• Αναζήτηση
 • Πώς θα πάρετε επιδότηση από 25.000 έως 400.000 ευρώ για τουριστική επιχείρηση

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Έναν ιδιαίτερα χρήσιμο οδηγό ενημέρωσης για όσους θέλουν να ενταχθούν στη δρα?ση του ΕΣΠΑ «Ενι?σχυση της Ι?δρυσης και Λειτουργι?ας Νε?ων Τουριστικω?ν ΜμΕ», εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Το σημείωμα περιλαμβάνει τις πιο συχνές ερωτήσεις που τίθενται αλλά και προκειμένου να αποσαφηνιστούν και να διευκρινιστούν όλα τα σημεία της σχετικής πρόσκλησης της δράσης του ΕΣΠΑ.

  Αναλυτικά:

  Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δράση «Ενι?σχυση της Ι?δρυσης και Λειτουργι?ας Νε?ων Τουριστικω?ν Μικρομεσαι?ων Επιχειρη?σεων»

  1. Ποιο?ς ει?ναι ο πρου?πολογισμο?ς του επενδυτικου? σχεδι?ου;

  Απα?ντηση: Ο επιχορηγου?μενος Πρου?πολογισμο?ς κα?θε επενδυτικου? σχεδι?ου κυμαι?νεται απο? 25.000 ευρώ ε?ως 400.000 ευρώ. Σε περι?πτωση που το επενδυτικο? σχε?διο θα ε?χει πρου?πολογισμο? μικρο?τερο απο? 25.000 ευρώ, το?τε αυτο? θα κρι?νεται μη επιλε?ξιμο εξαρχη?ς και δε θα μπορει? να υποβληθει?. Στην περι?πτωση που το επενδυτικο? σχε?διο θα ε?χει πρου?πολογισμο? μεγαλυ?τερο των 400.000,00 ευρώ, το ποσο? πε?ραν της Δημο?σιας Χρηματοδο?τησης για την κα?λυψη του συνολικου? πρου?πολογισμου? θα θεωρει?ται ιδιωτικη? συμμετοχη? για την υλοποι?ηση του σχεδι?ου. Στην περι?πτωση αυτη?, παρο?λο που οι υπερβα?λλουσες δαπα?νες δεν επιχορηγου?νται, αντικει?μενο αξιολο?γησης και παρακολου?θησης – ελε?γχου αποτελει? το συ?νολο του επενδυτικου? σχεδι?ου συμπεριλαμβανομε?νου και του υπερβα?λλοντος κο?στους.

  2. Σε πο?σο χρονικο? δια?στημα θα πρε?πει να ε?χει υλοποιηθει? το επενδυτικο? σχε?διο;

  Απα?ντηση: Η προθεσμι?α ολοκλη?ρωσης των χρηματοδοτου?μενων επενδυ?σεων δεν μπορει? να υπερβαι?νει τους 30 μη?νες απο? την ημερομηνι?α ε?κδοσης της Απο?φασης Ε?νταξης. Επισημαι?νεται ο?τι:

  * δαπα?νες τουλα?χιστον ι?σες με το 25% του εκα?στοτε εγκεκριμε?νου επιχορηγου?μενου πρου?πολογισμου? της επε?νδυσης, θα πρε?πει να ε?χουν πραγματοποιηθει? και να ε?χουν αποτελε?σει αντικει?μενο αιτη?ματος επαλη?θευσης στους πρω?τους 16 μη?νες υλοποι?ησης της επε?νδυσης, εφο?σον η ημερομηνι?α ολοκλη?ρωσης της χρηματοδοτου?μενης επε?νδυσης υπερβαι?νει το ανωτε?ρω οριζο?μενο χρονικο? δια?στημα των 16 μηνω?ν.

  * οι απαιτου?μενες α?δειες για την υλοποι?ηση του Επενδυτικου? Σχεδι?ου (π.χ. α?δεια δο?μησης) απαιτει?ται να ε?χουν εκδοθει? εντο?ς των πρω?των δω?δεκα μηνω?ν απο? την ημερομηνι?α ε?νταξης.

  3. Ποιοι? ει?ναι οι δικαιου?χοι της Δρα?σης;

  Απα?ντηση: Επιλε?ξιμες για την παρου?σα Δρα?ση ει?ναι οι ακο?λουθες κατηγορι?ες επιχειρη?σεων: Κατηγορι?α Α. Επιχειρη?σεις που θα συσταθου?ν απο? την ημερομηνι?α ε?κδοσης της προκη?ρυξης της δρα?σης και θα διαθε?τουν τον ΚΑΔ της επε?νδυσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), πριν την πρω?τη εκταμι?ευση της επιχορη?γησης. Κατηγορι?α Β. Επιχειρη?σεις της υποενο?τητας 5.1 «Τουριστικα? Καταλυ?ματα» της Ενο?τητας 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που ε?χουν συσταθει? και για τις οποι?ες με?χρι την ημερομηνι?α ε?κδοσης της προκη?ρυξης της δρα?σης ισχυ?ουν σωρευτικα? :

  1. Ε?χουν αποκτη?σει ε?ναν τουλα?χιστον απο? τους επιλε?ξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτη?ματος V η?/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 η? 41.20.20.02

  2. Το ΑΦΜ της επιχει?ρησης δεν ε?χει αναπτυ?ξει καμι?α οικονομικη? δραστηριο?τητα απο? τη συ?σταση? του (μηδενικο?ς κυ?κλος εργασιω?ν).

  3. Δεν ε?χει γνωστοποιηθει? η? εκδοθει? α?δεια (ση?μα) λειτουργι?ας του τουριστικου? καταλυ?ματος.

  4. Διαθε?τουν α?δεια δο?μησης για το συγκεκριμε?νο τουριστικο? κατα?λυμα.

  4.Ποιος ει?ναι ο τρο?πος υπολογισμου? της απαιτου?μενης Ιδιωτικη?ς Συμμετοχη?ς που τι?θεται ως πρου?πο?θεση συμμετοχη?ς στη Δρα?ση; Πως βαθμολογει?ται η Ιδιωτικη? Συμμετοχη?;

  Απα?ντηση: Η Ιδιωτικη? Συμμετοχη? που τι?θεται ως πρου?πο?θεση συμμετοχη?ς στη Δρα?ση ει?ναι εκει?νη που αναλογει? στο 60% του αιτου?μενου επιχορηγου?μενου πρου?πολογισμου? Σας παραθε?τουμε το παρακα?τω παρα?δειγμα: Αιτου?μενος επιχορηγου?μενος προύπολογισμός : 400.000 ευρώ 60% αυτου? : 240.000 ευρώ Απαιτου?μενη αναλογου?σα ιδιωτική συμμετοχή(Ι/Σ) : 120.000 ευρώ με ποσοστο? επιχορη?γησης 50% Απαιτου?μενη αναλογου?σα Ι/Σ: 132.000 ευρώ με ποσοστο? επιχορη?γησης 45% Προσκομισθε?ντα στοιχει?α Ι/Σ σε υ?ψος μεγαλυ?τερο η? ι?σο των ανωτε?ρω ορι?ων, βαθμολογου?νται συ?μφωνα με το Παρα?ρτημα IV.

  5. Μπορει? να υποβληθει? επενδυτικο? σχε?διο στην ι?δια περιφε?ρεια αλλα? σε δυ?ο διαφορετικου?ς το?πους υλοποι?ησης;

  Απα?ντηση: Η επε?νδυση μπορει? να πραγματοποιηθει? σε περισσο?τερους απο? ε?ναν το?πους υλοποι?ησης αποκλειστικα? σε μι?α Περιφε?ρεια.

  6. Επιτρε?πεται μια επιχει?ρηση να κατασκευα?σει τρει?ς τουριστικε?ς κατοικι?ες σε τρεις διαφορετικου?ς το?πους εγκατα?στασης (μι?α σε κα?θε το?πο) εντο?ς της ιδι?ας περιφε?ρειας;

  Απα?ντηση: Ο?χι δεν επιτρε?πεται καθω?ς οι τρεις τουριστικε?ς επιπλωμε?νες κατοικι?ες δεν ενσωματω?νονται στο ι?διο Ειδικο? Ση?μα Λειτουργι?ας.

  7.Επιτρε?πεται η υποβολη? προ?τασης για κατασκευη? τουριστικω?ν επιπλωμε?νων κατοικιω?ν σε διαφορετικου?ς το?πους υλοποι?ησης εντο?ς της ι?διας περιφε?ρειας οι οποι?ες θα διαθε?τουν διαφορετικο? ση?μα λειτουργι?ας;

  Απα?ντηση: Επιτρε?πεται υπο? τον ο?ρο ο?τι στο κα?θε ση?μα λειτουργι?ας να αντιστοιχου?ν τρεις η? περισσο?τερες τουριστικε?ς κατοικι?ες.

  8. Ει?ναι δυνατο?ν ε?να φυσικο? προ?σωπο να συμμετε?χει σε πα?νω απο? μι?α επενδυτικη? προ?ταση και για τις δυ?ο κατηγορι?ες Δικαιου?χων;

  Απα?ντηση: Ναι ει?ναι δυνατο?ν. Επισημαι?νεται ο?τι : Στην περι?πτωση που η απαιτουμε?νη Ι/Σ των προτα?σεων καλυ?πτεται με στοιχει?α (τραπεζικα? διαθε?σιμα) του προσω?που αυτου? σε οποιαδη?ποτε αναλογι?α, αυτα? θα πρε?πει να μην επικαλυ?πτονται στις υποβαλλο?μενες προτα?σεις. Πχ τραπεζικα? διαθε?σιμα υ?ψους 100.000ε επαρκου?ν για Ι/Σ 100.000 ευρώ σε μι?α προ?ταση, Ι/Σ 50.000 ευρώ ανα? προ?ταση σε δυ?ο προτα?σεις κοκ. Η μη τη?ρηση της ανωτε?ρω επιση?μανσης οδηγει? σε απο?ρριψη του ΣΥΝΟΛΟΥ των προτα?σεων. Επι?σης, επισημαι?νεται ο?τι πρε?πει να τηρου?νται οι απαιτη?σεις περι? σω?ρευσης του Κανο?να DEMINIMIS.

  9. Μπορει? να υποβα?λλει επενδυτικο? σχε?διο δικαιου?χος στη κατηγορι?α Α , ο οποι?ος ε?χει κα?νει διακοπη? του ση?ματος λειτουργι?ας της επιχει?ρηση?ς του, με νε?ο εταιρικο? σχη?μα;

  Απα?ντηση: Μπορει? εφο?σον η προ?ταση δεν αφορα? στο ι?διο κατα?λυμα, καθω?ς δεν ει?ναι δυνατη? η συ?σταση νε?ας επιχει?ρησης (ΑΦΜ) με εται?ρο την προηγου?μενη επιχει?ρηση η? τους εται?ρους/με?τοχους αυτη?ς για την εκμετα?λλευση του ιδι?ου καταλυ?ματος (ση?μα λειτουργι?ας). Επισημαι?νεται ο?τι η διακοπη? του ση?ματος θα πρε?πει να ε?χει πραγματοποιηθει? τουλα?χιστον τρεις μη?νες πριν την ημερομηνι?α της προκη?ρυξης (7.11.2017).

  10. Υφιστα?μενη επιχει?ρηση (κατηγορι?α Β) δεν διαθε?τει α?δεια δο?μησης με?χρι την ημερομηνι?α προκη?ρυξης, αλλα? θα διαθε?τει κατα? την ημερομηνι?α υποβολη?ς; Ει?ναι επιλε?ξιμη;

  Απα?ντηση: Ο?χι, για τις επιχειρη?σεις της κατηγορι?ας Β θα πρε?πει να ισχυ?ουν σωρευτικα? και οι 4 πρου?ποθε?σεις που θε?τει ο οδηγο?ς με?χρι την ημερομηνι?α ε?κδοσης της προκη?ρυξης της δρα?σης.

  11.Για τα ξενοδοχειακα? καταλυ?ματα εντο?ς παραδοσιακω?ν κτισμα?των δεν υπα?ρχει ελα?χιστος αριθμο?ς κλινω?ν; Για τους Ξενω?νες φιλοξενι?ας νε?ων υπα?ρχει περιορισμο? στον ελα?χιστο αριθμο? κλινω?ν; Ισχυ?ει το ι?διο και για τα καταλυ?ματα εντο?ς διατηρητε?ων κτισμα?των;

  Απα?ντηση: Δεν υπα?ρχει περιορισμο?ς συ?μφωνα με τον οδηγο? του προγρα?μματος

  12. Επιχορηγει?ται η προ?σληψη νε?ου προσωπικου? απο? το προ?γραμμα;

  Απα?ντηση: Ο?χι η προ?σληψη Νε?ου Προσωπικου? δεν περιλαμβα?νεται στις επιλε?ξιμες κατηγορι?ες δαπανω?ν της ΔΡΑΣΗΣ. Ωστο?σο, εφο?σον προσληφθει? Νε?ο Προσωπικο? για τουλα?χιστον 0,2 ΕΜΕ, αυξα?νεται η δημο?σια επιχορη?γηση κατα? ποσοστο? 5%, πα?ντοτε συ?μφωνα και με τους λοιπου?ς ο?ρους του Οδηγου? της Δρα?σης

  13. Ο δικαιου?χος υποβα?λει μο?νο την αι?τηση του ηλεκτρονικα? στο ΠΣΚΕ http://ependyseis.gr/mis ο?πως ακριβω?ς συνε?βαινε και σε προηγου?μενα επιχειρησιακα? προγρα?μματα;

  Απα?ντηση: Οι δυνητικοι? δικαιου?χοι οφει?λουν με την υποβολη? της ηλεκτρονικη?ς αι?τησης χρηματοδο?τησης να υποβα?λουν ταυτοχρο?νως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικο? Φα?κελο Υποψηφιο?τητας. Ο φα?κελος αυτο?ς θα περιλαμβα?νει τα απαιτου?μενα δικαιολογητικα? του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ σε μη επεξεργα?σιμη ηλεκτρονικη? μορφη? αρχει?ου (πχ αρχει?ο τυ?που pdf).

  14. Μπορει? να πραγματοποιηθει? επε?νδυση στην ελληνικη? επικρα?τεια απο? κα?τοικο εξωτερικου?;

  Απα?ντηση: Ναι μπορει? αρκει? να ισχυ?ουν οι ο?ροι και οι πρου?ποθε?σεις του οδηγου? και να προσκομιστου?ν τα απαραι?τητα δικαιολογητικα? ε?νταξης.

  15. H τεκμηρι?ωση της ι?διας συμμετοχη?ς μπορει? να γι?νει με υπο?λοιπα τραπεζικω?ν λογαριασμω?ν απο? τρα?πεζες του εξωτερικου?;

  Απα?ντηση: Η τεκμηρι?ωση της ιδι?ας συμμετοχη?ς απο? διαθε?σιμα υπο?λοιπα τρα?πεζας εξωτερικου? ει?ναι δυνατη? αρκει? η συγκεκριμε?νη τρα?πεζα να ανη?κει στον κατα?λογο των αναγνωρισμε?νων πιστωτικω?ν ιδρυμα?των απο? την Τρα?πεζα της Ελλα?δος.

  16. Για την κα?λυψη της Ι?διας συμμετοχη?ς μπορου?ν να προσκομισθου?ν χρηματικα? διαθε?σιμα προσω?πων που τηρου?νται σε τραπεζικου?ς λογαριασμου?ς απο? κοινου? με α?λλους δικαιου?χους (τραπεζικο?ς λογ/σμος με συνδικαιου?χους);

  Απα?ντηση: Η κα?λυψη της ιδι?ας συμμετοχη?ς μπορει? να γι?νει με?σω τραπεζικω?ν διαθε?σιμων απο? λογαριασμο? στον οποι?ο εκτο?ς απο? τον δικαιου?χο υπα?ρχουν και α?λλοι συνδικαιου?χοι.

  17. Οι δικαιου?χοι στην κατηγορι?α Α με?χρι πο?τε θα πρε?πει να ε?χουν συστη?σει την επιχει?ρηση τους;

  Απα?ντηση: Στην κατηγορι?α Α οι δικαιου?χοι θα πρε?πει να ε?χουν συστη?σει την επιχει?ρηση? τους απο? την ημερομηνι?α ε?κδοσης της προκη?ρυξης της δρα?σης (7/11/2017) και πρι?ν την πρω?τη εκταμι?ευση της επιχορη?γησης.

  18. Ατομικη? επιχει?ρηση που ε?χει διακο?ψει τη λειτουργι?α της πριν την προκη?ρυξη της δρα?σης, μπορει? να θεωρηθει? νε?α επιχει?ρηση για τους σκοπου?ς του προγρα?μματος με επανε?ναρξη την ατομικη?ς;

  Απα?ντηση: Μπορει? να υποβα?λλει στην κατηγορι?α Α σε επιλε?ξιμο ΚΑΔ του παραρτη?ματος V, πα?ντοτε συ?μφωνα με τους λοιπου?ς ο?ρους και πρου?ποθε?σεις του ιδηγου? της δρα?σης (πχ ο?ροι για το ι?διο κατα?λυμα).

  19. Τα τραπεζικα? διαθε?σιμα με?χρι πο?τε θα πρε?πει να βρι?σκονται στην τρα?πεζα ε?τσι ω?στε να δικαιολογηθει? η ιδιωτικη? συμμετοχη?;

  Απα?ντηση: Οι τραπεζικε?ς βεβαιω?σεις στις οποι?ες αναφε?ρονται τα διαθε?σιμα υπο?λοιπα των λογαριασμω?ν των φυσικω?ν προσω?πων θα πρε?πει να δικαιολογου?ν το ποσοστο? της ιδιωτικη?ς συμμετοχη?ς την τελευται?α ημε?ρα του προηγου?μενου μη?να πριν την ημερομηνι?α της ηλεκτρονικη?ς υποβολη?ς της αι?τησης χρηματοδο?τησης.

  20. Απο? πο?τε ει?ναι επιλε?ξιμες οι δαπα?νες

  Απα?ντηση: Οι δαπα?νες ει?ναι επιλε?ξιμες απο? την ημερομηνι?α δημοσι?ευσης της προ?σκλησης (7/11/2017).

  21. Μπορει? μι?α επιχει?ρηση να αγορα?σει μεταχειρισμε?νο σκα?φος εκτο?ς προγρα?μματος και να επιδοτηθει? στο προ?γραμμα για εγκατα?σταση νε?ου εξοπλισμου? (π.χ. μηχανε?ς, βυθο?μετρα, GPS κλπ);

  Απα?ντηση: Ναι, υπο? τις εξη?ς πρου?ποθε?σεις: η πωλη?τρια εταιρει?α του μεταχειρισμε?νου σκα?φους δεν θα πρε?πει να ει?ναι εται?ρος / με?τοχος της νε?ας επιχει?ρησης (Δικαιου?χο) ο εξοπλισμο?ς να ει?ναι καινου?ργιος και αμεταχει?ριστος Oι δαπα?νες ει?ναι επιλε?ξιμες στην κατηγορι?α 2.1. «Μηχανη?ματα – Εξοπλισμο?ς»

  22. Στο προ?γραμμα η ι?δρυση νε?ας επιχει?ρησης πρου?ποθε?τει η? ο?χι την υ?παρξη μο?νο επιλε?ξιμων ΚΑΔ;

  Απα?ντηση: Δεν υπα?ρχει κα?ποιος περιορισμο?ς απο? τον οδηγο? της Δρα?σης

  23. Υφιστα?μενη επιχει?ρηση που δραστηριοποιει?ται σε δυ?ο δραστηριο?τητες εκ των οποι?ων η μι?α ει?ναι επιλε?ξιμη απο? την Δρα?ση και δεν ε?χει αναπτυ?ξει καμι?α οικονομικη? δραστηριο?τητα σε αυτο?ν, μπορει? να υποβα?λλει επενδυτικο? σχε?διο;

  Απα?ντηση: Συ?μφωνα με τους ο?ρους και πρου?ποθε?σεις της προ?σκλησης η επιχει?ρηση ανη?κει στην κατηγορι?α Β και μπορει? να υποβα?λει επενδυτικο? σχε?διο εφο?σον πληροι? τους ο?ρους της κατηγορι?ας αυτη?ς, μεταξυ? των οποι?ων περιλαμβα?νεται η απαι?τηση μηδενικου? Κυ?κλου Εργασιω?ν ΣΥΝΟΛΙΚΑ στο ΑΦΜ και ο?χι μο?νον στην επιλε?ξιμη δραστηριο?τητα.

  24.Υφιστα?μενη επιχει?ρηση που δεν ε?χει τουριστικη? δραστηριο?τητα, μπορει? να υποβα?λλει προ?ταση στην κατηγορι?α Α με την προσθη?κη επιλε?ξιμου ΚΑΔ;

  Απα?ντηση: Ο?χι, δεν μπορει? να υποβα?λει προ?ταση. Στην κατηγορι?α Α δεν επιτρε?πεται η υποβολη? προ?τασης απο? υφιστα?μενες επιχειρη?σεις.

  25. Οι με?τοχοι μιας επιχει?ρησης που ασκει? δραστηριο?τητα στον τομε?α του τουρισμου? μπορου?ν να ιδρυ?σουν νε?α επιχει?ρηση που θα ε?χει τουριστικη? δραστηριο?τητα και να ει?ναι επιλε?ξιμη στο προ?γραμμα;

  Απα?ντηση: Ναι, εφο?σον ισχυ?ουν οι ο?ροι και οι πρου?ποθε?σεις που θε?τει ο οδηγο?ς του προγρα?μματος (πχ ο?ροι για το ι?διο κατα?λυμα).

  26.Υφιστα?μενη επιχει?ρηση μπορει? να υπαχθει? στη Δρα?ση με την δημιουργι?α υποκαταστη?ματος (επιλε?ξιμο ΚΑΔ) σε α?λλη Περιφε?ρεια για την κατασκευη? νε?ας τουριστικη?ς μονα?δας;

  Απα?ντηση: Η δημιουργι?α υποκαταστη?ματος απο? υφιστα?μενη επιχει?ρηση δεν θεωρει?ται για τη Δρα?ση ως ι?δρυση επιχει?ρησης και, επομε?νως, τε?τοιες επιχειρη?σεις δεν ει?ναι επιλε?ξιμες στην Κατηγορι?α Α.

  Οικονομία