Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών καταδικάζει τις προληπτικές προσαγωγές

Σε άλλο μήκος κύματος από την πολιτική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων αναφορικά με τις προληπτικές προσαγωγές

¢íäñåò ôçò Áóôõíïìßáò ìåôáöÝñïõí ôñåéò áðü ôïõò ðÝíôå óõëëçöèÝíôåò (ãéá ôïõò ïðïßïõò äåí Ý÷åé äïèåß ñçôÜ ç Üäåéá ãéá ôç ëÞøç ôçò öùôïãñáößáò), ãéá ôç äïëïöïíßá 39÷ñïíïõ óôï ¢óôñïò Êõíïõñßáò Ôñßðïëçò, óôïí áíáêñéôÞ Íáõðëßïõ, ÄåõôÝñá 18 Áõãïýóôïõ 2014. ÊáôÜ ôçí ðñïóáãùãÞ ôïõò, óõããåíåßò ôùí óõëëçöèÝíôùí åðéôÝèçêáí öñáóôéêÜ óôá ÌÌÅ. Ç äçìïóßåõóç ôçò öùôïãñáößáò åíáðüêåéôáé óôç äéáêñéôéêÞ åõ÷Ýñåéá ôùí óõíäñïìçôþí ìáò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÌÐÏÕÃÉÙÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
Σε άλλο μήκος κύματος από την πολιτική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων αναφορικά με τις προληπτικές προσαγωγές.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΑΣΥ «καταδικάζει κατηγορηματικά τις «προληπτικές προσαγωγές» – με τον τρόπο και για τους λόγους που έγιναν προ μερικών ημερών στα Γιαννιτσά κατά την πραγματοποίηση μιας πολιτικής συγκέντρωσης – με στόχο την εξασφάλιση ενός αποστειρωμένου πολιτικά περιβάλλοντος για τον εκλεκτό ομιλητή της κυβέρνησης».
Και προσθέτει: «Τέτοιες αποφάσεις και ενέργειες, αφενός παραβιάζουν ευθέως τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών για ελεύθερη δημοκρατική έκφραση και διακίνηση των ιδεών τους, αφετέρου δε, φέρνουν τους πολίτες και την κοινωνία ολόκληρη, απέναντι στην Ελληνική Αστυνομία, που εκ του νόμου οφείλει να προστατεύει τις ελευθερίες και τα δικαιώματά τους, χωρίς κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες.
«Το φυσικό δικαίωμα της ελεύθερης σκέψης και έκφρασης κτάται ήδη με τη γέννηση και καμία εξουσία δεν μπορεί να το καταργήσει», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Γρηγόρης Γερακαράκος.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνει η Ομοσπονδία των αστυνομικών πως «η δύναμη της Δημοκρατίας είναι ο διάλογος και όχι η βία! «Προληπτικές προσαγωγές»δικαιολογούνται μόνο για να προλάβουν βίαια γεγονότα και για να θωρακίσουν την ασφάλεια των πολιτών, όχι το αντίθετο! Δεν έχουν σκοπό να φιμώσουν το διάλογο και να καταπιέσουν την ελεύθερη σκέψη! Ελπίζαμε ότι άνθρωποι που βίωσαν ιστορικά αυτού του είδους τις πρακτικές, θα είχαν πιο ευαίσθητες αντιλήψεις για το θέμα! Μάλλον διαψευσθήκαμε…»

Τέλος, καλεί την πολιτική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. «να επανεξετάσει τη θέση της αναφορικά με τις «προληπτικές προσαγωγές» – το πότε και πώς αυτές κάθε φορά θα εκτελούνται – και με βαθύ δημοκρατικό αίσθημα να δίνει πάντοτε τις δέουσες κατευθύνσεις προς τη Φυσική Ηγεσία αυτού. Δηλώνουμε, επίσης, προς πάσα κατεύθυνση, ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα καταδικάζει και θα αποκαλύπτει κάθε απόφαση και ενέργεια που προσβάλει τα δημοκρατικά μας πιστεύω και υποσκάπτει τη δημοκρατική λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας.»

Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk