ΤΙΤΑΝ: Δημόσια πρόταση από την TITAN Cement International και αλλαγή έδρας

Για τη διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών

Μία απόφαση – ορόσημο για τη μελλοντική πορεία της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν έλαβαν οι βασικοί της μέτοχοι με την ίδρυση της Titan Cement International στο Βέλγιο η οποία υπέβαλλε προαιρετική δημόσια πρόταση για να αποκτήσει τον έλεγχο της Τιτάν ΑΕ και να καταστεί μητρική της. Η δημόσια πρόταση δεν έχει ως στόχο την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος καθώς δεν υπάρχει τίμημα αλλά ανταλλαγή μετοχών με σχέση μία μετοχή της Titan Cement International προς μία μετοχή της Τιτάν ΑΕ. Μέσω της δημόσιας πρότασης θα επιδιωχθεί η διαπραγμάτευση της μετοχής στο Χρηματιστήριο Euronext και δευτερογενώς στα Χρηματιστήρια Euronext Παρισιών και Αθηνών.

«Το 90% των δραστηριοτήτων της Τιτάν βρίσκεται στο εξωτερικό και θέλουμε με αυτή την πρωτοβουλία να διεθνοποιήσουμε τη μετοχή και την εταιρεία» αναφέρουν από την Τιτάν. Οπως επισημαίνουν λόγω του ρίσκου της χώρας τα επιτόκια δανεισμού της εταιρείας ήταν μεγαλύτερα από τον ανταγωνισμό και εκτιμούν ότι με την κίνηση αυτή οι ισορροπίες θα μεταβληθούν αφού η έδρα της holding θα βρίσκεται στο Βέλγιο. Αντίστοιχες κινήσεις στο παρελθόν έχουν κάνει η Viohalco, η ΦΑΓΕ και η Βαρυτίνη.

Από την Τιτάν διευκρινίζουν ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα, στον τρόπο φορολόγησης, στο προσωπικό και γενικότερα στη μέχρι τώρα λειτουργία της ιστορικής και της μοναδικής αμιγώς ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας.

Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών από την TITAN Cement International με σκοπό τη

διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με

παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων υποβλήθηκε την Πέμπτη το βράδυ.

Οπως ανακοινώθηκε από την ΑΕ Τσιμέντων TΙΤΑΝ  από την TITAN Cement

International S.A. υποβλήθηκε προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής των κοινών και προνομιούχων

μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ με νέες μετοχές της δεύτερης. Σκοπός της Πρότασης είναι η

διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, το Euronext Βρυξελλών, με στόχο την ενίσχυση της ανεξάρτητης διεθνούς αναπτυξιακής του πορείας.

Πέραν από την εισαγωγή στο Euronext Βρυξελλών, προτείνεται επίσης οι μετοχές της TITAN Cement International S.A. να εισαχθούν δευτερογενώς προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Πρόκειται για Πρόταση που αντανακλά πλήρως το διεθνή προσανατολισμό και αποτύπωμα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ενώ η σχεδιαζόμενη υλοποίησή της αναμένεται να αποτελέσει έναν ακόμα σταθμό στην ιστορική του πορεία και να συμβάλει καθοριστικά στην διεθνή ανταγωνιστικότητα και στην μελλοντική του ανάπτυξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ έχει τοποθετηθεί θετικά απέναντι στην Πρόταση της

TITAN Cement International S.A. και κατ’ αρχήν την υποστηρίζει, καθώς αντικατοπτρίζει και ενισχύει το διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, εισάγει τον Όμιλο σε μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο, που θα του προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση επενδυτών, ενισχύοντας τη ρευστότητα των μετοχών του, διευρύνει τις πηγές άντλησης κεφαλαίων του Ομίλου, βελτιώνοντας την πρόσβαση στις διεθνείς

κεφαλαιαγορές και το διεθνές τραπεζικό σύστημα, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού.

Με ιστορία 116 χρόνων, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αποτελεί σήμερα μία πολυεθνική δύναμη, με δραστηριότητα σε

14 χώρες, σε 5 ηπείρους και έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ένας καθετοποιημένος παραγωγός τσιμέντου

Page 2 of 12

και άλλων δομικών υλικών. Λειτουργεί σε ένα διεθνές περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού,

αυξημένης αβεβαιότητας και πολλαπλών προκλήσεων, σε έναν κλάδο εντάσεως κεφαλαίου, όπου η

πρόσβαση σε κεφάλαια είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνέχιση της ανάπτυξής του. Η Πρόταση της

TITAN Cement International S.A. στόχο έχει να διευκολύνει την πρόσβαση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε

χρηματοδότηση με όρους ανάλογους με αυτούς των βασικών ανταγωνιστών του.

Με την ολοκλήρωση της Πρότασης κατόπιν της λήψεως των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και της

αποδοχής της από τους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, επιδιώκεται περαιτέρω η TITAN Cement

International S.A. να καταστεί η άμεσα μητρική εταιρία της ΤΙΤΑΝ και η απώτατη μητρική εταιρία του

Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Η TITAN Cement International S.A. είναι βελγική ανώνυμη εταιρία με καταστατική έδρα στις Βρυξέλλες, σε

μια χώρα που βρίσκεται στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η διοίκησή της θα ασκείται από την

Κύπρο, χώρα στην οποία ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει πολύχρονη παρουσία και εμπειρία. Ιδρυτές και μέτοχοι της

TITAN Cement International S.A. είναι βασικοί μέτοχοι της A.E. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.

Η επιτυχής έκβαση της Πρότασης της TITAN Cement International S.A. δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε

αλλαγή στο εύρος των λειτουργιών, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη στρατηγική και τις

προτεραιότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Η υφιστάμενη διοικητική ομάδα θα συνεχίσει να ηγείται των

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του. Η παρουσία του Ομίλου

ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα θα παραμείνει αμετάβλητη με δεδομένη τη διατήρηση της τοπικής παραγωγής, των

επενδύσεων στις δραστηριότητες και το ανθρώπινο δυναμικό του, της συνεχιζόμενης συνεισφοράς του

στην τοπική οικονομία και κοινωνία, όπως και μέσω της δευτερογενούς διαπραγμάτευσης στο

Χρηματιστήριο Αθηνών. Δεν θα υπάρξει επίπτωση στις τοπικές θέσεις εργασίας.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της TITAN Cement International S.A, ο κ. Τάκης Αράπογλου, Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, ανέφερε:

-«Η δημόσια πρόταση της TITAN Cement International S.A. έχει κατ’ αρχήν τη στήριξη του Διοικητικού μας

Συμβουλίου, καθότι αναμένεται να ωφελήσει σημαντικά τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, τους μετόχους και τους

εργαζομένους μας και είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική ανάπτυξής μας. Διατηρούμε

στις άμεσες προτεραιότητές μας τη γεωγραφική διαφοροποίηση και την ενίσχυση της επιχειρηματικής

θέσης του Ομίλου, καθώς και τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Η προτεινόμενη εισαγωγή

στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και

στο Euronext Παρισίων, αποτελεί έναν ακόμα σταθμό αυτής της εξωστρεφούς πορείας του Ομίλου. Μια

στρατηγική κίνηση περαιτέρω ενίσχυσης της διεθνούς δυναμικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ η οποία αναμένεται να

συμβάλει καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα και στην μελλοντική ανάπτυξή του.»

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Δείτε επίσης
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Ο πίνακας που «γέρνει» Ο Γκαλάτσι-Γκαλάτσι φρόντισε να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη γύρω από τα νέα, υπερσύγχρονα συστήματα που κρατούν ανέπαφα τα έργα τέχνης,... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk