• Αναζήτηση
 • 200.000 στρέµµατα αγροτικής γης θα παραχωρηθούν σε ανέργους

  Oι δηµόσιες εκτάσεις βρίσκονται σε 13 νοµούς – Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

  Áãñüôéóóá öõôåýåé êñåììýäéá óå ÷ùñÜöé óôï Ìåãáëï÷þñé ÔñéêÜëùí. ÁõôÝò ôéò çìÝñåò ïëïêëçñþíåôáé ç óðïñÜ îåñïý êñåììõäéïý óå ÷ùñÜöéá ôïõ íïìïý. Ç ðåñéï÷Þ ôùí ÔñéêÜëùí ðáñÜãåé Ýíá ìéêñü ðïóïóôü ôçò ðáñáãùãÞò óôç ÷þñá. Óôçí ðñþéìç êáëëéÝñãåéá ç óðïñÜ ãßíåôáé êÜèå ðñþôï äåêáðåíèÞìåñï ôïõ Ïêôùâñßïõ ïðüôå ç ðñþéìç óõãêïìéäÞ åßíáé êáôÜ ôïí ÌÜéï. Ç êáíïíéêÞ óðïñÜ üìùò ãßíåôáé ÖåâñïõÜñéï – ÌÜñôéï, áíÜëïãá ôéò êáéñéêÝò óõíèÞêåò ðïõ åðéêñáôïýí óôçí ðåñéï÷Þ êáé ç óõãêïìéäÞ åßíáé ôÝëïò Áõãïýóôïõ. Ôï õøçëü êüóôïò ðáñáãùãÞò ðïõ îåðåñíÜåé ôá 800 åõñþ ôï óôñÝììá êáé ïé éäéáéôåñüôçôåò ðïõ ÷áñáêôçñßæïõí ôï åìðüñéï ôïõ êñåììõäéïý êáèéóôïýí ôï óõãêåêñéìÝíï ðñïúüí éäéáßôåñá «ôæïãáäüñéêï» ãéá ôïõò ðáñáãùãïýò, êÜôé ðïõ åðéâåâáéþíåôáé áðü ôá óêáìðáíåâÜóìáôá ôçò ôéìÞò éäéáßôåñá ôçí ôåëåõôáßá ôñéåôßá. Ç óôñåììáôéêÞ áðüäïóç óôéò êáëÝò ÷ñïíéÝò êõìáßíåôáé óôïõò 3 – 7 ôüíïõò ôï óôñÝììá. ¼ìùò öÝôïò Þôáí óå ÷áìçëüôåñá åðßðåäá êáé êõìÜíèçêå óôïõò 4 – 5 ôüíïõò ôï óôñÝììá. Ðáñüëá áõôÜ ïé ôéìÝò ðïõ ðñïóöÝñïõí ïé Ýìðïñïé åßíáé ðïëý ìåéùìÝíåò, ìå áðïôÝëåóìá ïé ðáñáãùãïß íá âñßóêïíôáé óå áðåëðéóôéêÞ êáôÜóôáóç êáé íá êéíäõíåýïõí ôá êñåììýäéá íá ìåßíïõí óôá ÷ùñÜöéá. ÐÝñóé ïé ôéìÝò ðáñáãùãïý êõìÜíèçêáí áðü 0,18 – 0,30 åõñþ ôï êéëü. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

  Πάνω από 200.000 στρέµµατα δηµόσιας αγροτικής γης θα παραχωρηθούν έναντι ετήσιου συµβολικού τιµήµατος έως 5 ευρώ ανά στρέµµα από την εαρινή καλλιεργητική περίοδο σε ανέργους, κατ’ επάγγελµα αγρότες ή όσους ανήκουν σε αγροτικούς συνεταιρισµούς και σε νέους αποφοίτους Γεωτεχνικών Σχολών.

  Πρόκειται για εκτάσεις που ανήκουν κατά κυριότητα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες θα αναδιανεµηθούν βάσει σχετικής απόφασης του υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη, µε την οποία ενεργοποιείται ουσιαστικά ο νόµος του 2012.

  Στόχος είναι η παραχώρηση φτηνής παραγωγικής γης, η ενίσχυση των νέων ανθρώπων της περιφέρειας αλλ ά και η καταπολέµηση του φαινοµένου της επινοικίασης δηµόσιας γης από παραχωρησιούχους που δεν κατοικούσαν καν στην περιοχή σε καλλιεργητές µε δικαιώµατα. Αναδιανοµή Πλέον και ύστερα από τη µικρή παράταση που δόθηκε για τη χειµερινή καλλιεργητική περίοδο, οι εκτάσεις θα αναδιανεµηθούν. Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου, µε στόχο, σε συνεργασία µε τις περιφέρειες, να ξεκινήσει το συντοµότερο η υποδοχή των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων.

  Συνολικά, σύµφωνα µε το «Εθνος», θα αναδιανεµηθούν 207.449 στρέµµατα σε 13 Περιφερειακές Ενότητες σε όλη την Ελλάδα, βάσει µοριοδότησης και κοινωνικών κριτηρίων. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στη Θεσπρωτία, στην Ηλεία, στο Κιλκίς, στη Θεσσαλονίκη και στην Ηµαθία.

  Η µέγιστη έκταση που θα παραχωρηθεί ανά δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο) είναι 100 στρέµµατα, ενώ η διάρκεια της παραχώρησης συζητείται να είναι από 5-25 χρόνια. Μέχρι τώρα οι εκτάσεις αυτές ήταν παραχωρηµένες σε 5.923 δικαιούχους, βάσει των στοιχείων του υπουργείου.

  Οι δικαιούχοι

  Βάσει των διατάξεων, οι ενδιαφερόµενοι για την παραχώρηση της χρήσης αγροτικού ακινήτου, έως 100 στρέµµατα, που διαχειρίζεται το υπουργείο, πρέπει να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Να είναι επαγγελµατίες αγρότες ή νοµικά πρόσωπα εγγεγραµµένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης, ή συνεταιρισµοί ή οµάδες παραγωγών.
  • Να είναι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του ΟΑΕ∆.
  • Να είναι νέος ηλικίας έως 35 ετών, πτυχιούχοι Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Η τελική επιλογή των δικαιούχων, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόµενοι, θα γίνει βάσει µοριοδότησης.

  Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για τις βασικές κατηγορίες, θα αντιστοιχούν:

  • 50 βαθµοί για αγρότη µε όµορη προς το παραχωρούµενο αγροτικό ακίνητο αγροτική εκµετάλλευση, µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούµενων ιδιόκτητων ή µισθωµένων αγροτεµαχίων του και του υπό παραχώρηση αγροτεµαχίου δεν υπερβαίνουν τα 100 στρέµµατα.
  • 100 βαθµοί για αγρότη στον οποίο το ακίνητο είχε παραχωρηθεί για καλλιέργεια µε απόφαση νοµάρχη ή αντιπεριφερειάρχη για τουλάχιστον 2 χρόνια.  100 βαθµοί για µόνιµους κατοίκους δήµου της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται το παραχωρούµενο ακίνητο.
  • 100 βαθµοί για νέο αγρότη έως 35 ετών.
  • 100 βαθµοί για νέους ηλικίας έως 35 ετών µε πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
  • 180 βαθµοί για εγγεγραµµένους στα αρχεία του ΟΑΕ∆.
  • 60 βαθµοί για επαγγελµατίες αγρότες.
  • 100 βαθµοί για υποψηφίους µε δέσµευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίµου ενταγµένου στον στρατηγικό σχεδιασµό της περιφέρειας.
  • 50 βαθµοί για υποψηφίους µε δέσµευση καλλιέργειας για παραγωγή άλλου τροφίµου µη ενταγµένου στον στρατηγικό σχεδιασµό της περιφέρειας ή για παραγωγή χονδροειδών ή συµπυκνωµένων ζωοτροφών ή για χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση.
  • 300 βαθµοί για Αγροτικό Συνεταιρισµό ή Οµάδα Παραγωγών µε δέσµευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίµων ενταγµένων στον στρατηγικό σχεδιασµό της περιφέρειας, για παραγωγή χονδροειδών ή συµπυκνωµένων ζωοτροφών ή για χρήση αγροτικού ακινήτου για βόσκηση χωρίς τον περιοριστικό παράγοντα 100 στρεµµάτων.

  Η μοριοδότηση

  Επιπλέον προβλέπεται µοριοδότηση από 10 έως 100 βαθµούς για ανέργους, νέους αγρότες έως 35 ετών ή νέους µε πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής που έχουν δηλώσει στο Μητρώο Αγροτών και στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) συνολικά (ιδιόκτητο ή µισθωµένο) καλλιεργούµενο ή άλλως εκµεταλλευόµενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρέµµατα.

  Η µοριοδότηση στην περίπτωση αυτή είναι ανάλογη µε τα δηλωµένα στρέµµατα και λιγοστεύει όσο αυξάνεται η έκταση (π.χ. 10 βαθµοί για καλλιεργούµενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρέµµατα και 100 βαθµοί για ακίνητο έως 4 στρέµµατα).

  Για την παραχώρηση της χρήσης του αγροτικού ακινήτου επιλέγεται ο αιτών που αθροίζει τη µεγαλύτερη βαθµολογία. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιας βαθµολογίας µεταξύ περισσότερων φυσικών προσώπων επιλέγεται κατά σειρά προτίµησης ο µόνιµος κάτοικος και µετά ο νεότερος υποψήφιος.

  Μεταξύ περισσοτέρων νοµικών προσώπων µε ίδια βαθµολογία επιλέγεται αυτό µε τον µεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενώ σε περίπτωση ίδιας βαθµολογίας φυσικού και νοµικού προσώπου επιλέγεται το νοµικό πρόσωπο.

  Inbox
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk