Ευρωκονδύλια €523,4 εκατ. στην αλιεία

Βουτιά στα βαθιά νερά της επιχειρηματικότητας ετοιμάζονται να κάνουν έλληνες ψαράδες με… αναπτυγμένο επενδυτικό πνεύμα.

Βουτιά στα βαθιά νερά της επιχειρηματικότητας ετοιμάζονται να κάνουν έλληνες ψαράδες με… αναπτυγμένο επενδυτικό πνεύμα. Με δέλεαρ χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλιείς αλλά και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση αλιευμάτων, στις υδατοκαλλιέργειες κ.α. προσδοκούν τον εκσυγχρονισμό τους ώστε να ανταγωνιστούν τους ευρωπαίους συναδέλφους τους. Φιλοδοξούν να αυξήσουν και να βελτιώσουν την παραγωγή τους, με στόχο τις αγορές του εξωτερικού, αλλά και την εδραίωσή τους στην ελληνική αγορά.
Το πράσινο φως για την αξιοποίηση 523,4 εκατ. ευρώ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος Οκτωβρίου, με τη δέσμευση τα 425,4 εκατ. ευρώ να κατευθυνθούν σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις και τα 98 εκατ. ευρώ σε μέτρα που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
Τα προαπαιτούμενα και οι άξονες


Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλης Αποστόλου έχει πολλάκις επισημάνει τη σημασία των πόρων αυτών για τις παράκτιες περιοχές της χώρας και τον αλιευτικό κλάδο. Για να ανοίξει όμως η «κάνουλα» των κονδυλίων για τον τομέα της αλιείας, θα πρέπει πρώτα να εκπληρωθούν τα προαπαιτούμενα (εκ των προτέρων αιρεσιμότητες) που έχουν θέσει οι κοινοτικοί.
Η έκθεση αλιευτικής ικανότητας δεν έχει ακόμη υποβληθεί από τις ελληνικές Αρχές. Λόγω της μερικής υλοποίησης του εθνικού προγράμματος συλλογής αλιευτικών δεδομένων κατά τα έτη 2012 και 2013 δεν κατέστη δυνατό να υπολογιστούν πλήρως οι οικονομικοί, βιολογικοί και τεχνικοί δείκτες που περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να εκτιμηθεί αν υπάρχει ισορροπία στα τμήματα του αλιευτικού στόλου. Εξάλλου το πρόγραμμα συλλογής αλιευτικών δεδομένων είχε σταματήσει και κατά την περίοδο 2008-2012.
Επίσης οι κοινοτικοί ζητούν διοικητική ικανότητα συλλογής δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας. Στην έναρξη συλλογής δεδομένων το 2015 παρουσιάστηκε καθυστέρηση, ωστόσο για την πλήρη εκπλήρωση του συγκεκριμένου κριτηρίου υπάρχει σχετικό σχέδιο δράσης. Για την περίοδο 2016-2020 οι δράσεις πρέπει να αφορούν τη συλλογή βιολογικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων, απαραίτητων για τη διαχείριση της αλιείας. Το νέο ΕΠΑλΘ οικοδομείται γύρω από έξι βασικούς άξονες για τη στήριξη του αλιευτικού κλάδου, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στη μεταποίηση των προϊόντων τους καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.
€186,2 εκατ. στους ψαράδες


Το 35,6% των κονδυλίων, ήτοι 186,2 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί στον τομέα της αλιείας στηρίζοντας επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη για την ενεργειακή τους απόδοση και τη χρήση πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων. Ο ελληνικός αλιευτικός στόλος, αν και γερασμένος (μέσος όρος ηλικίας σκαφών τα 27 έτη), είναι ο πολυπληθέστερος στην ΕΕ – αντιστοιχεί στο 18% του ευρωπαϊκού.
Πέρα από τα σκάφη, κονδύλια θα κατευθυνθούν σε μέτρα προστασίας και αποκατάστασης της θαλάσσιας ζωής (π.χ. δημιουργία τεχνητών υφάλων, διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών), σε μέτρα καινοτομίας και σε συμπράξεις μεταξύ αλιέων και επιστημόνων, σε νέες μορφές εισοδήματος, όπως στον αλιευτικό τουρισμό, καθώς και σε επενδύσεις που αφορούν υποδομές (π.χ. αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες, αλιευτικά καταφύγια), με στόχο την προστασία και την αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς και την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του τομέα.
€89,8 εκατ. στις υδατοκαλλιέργειας


Το 17,2% των πόρων του προγράμματος (89,8 εκατ. ευρώ) θα εκμεταλλευθεί ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας, από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς κλάδους της χώρας. Τα χρήματα θα στηρίξουν τόσο την ίδρυση όσο και τον εκσυγχρονισμό νέων παραγωγικών επενδύσεων προωθώντας νέες μορφές υδατοκαλλιέργειας. Επίσης κονδύλια θα κατευθυνθούν σε έργα καινοτομίας που αφορούν την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και τεχνολογιών, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικού, επιστημονικού, νομικού ή οικονομικού χαρακτήρα.
Επίσης θα στηριχθούν μέτρα που αφορούν την προσωρινή αναστολή της συλλογής εκτρεφόμενων μαλακίων, για λόγους δημόσιας υγείας. Κονδύλια θα παρέχονται για την αντιστάθμιση των απωλειών στην περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η αναστολή της συλλογής των μαλακίων, λόγω του πολλαπλασιασμού τοξινογόνου πλαγκτού ή της παρουσίας βιοτοξινούχου πλαγκτού για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών. Η απώλεια θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
€54,1 εκατ. στις αλιευτικές περιοχές


Οι νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της χώρας, όπου κυρίως συγκεντρώνεται η αλιευτική δραστηριότητα, θα απορροφήσουν 54,1 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των συγκεκριμένων περιοχών με τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που θα αξιοποιούν τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των αλιευτικών περιοχών (όπως ο παράκτιος τουρισμός, η ναυτιλία μικρών αποστάσεων κ.τ.λ.) καθώς και πρωτοβουλίες που θα προωθούν την οργάνωση Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας, τη θαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά και την καινοτομία σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
Στην εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής θα διατεθούν 92 εκατ. ευρώ στηρίζοντας τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων και την υλοποίηση του συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής προστίμων, ενώ το 1,1% των πόρων του προγράμματος, περί τα 6 εκατ. ευρώ, θα στηρίξει τη λειτουργία του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Επίσης 17 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για ενέργειες τεχνικής συνδρομής.


€78,3 εκατ. στη μεταποίηση
Οργανώσεις παραγωγών και νέες αγορές

Ο τομέας της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, ο οποίος παρουσιάζει περιορισμένα μεγέθη συγκρινόμενος με αυτόν της ΕΕ, διεκδικεί 78,3 εκατ. ευρώ. Στην εμπορία θα στηριχθούν η σύσταση οργανώσεων παραγωγών, η αναζήτηση νέων αγορών, η προώθηση της πιστοποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της παρουσίασης και συσκευασίας τους, η ανάπτυξη οικολογικού σήματος ευρωπαϊκής εμβέλειας, η διοργάνωση εκστρατειών διαφήμισης των βιώσιμων προϊόντων αλιείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κ.τ.λ.
Στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κονδύλια θα διεκδικήσουν έργα τα οποία θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στη βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής και των συνθηκών εργασίας, η μεταποίηση υποπροϊόντων που προκύπτουν από τις βασικές δραστηριότητες μεταποίησης, η μεταποίηση προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας κ.ά.

Η «κάνουλα»
Το πράσινο φως για την αξιοποίηση 523,4 εκατ. ευρώ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος Οκτωβρίου, με τη δέσμευση τα 425,4 εκατ. ευρώ να κατευθυνθούν σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις και τα 98 εκατ. ευρώ σε μέτρα που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Το 35,6% των κονδυλίων, ήτοι 186,2 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί στον τομέα της αλιείας στηρίζοντας επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη για την ενεργειακή τους απόδοση και τη χρήση πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων.

Το 17,2% των πόρων του προγράμματος (89,8 εκατ. ευρώ) θα εκμεταλλευθεί ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk