Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος για την αντικατάσταση των λεβήτων πετρελαίου με φυσικού αερίου σε κύριες κατοικίες της Αττικής.

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 4,6 εκατ. ευρώ θα υλοποιηθεί σε 22 δήμους του λεκανοπεδίου, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε νοικοκυριά, προκειμένου να αντικατασταθούν τα υφιστάμενα συστήματα θέρμανσης πετρελαίου.

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα σε περιοχές με περιορισμένη διείσδυση φυσικού αερίου, με βασικό στόχο τον περιορισμό της ενεργειακής φτώχειας.

Τα ποσοστά επιχορήγησης των ωφελούμενων ξεκινούν από το 65% και φτάνουν στο 100%.

Η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προκήρυξη του προγράμματος έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 447/Β/08.10.2020).

Φορέας υλοποίησης είναι η ΕΔΑ Αττικής, στην ιστοσελίδα της οποίας έχουν δημοσιευθεί αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους (https://www.edaattikis.gr/gr/house/cost-offers/financing-espa)

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία. Στις περιπτώσεις που η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή παραχωρείται δωρεάν, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο κύριος πλήρους (και όχι ψιλής) κυριότητας και ο επικαρπωτής.

2.Δεν έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής, για την κατοικία που αιτούνται επιχορήγηση, έως τις 08 Οκτωβρίου 2020 (δηλαδή δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης στις 07/10/2020).

3.Πληρούν τα κριτήρια των κατηγοριών του πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 1. Κατηγορίες  ωφελούμενων

Α/ΑΚατηγορία ωφελούμενωνΠοσοστό Επιχορήγησης
1Ατομικό

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 20.000€

65%
Οικογενειακό

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 30.000€

2Δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)100%

Ποιες είναι οι επιλέξιμες κατοικίες

Μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη εφόσον πληροί τα  ακόλουθα κριτήρια:

 • Είναι μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα ή πολυκατοικία.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρπωτή ή τρίτο με δωρεάν παραχώρηση (όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1). Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες που εκμισθώνονται.
 • Βρίσκεται σε περιοχή της Περιφέρειας  Αττικής με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 25% (σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 2) και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την ΕΔΑ Αττικής.
 • Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου σε λειτουργία.
 • Δεν έχει λάβει άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης από δημόσιο φορέα και δεν έχει ενταχθεί ή δεν έχει υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 

Δήμοι Αττικής που συμμετέχουν στη δράση

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΙΓΑΛΕΩΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ)ΦΥΛΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΚΡΩΠΙΑΣΝΙΚΑΙΑΣ – Α.Ι. ΡΕΝΤΗΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ποσοστό επιχορήγησης

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες επιχορηγείται σε ποσοστό 65% ή 100% στις περιπτώσεις δικαιούχων Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού (Ε.Π.) και σύμφωνα με τα εξής ανώτατα όρια ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος λέβητα (συμπ. ΦΠΑ) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/ΑΕγκατεστημένη ισχύς νέου συστήματος θέρμανσης λέβητα-καυστήρα PΑνώτατος Συνολικός Επιλέξιμος Π/Υ (με ΦΠΑ)
(kW)(€)
1P≤354.000€
235<P≤506.500€
350<P≤10011.500€
4100<P≤20016.000€
5P>20021.500€

 

Ποιες δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες

 1. Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
 2. α) Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, και β) έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.
 3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.
 4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κλπ.
 5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).
 6. Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.
 7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα – Λέβητα.
 8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι υποψήφιοι δυνητικοί ωφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν (οι ίδιοι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) την αίτηση επιχορήγησης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα κεντρικά γραφεία της  ΕΔΑ Αττικής, όπου θα λάβουν το πρωτόκολλο παραλαβής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για διευκρινήσεις στο e-mail: Info_Epixorigisi@edaattikis.gr. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 28 Μαΐου 2021.