• Αναζήτηση
 • Στη δημοσιότητα οι μεγαλοοφειλέτες του ΕΦΚΑ

  Στη δημοσιοποίηση των στοιχείων στο διαδίκτυο (και) όσων φυσικών ή νομικών προσώπων οφείλουν άνω των 150.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ θα προχωρήσουν τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών από 30 Νοεμβρίου, βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις. Όλη η απόφαση.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο χρόνος και ο τρόπος δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο των στοιχείων των φυσικών η νομικών προσώπων οι οποίοι έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ, άνω των 150.000 ευρώ. Την απόφαση υπογράφουν οι υφυπουργοί Κοινωνικής Ασφάλισης, Τ.Πετρόπουλος, και Οικονομικών, Κ.Παπανάτσιου.

  Η δημοσιοποίηση των στοιχείων θα γίνεται στον ίδιο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπου δημοσιοποιούνται και τα στοιχεία όσων χρωστούν άνω των 150.000 ευρώ στο Δημόσιο, «με κοινή ανάρτηση ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, προς τον Ε.Φ.Κ.Α., υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (εφεξής Κ.Ε.Α.Ο.).», όπως αναφέρεται στην απόφαση.

  Τα στοιχεία των οφειλετών θα αρχίσουν να αναρτώνται από τις 30 Νοεμβρίου 2017.

  Βασικός όρος είναι οι οφειλέτες να ενημερώνονται με ηλεκτρονική ειδοποίηση τουλάχιστον 8 ημέρες πριν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους στο διαδίκτυο, από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

  Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ αποστέλλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στην τελευταία δηλωθείσα, στη Φορολογική Διοίκηση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των οφειλετών με την οποία καλούνται, τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τη Φορολογική Διοίκηση και τον ΕΦΚΑ, κατά περίπτωση.

  Προϋποθέσεις άρσης ή διόρθωσης ή εξαίρεσης από τη δημοσιοποίηση

  Διόρθωση της δημοσιευμένης κατάστασης ή άρση της δημοσιοποίησης ή εξαίρεση οφειλών από τη δημοσιοποίηση διενεργείται μετά από έγγραφη αίτηση του οφειλέτη ή αυτεπαγγέλτως, εφόσον εξοφλήθηκε μερικώς ή ολικώς η οφειλή ή διαπιστώθηκε υπαγωγή στις εξαιρέσεις από τη δημοσιοποίηση (σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3943/2011) ή για άλλο νόμιμο λόγο.

  Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση διόρθωση της σχετικής κατάστασης ή την άρση της δημοσιοποίησης κατ’ εντολή του αρμόδιου οργάνου.

  Στην περίπτωση που η άρση, η διόρθωση ή η εξαίρεση από τη δημοσιοποίηση εμπίπτει στην αρμοδιότητα οργάνου της παραγράφου 2 του άρθρου 7, η σχετική εντολή αποστέλλεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ μέσω του Κ.Ε.Α.Ο.

  Εφόσον συντρέχει περίπτωση διόρθωσης δημοσιοποιημένης οφειλής ως προς το ποσό, τα αρμόδια κατά τα ως άνω όργανα αντλούν εκ νέου στοιχεία για το συγκεκριμένο οφειλέτη και η νέα ημερομηνία άντλησης αυτών αναγράφεται στο πεδίο των παρατηρήσεων που αφορά τον οφειλέτη.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk