Στοχευμένοι έλεγχοι για φοροδιαφυγή και αύξηση εσόδων

Μέσα στο 2019 θα διενεργηθούν τουλάχιστον 11.500 έλεγχοι διακίνησης σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών και 4.000 επιτόπιοι σε ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών

Στα φυσικά πρόσωπα, η φοροδιαφυγή εντοπίζεται κυρίως σε εισοδήματα από μισθώματα ή αγοραπωλησίες ακινήτων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζεται να προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους προκειμένου να περιορίσει τη φοροδιαφυγή ειδικά στο σκέλος των έμμεσων φόρων και να αυξηθούν τα έσοδα που τον πρώτο μήνα του έτους εμφανίζουν μικρή υστέρηση έναντι του στόχου.

Σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων μέσα στο 2019 θα διενεργηθούν τουλάχιστον 11.500 έλεγχοι διακίνησης σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών. Οι έλεγχοι αυτοί θα εντατικοποιούνται ιδιαίτερα τις περιόδους των γιορτών και την τουριστική περίοδο.

Παράλληλα θα γίνουν 4.000 επιτόπιοι έλεγχοι σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών που θα έχουν επιλεγεί κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών οι οποίες οδηγούν σε βάσιμες υποψίες για διενέργεια φοροδιαφυγής ή και φοροαποφυγής. Συνδέονται με την εξακρίβωση της ύπαρξης επαγγελματικών εγκαταστάσεων, τον έλεγχο εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων, τον εντοπισμό και την κατάσχεση παράνομων αρχείων, την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των υπό έλεγχο οντοτήτων (ορθή μεταφορά των δεδομένων των βιβλίων στις δηλώσεις ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων κ.λπ.), ενώ πολλές φορές αποσκοπούν στον εντοπισμό κυκλωμάτων και στην ανάδειξη σχέσεων μεταξύ διαφόρων εμπλεκομένων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον έλεγχο κατηγοριών επιτηδευμάτων με ενδείξεις υψηλής φοροδιαφυγής.

Κύριο μέσο εντοπισμού

Αφορούν τον εντοπισμό αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης φυσικών ή νομικών προσώπων. Αφορμή για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων αποτελούν προηγούμενοι έλεγχοι, ληφθέντα πληροφοριακά δελτία, καταγγελίες και λοιπές πληροφορίες, καθώς και στοχεύσεις βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

Στα φυσικά πρόσωπα, η φοροδιαφυγή εντοπίζεται κυρίως σε εισοδήματα από μισθώματα ή αγοραπωλησίες ακινήτων. Κύριο μέσο εντοπισμού αποτελεί η ανάλυση των τραπεζικών δεδομένων στο πλαίσιο των ως άνω ελέγχων.

Στις περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών ο εντοπισμός της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, πέρα από την ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών, προϋποθέτει επιτόπιους ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων από όλες τις διαθέσιμες πηγές.

Στις επιχειρήσεις, φοροδιαφυγή δύναται να επιτευχθεί με την καταχώριση στα τηρούμενα λογιστικά αρχεία διογκωμένων ως προς το τίμημα δαπανών ή δαπανών ανύπαρκτων στο σύνολό τους, μέσω της χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Επιπροσθέτως η φοροδιαφυγή μπορεί να σχετίζεται με τη συστηματική απόκρυψη εισοδημάτων, μέσω της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, την παραποίηση ή παράκαμψη των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και την ανακριβή υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φόρων και τελών.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk