Ποιοι φόροι έρχονται μαζί με το τρίτο Μνημόνιο

Το «φορολογικό χρονικό» του νέου Μνημονίου, στο οποίο καταγράφονται όλες οι αλλαγές που φέρνει η νέα συμφωνία και ο αντίκτυπός του στην εθνική φορολογική πολιτική στην επόμενη τριετία

Το «φορολογικό χρονικό» του νέου Μνημονίου, στο οποίο καταγράφονται όλες οι αλλαγές που φέρνει η νέα συμφωνία και ο αντίκτυπός του στην εθνική φορολογική πολιτική στην επόμενη τριετία, και το οποίο δείχνει τι θα χρειαστεί να κάνουν οι επιχειρήσεις τους επόμενους μήνες, επεξεργάστηκαν οι αναλυτές της KPMG. Οπως σημειώνουν το προσεχές δίμηνο ένας μεγάλος όγκος δράσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί.Κι αυτό είναι βέβαιο ότι θα δοκιμάσει τις αντοχές της Διοίκησης, εν γένει, και δη της Φορολογικής, η οποία πέραν της εφαρμογής των πολιτικών, θα πρέπει να αφομοιώσει τον νέο της ρόλο. Το «Πρόγραμμα» αναλύεται σε τέσσερις πυλώνες στρατηγικής. Ο πρώτος αφορά την αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, στο πλαίσιο της οποίας εξειδικεύονται μέτρα φορολογικής πολιτικής που ως προτεραιότητα έχουν, καταρχήν, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της απάτης και των στρατηγικών ασυνεπειών των οφειλετών, ο δεύτερος τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ο τρίτος την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις και ο τέταρτος τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους και μιας σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης. Τα στελέχη της KPMG παρουσιάζουν κωδικοποιημένα όλες τις αλλαγές που έρχονται.

Πρώτος στόχος του νέου Μνημονίου είναι η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών που θα επιδιωχθεί διαμέσου ενός συνδυασμού μεταρρυθμίσεων και μέτρων φορολογικής πολιτικής.

Το παραπάνω «μείγμα» εξειδικεύεται:
 • Στη μεταρρύθμιση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Στη σταδιακή κατάργηση της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών με σταδιακή αύξηση του συντελεστή στο 20% για το 2016 και στο 26% για το 2017.
 • Στην επιβολή φόρου επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων.
 • Στην καταβολή τελών για τη χρήση των τηλεοπτικών συχνοτήτων.
 • Στην επέκταση της φορολόγησης των μεικτών εσόδων από τυχερά παιχνίδια.
 • Στην αύξηση του φορολογικού συντελεστή επί του ετήσιου εισοδήματος από ενοίκια από 11% στο 15% και από 33% στο 35%.
 • Στη σταδιακή κατάργηση της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης του ναυτιλιακού κλάδου.
 • Στην επέκταση της εθελοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας ως το 2018.
Εκτός αυτών, ειδικότερες φορολογικές μεταρρυθμίσεις αφορούν τρεις τομείς:
 • Τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας φόρων.
 • Τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και τον Κώδικα ΦΠΑ.
 • Την ενίσχυση της ανεξάρτητης λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης.
Το χρονοδιάγραμμα


Οσον αφορά τις αλλαγές σε σημαντικές διαδικασίες και τη βελτίωση της είσπραξης των εσόδων, προβλέπεται ότι άμεσα θα πρέπει να θεσπιστούν νέες ποινικές διατάξεις, υπό μορφή νέου ποινικού νόμου που θα αφορά τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη, αντικαθιστώντας τον ως σήμερα ισχύοντα ειδικό ποινικό νόμο (2523/1997).
Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τις παραβάσεις που αφορούν βιβλία και στοιχεία, με ιδιαίτερη έμφαση στην έκδοση αποδείξεων, η παράλειψη ή η ανακριβής έκδοση των οποίων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παράβαση απλή μεν, σοβαρή δε.
Εντός του Οκτωβρίου θα πρέπει επίσης να απλοποιηθεί η διαδικασία μείωσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, να επανεξεταστεί και να μεταρρυθμιστεί περαιτέρω ο ΚΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής εκποίησης περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιους πλειστηριασμούς, και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης της Φορολογικής Διοίκησης στις εγκαταστάσεις των φορολογουμένων για διεξαγωγή ελέγχων.
ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ


Οσον αφορά την άμεση φορολογία και συγκεκριμένα τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τον Οκτώβριο θα πρέπει να αναμορφωθεί η εισφορά αλληλεγγύης επί του εισοδήματος και να ενσωματωθεί στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προοδευτικότητα της φορολόγησης του εισοδήματος από το 2016 και εξής, να επανεξεταστεί η παρακράτηση φόρου για τις τεχνικές υπηρεσίες και να καταγραφούν όλα τα φορολογικά κίνητρα που σχετίζονται με τη φορολόγηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων και να καταργηθούν εκείνα που τυχόν κριθούν αναξιόπιστα και μη αποδοτικά.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει, σε γενικό πλαίσιο, να επανεξεταστεί η λειτουργία της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια). Στην περίπτωση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών που αφορούν ακίνητα θα πρέπει, αντιστοίχως, να αναπροσαρμοστεί η εναλλακτική ελάχιστη φορολογία επί του εισοδήματος φυσικών προσώπων (τεκμήρια).
Ακόμη, όσον αφορά το εισόδημα από κεφάλαιο (capital taxation), θα πρέπει να επανεξεταστεί το πλαίσιο φορολόγησης των φορέων συλλογικών επενδύσεων (collective investment vehicles) και όσων συμμετέχουν σε αυτούς στο πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ως τον Μάρτιο του 2016
οι ελληνικές Αρχές θα πρέπει να απλουστεύσουν τον Κώδικα ΦΠΑ και να τον ευθυγραμμίσουν με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Να απλουστεύσουν το καθεστώς φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από το κατώτατο όριο εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ, να εκσυγχρονίσουν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που αφορούν συγχωνεύσεις και εξαγορές και τα αποθεματικά των επιχειρήσεων και να εφαρμόσουν περαιτέρω τις διατάξεις που αφορούν διασυνοριακές και ενδοομιλικές συναλλαγές.

Ως τον Ιανουάριο
του 2016 οι ελληνικές Αρχές θα εναρμονίσουν τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων με τις τιμές αγοράς και ως την πρώτη εφαρμογή θα έχουν διασταυρώσει το σύνολο των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από το κτηματολόγιο με τα αντιστοίχως δηλωθέντα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Σημειώνεται ότι υπάρχει ειδική πρόβλεψη όσον αφορά τυχόν αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών για τον ΕΝΦΙΑ του 2016, σύμφωνα με την οποία σε κάθε περίπτωση τα έσοδα από τον φόρο θα πρέπει να ανέλθουν σε 2,65 δισ. ευρώ.
e-συναλλαγές


Η ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής θα επιδιωχθούν με τις παρακάτω δράσεις:
Τον Οκτώβριο η ελληνική πλευρά θα πρέπει να προχωρήσει σε συγκεκριμένο σχέδιο φορολογικής συμμόρφωσης, να επεξεργαστεί με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ιδιωτικό τομέα κοστολογημένο σχέδιο για την προώθηση και τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών πληρωμών με εφαρμογή από τον Μάρτιο 2016 και να δημοσιοποιεί κατάλογο οφειλετών από φόρους (και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης) όταν η οφειλή εκκρεμεί περισσότερο από τρεις μήνες. Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής η κυβέρνηση θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο με το οποίο θα επιδιωχθεί ο εντοπισμός μη δηλωμένων καταθέσεων, να θεσπίσει πρόγραμμα εθελοντικής γνωστοποίησης σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και χωρίς αμνηστευτική διάταξη, να προωθήσει αίτημα προς τα κράτη-μέλη για την παροχή δεδομένων που αφορούν την κυριότητα και την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από έλληνες πολίτες και να καθιερώσει το περιουσιολόγιο, να θεσπίσει κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου καυσίμων και να δημιουργήσει βάση δεδομένων για την παρακολούθηση των ισολογισμών μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων με σκοπό να βελτιώσει τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών.
Οσον αφορά τη στόχευση σε εισπράξιμους φόρους, η ελληνική πλευρά θα πρέπει να επεκτείνει το έμμεσο μητρώο τραπεζικών συναλλαγών ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στις ελεγκτικές υπηρεσίες σε συναλλαγές δεκαετίας (μέτρο το οποίο ήδη ελήφθη με την υπουργική απόφαση 1957/11.09.2015), να μειώσει τους περιορισμούς στη δυνατότητα ελέγχων φορολογικών δηλώσεων και ως τον Νοέμβριο να πάρει μέτρα προκειμένου η ιεράρχηση στη διεξαγωγή φορολογικών ελέγχων να γίνεται βάσει ανάλυσης κινδύνου και όχι βάσει παραγραφής.
Για την αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ θα πρέπει να εισαγάγει νομοθεσία για την επιτάχυνση της εγγραφής και της διαγραφής στα μητρώα ΦΠΑ, να θεσπίσει δευτερογενή νομοθεσία προκειμένου να αναδιοργανώσει τη σχετική οργανική δομή με σκοπό την καλύτερη επιβολή του φόρου και την καταπολέμηση της αλυσιδωτής απάτης τύπου «καρουσέλ» και να υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ προκειμένου να εκπονηθεί αξιολόγηση επιπτώσεων που θα έχει ενδεχόμενη αύξηση του κατώτατου ορίου ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις στα 25.000 ευρώ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk