• Αναζήτηση
 • ΔΕΗ: Ο ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου λειτουργεί σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία

  Σχετικά με το άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 16.06.2018 στο «tovima. gr» με τίτλο «Στο "κόκκινο" οι ρύποι στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης», η ΔΕΗ Α.Ε. επισημαίνει τα ακόλουθα:

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Σχετικά με το άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 16.06.2018 στο «tovima. gr» με τίτλο «Στο «κόκκινο» οι ρύποι στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης», η ΔΕΗ Α.Ε. επισημαίνει τα ακόλουθα:
  Το άρθρο αναφέρεται στην ανάλυση που δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) για τις περιβαλλοντικές πιέσεις που προκαλούν οι εκπομπές βαρέων μετάλλων από τις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης, και συγκεκριμένα σε οκτώ βαρέα μέταλλα: αρσενικό, κάδμιο, χρώμιο, χαλκό, μόλυβδο, υδράργυρο, νικέλιο και ψευδάργυρο. Η ανάλυση έγινε με την εφαρμογή ενός καθιερωμένου μοντέλου εκτίμησης της οίκο – τοξικότητας, του UEStox, στα δεδομένα 978 μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Ευρώπης που συγκεντρώνονται μέσω του Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (Ε – PRTR), σε οικοσυστήματα.
  Το κύριο συμπέρασμα της παραπάνω ανάλυσης είναι ότι στο χρονικό διάστημα από το 2010 έως το 2016 οι περιβαλλοντικές πιέσεις στα οικοσυστήματα της Ευρώπης από εκπομπές στην ατμόσφαιρα βαρέων μετάλλων από τις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης μειώθηκαν κατά 39%.
  Ο ΕΟΠ τονίζει ότι «οι χαρτογραφημένες εκπομπές (της ανάλυσης) δεν παρέχουν πληροφορίες για την κατανομή ή τις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στο περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, οι χάρτες αποτελούν μια γεωγραφική παρουσίαση των τοποθεσιών όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις, επιβλαβείς στα οικοσυστήματα,αθροιστικές εκπομπές βαρέων μετάλλων».
  Στην ανάλυση αναφέρονται παραδείγματα έξι γεωγραφικών περιοχών μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων μεταλλουργίας και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, στις οποίες εφαρμόστηκε το μοντέλο εκτίμησης της προκύπτουσας πίεσης στα οικοσυστήματα. Στη βάση των ανωτέρω, τονίζουμε η μελέτη δεν κατηγοριοποιεί τις εγκαταστάσεις, αλλά παραπέμπει ενδεικτικά σε «prominent examples», στα οποία περιλαμβάνεται και ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.
  Ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου είναι ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της χώρας και λειτουργεί σε απόλυτη συμφωνία με τις προβλέψεις της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτές εξειδικεύονται στην περιβαλλοντική του άδεια, το δε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής του είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001.
  Επισημαίνεται ότι οι ετήσιες εκπομπές του Σταθμού σε βαρέα μέταλλα στην ατμόσφαιρα τα τελευταία έτη παρουσιάζουν αξιοσημείωτη σταδιακή μείωση. Ενδεικτικά, το έτος 2016 σε σχέση με το έτος 2013 οι εκπομπές μειώθηκαν ως εξής: του υδράργυρου κατά ~28%, των αρσενικού, καδμίου, μόλυβδου και ψευδάργυρου κατά ~20% και του χαλκού κατά ~10%.
  Όσον αφορά τον ισχυρισμό του κ. Ν. Μάντζαρη ότι: «…η ΔΕΗ εξακολουθεί να καθυστερεί την εγκατάσταση της απολύτως απαραίτητης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την οποία έχει δεσμευθεί στα πλαίσια του Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ)», επισημαίνονται τα εξής:
  Στο πλαίσιο του ΜΕΣΜΕ η Εταιρεία προσδιόρισε την πολιτική της, οριοθετώντας τον τρόπο εκμετάλλευσης των λιγνιτικών μονάδων μέσα στον τιθέμενο χρονικό ορίζοντα, τις
  απαιτούμενες δράσεις και τα περιβαλλοντικά έργα, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό των, μεγάλης διάρκειας, συντηρήσεών τους.
  Ειδικά, για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου έχουν δρομολογηθεί τα εξής:
  1. Κατασκευή έργου υγρής αποθείωσης καυσαερίων στη Μονάδα V: η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2017 έναντι συμβατικού τιμήματος € 68 εκ. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο διαδικασιών για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανέγερσης.
  2. Αναβάθμιση λέβητα για τη μείωση εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) στη Μονάδα V με πρωτογενή μέτρα: η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2014 έναντι συμβατικού τιμήματος € 2,94 εκ. και σήμερα το έργο βρίσκεται στη διαδικασία Προσωρινής Παραλαβής.
  3. Αναβάθμιση λεβήτων Μονάδων Ι και ΙΙ του ΑΗΣ για μείωση εκπομπών ΝΟx με πρωτογενή μέτρα: η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2015 έναντι συμβατικού τιμήματος € 13,75 εκ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού στη Μονάδα Ι θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2018.
  4. Αναβάθμιση λεβήτων Μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ για μείωση εκπομπών ΝΟx με πρωτογενή μέτρα: η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2015 έναντι
  συμβατικού τιμήματος € 14,82 εκ. Το 2017 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού στη Μονάδα IV και είναι σε εξέλιξη οι προκαταρκτικές και λειτουργικές δοκιμές του συστήματος στην υπόψη Μονάδα. Τον Μάιο του 2018 ξεκίνησαν οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού στη Μονάδα III.
  Για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου των Μονάδων Ι – IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου δρομολογούνται:
  5. η διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υγρής αποθείωσης καυσαερίων στις Μονάδες ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, συνολικού προϋπολογισμού € 97 εκ., και
  6. η διερεύνηση για τον τρόπο εφαρμογής ξηρής αποθείωσης καυσαερίων στις Μονάδες Ι – ΙΙ και (βραχυπρόθεσμα έως την ολοκλήρωση του έργου της υγρής αποθείωσης) στις Μονάδες III – IV.
  Επισημαίνεται, ότι η χρήση των υφιστάμενων Ηλεκτροστατικών Φίλτρων (ESP) υψηλής απόδοσης σε όλες τις Μονάδες του ΑΗΣ και η (υπό άμεση υλοποίηση, όπως αναφέρεται παραπάνω) υγρή ή ξηρή αποθείωση καυσαερίων αποτελούν Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) για τη μείωση των εκπομπών βαρέων μετάλλων (ΒΔΤ 22 και 23), σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2017/1442/ΕΕ «για τον καθορισμό των συμπερασμάτων για τις ΒΔΤ βάσει της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ όσον αφορά μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης». Η ολοκλήρωση των σχετικών έργων αναμένεται να έχει περαιτέρω θετική επίπτωση στις εκπομπές βαρέων μετάλλων με συνακόλουθη ελάφρυνση των πιέσεων στα οικοσυστήματα.
  Η ΔΕΗ Α. Ε., με πλήρη σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, υποστηρίζει και προωθεί ουσιαστικά τη σταδιακή απεξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από τα ορυκτά καύσιμα, στοχεύοντας στη μετάβαση στην κοινωνία της απανθρακοποίησης με την ευρεία επέκταση της χρήσης του ηλεκτρισμού στις μεταφορές και στα κτήρια. Είναι όμως απολύτως προφανές ότι η μετάβαση αυτή πρέπει να γίνει υπεύθυνα και με ομαλό τρόπο, έτσι ώστε να μην διακυβευτεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, κάτι που θα έπληττε κυρίως τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες υποφέρουν από τις συνέπειες της μακρόχρονης κρίσης, και γενικά την οικονομία.

  Απάντηση Νίκου Μάντζαρη, υπεύθυνου ενεργειακής πολιτικής της  WWF

  Είναι πολύ χρήσιμο ότι η ΔΕΗ παραθέτει τις αναβαθμίσεις που γίνονται ή που προγραμματίζεται να γίνουν. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι έχουν καθυστερήσει πολύ.

  Ειδικότερα:
   
  Σύμφωνα με το Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ) που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κυρώσει εδώ και 4 χρόνια (Ιούλιο 2014), οι αποθειώσεις των μονάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V, θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εντός των Β’ εξαμήνου 2015, Α’ εξαμήνου 2016, Β’ εξαμήνου 2014, Α’ εξαμήνου 2016 και Β’ εξαμήνου 2017, αντίστοιχα. Σε ότι αφορά τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου σύμφωνα με το ΜΕΣΜΕ τα έργα θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εντός του Β’ εξαμήνου του 2015 για τη μονάδα Ι, εντός του Α’ εξαμήνου του 2016 για τις μονάδες ΙΙ και IV, εντός του Β’εξαμήνου του 2016 για τη μονάδα ΙΙΙ κι εντός του Α’ εξαμήνου του 2015 για τη μονάδα V. Από τον κατάλογο που παραθέτει η ΔΕΗ στο άρθρο είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. To σημαντικότερο όμως είναι ότι η καθυστέρηση αντικατοπτρίζεται και στις πραγματικές εκπομπές του σταθμού όλα αυτά τα χρόνια που είναι πάνω από το επιτρεπτά όρια με όλες τις συνεπαγόμενες επιπτώσεις σε περιβάλλον και ανθρώπινη υγεία. Συνεπώς το σχόλιο περί καθυστέρησης είναι απολύτως ακριβές.
   
  Είναι επίσης θετικό ότι η ΔΕΗ προκήρυξε τον διαγωνισμό για την υγρή αποθείωση των μονάδων ΙΙΙ και  IV. Αυτό δεν ήταν μέσα στα σχέδιά της όπως φαίνεται από τη σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Ιούνιος 2016) όπου για τις μονάδες Ι-IV επιλεγόταν η φθηνότερη μεν αλλά λιγότερο αποτελεσματική δε, ξηρή αποθείωση. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το εγχειρίδιο Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για μονάδες αυτού του μεγέθους είναι σαφές ότι πρέπει να επιλέγεται η πιο αποτελεσματική μέθοδος της υγρής αποθείωσης. Επομένως, η ίδια ακριβώς επιλογή πρέπει να γίνει και για τις μονάδες Ι και ΙΙ πράγμα που φαίνεται να εξακολουθεί να μην υπάρχει στα σχέδια της ΔΕΗ ακόμα και σήμερα.
   
  Δυστυχώς δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε για τη μείωση των εκπομπών βαρέων μετάλλων στην Ευρώπη από το 2010 όταν αυτές εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλές και ειδικά όταν οι ελληνικοί λιγνιτικοί σταθμοί με πρωταγωνιστή τον Άγιο Δημήτριο και την Καρδιά βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Είναι δε προκλητικό ότι η ΔΕΗ εξακολουθεί να ζητά επίμονα κι άλλες 14.500 ώρες λειτουργίας για την Καρδιά χωρίς να υπάρχει απολύτως καμία πρόθεση από μέρους της για περιορισμό της ρύπανσης που προκαλεί ειδικά σε εκπομπές σωματιδίων και βαρέων μετάλλων.

  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk