης με πολλαπλασιαστές και αριθμοδείκτες ομοειδών εταιρειών. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία πέντε ομοειδών ευρωπαϊκών εισηγμένων εταιρειών (των γερμανικών Rhoen –Klinikum , Fresenius Medical Care, των γαλλικών Korian, Orpea και της αγγλικής Mediclinic International Plc. Αξιολογήθηκαν τρεις βασικοί δείκτες: πολλαπλασιαστής κερδών (P/E), η σχέση κεφαλαιοποίησης προς ίδια κεφάλαια (P/BV) και η σχέση αξίας επιχείρισης προς λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EV/Ebitda).

  Μετατρέποντας τη σχέση των αριθμοδεικτών σε αποτίμηση ανα μετοχή το εύρος διαμορφώνεται ως εξής: Α) ελάχιστο P/E 0,49 ευρά ανα μετοχή, Β) Σταθμισμένη αποτίμηση 0,78 ευρώ και Γ) Μέγιστο P/BV 0,93 ευρώ ανά μετοχή.

  Η τρίτη μέθοδος αποτίμησης αφορά τον μέσο οικονομικό κύκλο και στηρίζεται στην παραδοχή ότι μια εταιρεία σε ένα μέσο κύκλο οικονομικής δραστηριότητας διάρκειας π.χ. 10 ετών στη διάρκεια του οποίου εκτίθεται σε ανοδικές και καθοδικές επιμέρους ταλαντώσεις της δραστηριότητας αυτής και χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικούς δείκτες μέτρησης της παρελθούσας δραστηριότητας της εταιρείας, τείνει να θεωρείται δίκαια αποτιμημένη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπολογίστηκε ο μέσος όρος των δεικτών P/E και EV/Ebitda για την περίοδο 10 ετών 2007 – 2016. Το μέσο ebitda του δεκαετούς οικονομικου κύκλου ήταν 24,1 εκατ. και του καθαρού αποτελέσματος ήταν ζημίες 7,6 εκατ. ευρώ. Με βάση τον οικονομικό κύκλο προκύπτει μόνο από το δείκτη EV/Ebitda αποτίμηση 0,70 ευρώ ανά μετοχή, καθώς τα αρνητικά καθαρά κέρδη του μέσου κύκλου δεκαετίας δεν οδηγούν σε έγκυρο αποτέλεσμα με τη χρήση του πολλαπλασιαστή P/E.

  H τέταρτη μέθοδος είναι αυτή των Συγκρίσιμων Συναλλαγών και στηρίζεται στην παραδοχή ότι η εκτίμηση της αξίας μιας εταιρείας μπορεί να προσεγγιστεί βάσει δεικτών αποτίμησης από εξαγορές ομοειδών ή συναφούς δραστηριότητας εταιρειών. Αξιοποιήθηκαν τα τιμήματα των 106,7 εκατ ευρώ για το νοσοκομείο Metropoitan και τα 20 εκατ. ευρώ του Ιασώ General. Χρησιμοποιήθηκαν οι αριθμοδείκτες P/BV, EV/Ebitda και EV/Sales. Μετατρέποντας τη σχέση των αριθμοδεικτών σε αποτίμηση ανά μετοχή, το εύρος διαμορφώνεται ως εξής: Α) Ελάχιστο P/BV 0,53 ευρώ ανά μετοχή, Β) σταθμισμένη αποτίμηση 0,72 ευρώ και Γ) Μέγιστο EV/ebitda 0,96 ευρώ.

  Υπενθυμίζεται πως στο χρηματιστήριο ο τίτλος βρίσκεται στα 0,63 ευρώ με αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι φήμες για υποβολή βελτιωμένης πρότασης από την πλευρά της «Γ. Αποστολόπουλος Συμμετοχών».

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk