Eurostat data show how Greeks spend their money

Greeks spend 16.9 percent of their income on buying food and non-alcoholic beverages, whereas the average among the 28 EU member-states is 12.2 percent.

Ìéá ðëáóôéêÞ óáêïýëá êáé ìéá ãêëßôóá óå ðÜãêï ìå åóðåñéäïåéäÞ óôçí ëáúêÞ áãïñÜ ôçò ðüëçò ôùí ÔñéêÜëùí ôçí ôåôÜñôç 3 Éáíïõáñßïõ 2018. Ìå ôçí Ýëåõóç ôïõ 2018, Ýðáøå êáé ç äùñåÜí äéÜèåóç ôçò ðëáóôéêÞò óáêïýëáò áðü ôá ôáìåßá ôùí óïýðåñ ìÜñêåô êáé ôùí åìðïñéêþí êáôáóôçìÜôùí, åíþ èá óõíå÷ßóïõí íá äéáôßèåíôáé äùñåÜí óå ëáúêÝò áãïñÝò êáé ðåñßðôåñá. ÐëÝïí èåóðßæåôáé áíôáðïäïôéêü ðåñéâáëëïíôéêü ôÝëïò ãéá êÜèå áãïñÜ ðëáóôéêÞò óáêïýëáò áðü ôïõò êáôáíáëùôÝò, üðùò Üëëùóôå ãßíåôáé êáé óå Üëëåò ÷þñåò ôçò Åõñþðçò. ÊÜèå ðëáóôéêÞ óáêïýëá êïóôßæåé ôÝóóåñá ëåðôÜ åíþ áðü 1/1/2019 ôï êüóôïò ôïõò èá åßíáé 9 ëåðôÜ. Óêïðüò åßíáé íá ìåéùèåß ç ñýðáíóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé éäéáßôåñá ôùí õäÜôéíùí ïéêïóõóôçìÜôùí. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Greeks and Cypriots spend the highest percentage of their income on household expenditures, according to data released by Eurostat.

“Looking at particular countries, the analysis in this article can only point out some interesting trends: as a ratio to GDP in 2017, the highest levels of household expenditure were found in Cyprus (76.4% of GDP), Greece (73.0%) and Portugal (68.3%), while the lowest levels were found in Ireland (30.9%), Luxembourg (34.3%), Sweden (43.3%) and The Netherlands (43.6%),” the data indicate.

Greeks spend 17 percent of their income on food and non-alcoholic beverages.

More precisely, Greeks spend 16.9 percent of their income on buying food, whereas the average among the 28 EU member-states is 12.2 percent.

That is the third most important category of households’ expenditures, after “housing, water, electricity, natural gas and other fuels”, which comprise 24.2 percent, and 13 percent of income is spent on transportation expenditures.

The countries with the highest percent of income spent on food and non-alcoholic beverages are the Eastern European EU member-states (Romania being first, with 27.8 percent).

On the other hand, in the UK households spend only 8.2 percent of their income on food and drink, and 8.9 percent in Luxembourg.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
International
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk